Lubuska Izba Rolnicza » Stanowiska i komunikaty
Główna » Archiwa

Stanowiska i komunikaty

Autor: Red. dnia 19 lipca 2018

W odpowiedzi na wniosek rolników z gminy Niegosławice i Nowe Miasteczko Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach poinformował, że susza w uprawach rzepaku i rzepiku w gminie Niegosławice i Nowe Miasteczko wystąpiła i została stwierdzona przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w okresie: – od 1 maja do 30 czerwca 2018 r. – od 11 […]

Autor: Red. dnia 17 lipca 2018
NOWE ROZPORZĄDZENIE O ARiMR – POMOC DLA HODOWCÓW ŚWIŃ

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocowego dla producentów świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa zaprzestali produkcji świń […]

Autor: Red. dnia 12 lipca 2018
INFORMACJA O ASF DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ MASOWYCH

W związku z ustaleniami z posiedzenia „Zespołu ds. analizy zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania sie choroby wirusowej Afrykański pomór świń (ASF) oraz wytyczania kierunków działań prewencyjno – stabilizacyjnych” Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze przedstawia ulotkę informacyjną opracowaną w porozumieniu z Państwową Inspekcja Sanitarną pn. „Afrykański pomór świń (ASF) – do organizatorów imprez masowych, w tym: […]

Autor: Red. dnia 27 czerwca 2018

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczącymi ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę straty spowodowane przez suszę można szacować wyłącznie wówczas, gdy na […]

Autor: Red. dnia 21 czerwca 2018
PISMO LIR WS. SUSZY W RZEPAKACH I INNYCH UPRAWACH

Lubuska Izba Rolnicza skierowała pismo do szefa Resortu Rolnictwa oraz Wojewody Lubuskiego i Dyrektora Naczelnego IUNG PIB w Puławach dotyczące suszy w rzepakach w województwie lubuskim oraz w innych uprawach nieujętych w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej >> czytaj pismo  

Autor: Red. dnia 21 czerwca 2018
PREZES KRUS O BEZPIECZEŃSTWIE W GOSPODARSTWACH

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze, wspólnie z wieloma instytucjami działającymi w środowisku wiejskim, w tym z Lubuska Izbą Rolniczą, podejmuje działania na rzecz zwiększania bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, dlatego też przekazuje list Prezesa KRUS do rolników i ich dzieci przypominający o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy.

Autor: Red. dnia 20 czerwca 2018
PISMO DO NOWEGO MINISTRA ROLNICTWA WS. POWOŁYWANIA KOMISJI SUSZOWYCH

Lubuska Izba Rolnicza wystąpiła do nowo zaprzysiężonego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego z pismem w sprawie powoływania komisji do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem suszy i innych  niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, bez uczestniczenia w jej pracach pracownika urzędu miasta lub gminy. Pismo ws. […]

Autor: Red. dnia 18 czerwca 2018
PAKIET INFORMACYJNY DOT. SUSZY

Poniżej znajduje się pakiet informacyjny dot. działań podjętych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie procedur pomocowych skierowanych do producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy, wraz z aktualnym trzecim komunikatem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB. Komunikat IUNG – 3 okres raportowania >> czytaj Załącznik nr 1 Klimatyczny […]

Autor: Red. dnia 18 czerwca 2018
STANOWISKO LIR WS. OGŁOSZENIA KLĘSKI SUSZY

W związku z bardzo ciężką sytuacją rolników z naszego województwa, Lubuska Izba Rolnicza zwróciła się do Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak o ogłoszenie stanu klęski suszy rolniczej, dzięki czemu będzie możliwość oszacowania realnego zakresu suszy w województwie lubuskim. Pismo ws. ogłoszenia klęski suszy >> czytaj

Autor: Red. dnia 14 czerwca 2018
OPRYSKI LOTNICZE W LASACH

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze informuje, iż w dniach 15-30 czerwca br. będą przeprowadzone zabiegi ograniczające populacje burczatki sosnówki oraz brudnicy mniszki na terenie nadleśnictw: Gubin, Brzózka i Lipinki. Okres karencji dla runa leśnego po oprysku wynosi 14 dni!   Informacja RDLP w Zielonej Górze o zaplanowanych opryskach >> czytaj

Autor: Red. dnia 13 czerwca 2018
SUSZA OBJĘŁA 80% GRUNTÓW W WOJ. LUBUSKIM

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w odpowiedzi na pismo Lubuskiej Izby Rolniczej wskazał , iż w drugim okresie raportowania wystąpiła susza na terenie Polski. Szczególnie dużą powierzchnię objęła swoim zasięgiem województwo lubuskie. Pismo – odpowiedź IUNG w sprawie suszy >> czytaj

Autor: Red. dnia 13 czerwca 2018
ZASOBY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH

W dniach 19-20 czerwca Lubuska Izba Rolnicza wraz z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich organizuje dwu dniowe warsztaty pn. „Zasoby środowiska naturalnego w rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców obszarów wiejskich”. Projekt ma na celu aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich i upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i w produkcji żywności oraz popularyzowanie wiedzy w zakresie […]

Autor: Red. dnia 12 czerwca 2018
ZMIANA USTAWY PRAWO ŁOWIECKIE

W związku z przekazaniem do konsultacji projektu ustawy zmieniającego ustawę Prawo łowieckie, Lubuska Izba Rolnicza przesłała do Krajowej Rady Izb Rolniczych swoje stanowisko w tej sprawie. LIR jest zaniepokojona, że kolejny raz pomija się przedstawiciela izby w szacowaniach, który oprócz wiedzy praktycznej sprawdzał się również jako mediator. Projekt ustawy w związku z problemami w zakresie […]

Autor: Red. dnia 12 czerwca 2018
IUNG W PUŁAWACH STWIERDZIŁ WYSTĄPIENIE SUSZY ROLNICZEJ

W drugim okresie raportowania tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2018 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski. Średnia wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie, których dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -90 mm. Względem poprzedniego okresu raportowania obecna średnia wartość KBW uległa obniżeniu o 21 mm. […]

Autor: Red. dnia 6 czerwca 2018
OFERTY NA DRUK BIULETYNU LIR „ROLNICZY PULS”

Lubuska Izba Rolnicza jest wydawca bezpłatnego dwumiesięcznika pn. „Rolniczy Puls”. W związku z zakończeniem się obecnej umowy na druk biuletynu, poszukujemy firmy/drukarni, która podejmie się druku na kolejny okres, tj. na kolejne 12 wydań. W związku z tym poniżej znajduje się zaproszenie do składania ofert na druk naszego biuletynu. Termin składania ofert to 15 czerwca […]

  Copyright ©2018 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.