Lubuska Izba Rolnicza » 2020 » Maj
Główna » Archiwa

Maj 2020

Autor: Red. dnia 29 maja 2020
PRZETARGI KOWR

Harmonogramy przetargów organizowanych przez OT KOWR w Gorzowie Wlkp. Filię w Zielonej Górze w m-cu czerwcu br.: HARMONOGRAM – ATRAKCYJNE HARMONOGRAM – DZIERŻAWA ROLNE, NIEROLNE HARMONOGRAM – SPRZEDAŻ NIEROLNE HARMONOGRAM – SPRZEDAŻ ROLNE UWAGA! W przypadku zagrożenia epidemicznego, wystąpienia stanu epidemii lub wystąpienia innych zagrożeń, które skutkują ograniczeniami, m.in. ograniczenie zgromadzeń publicznych – organizator przetargu […]

Autor: Red. dnia 28 maja 2020
MGMIŻŚ O PRZECIWDZIAŁANIU SKUTKOM SUSZY

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie podjęcia działań w celu przeciwdziałania skutkom suszy >>>, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w swojej odpowiedzi z dnia 25 maja 2020 r., przedstawia co następuje: „Na wstępie pragnę poinformować, że nowelizacja ustawy – Prawo wodne, która weszła w życie w 2019 r., […]

Autor: Red. dnia 28 maja 2020
RUSZA XIX EDYCJA PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XIX edycję Programu Stypendiów Pomostowych 2020/2021.  Jak każdego roku, na ambitnych i zdolnych tegorocznych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka około 600 stypendiów pomostowych na I rok studiów. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy. Stypendyści, którzy osiągną […]

Autor: Red. dnia 28 maja 2020
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI NIE JEST UPOWAŻNIONY DO ZAWIESZENIA CZYNNOŚCI KOMORNICZYCH

W odpowiedzi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o zawieszenie wszelkich czynności komorniczych w gospodarstwach rolnych na okres od 3 do 6 miesięcy, przekazana została informacja, że obowiązujące przepisy prawne nie upoważniają ministra sprawiedliwości, w ramach sprawowanego przez niego nadzoru zwierzchniego nad działalnością komorników sądowych oraz zewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów powszechnych […]

Autor: Red. dnia 28 maja 2020
PRACOWNICY SEZONOWI – PROCEDURY WYKONYWANIA TESTÓW

W związku z informacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja br., że za niezbędne testy, wykonywane pracownikom sezonowym przyjeżdżającym z zagranicy, zapłaci budżet państwa (o co wnioskował samorząd rolniczy), 27 maja 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW z prośbą o wykaz laboratoriów, w których można wykonać wymaz do testu PCR […]

Autor: Red. dnia 26 maja 2020
„WSPIERAJ LUBUSKICH PRODUCENTÓW, KUPUJ LOKALNIE” – AKCJA LCPR

W dniu 21 maja 2020 roku w Sali Prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbyła się konferencja prasowa mająca na celu rozpropagowanie akcji: „Wspieraj lubuskich producentów, kupuj lokalnie”, której organizatorami są: Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze, Rada Programowa Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego przy wsparciu  Pana Stanisława Tomczyszyna, Wicemarszałka Województwa Lubuskiego. Szczegóły kampanii przedstawili wicemarszałek […]

Autor: Red. dnia 26 maja 2020
DE MINIMIS – NIE MA MOŻLIWOŚCI URUCHOMIENIA NOWYCH FORM POMOCY

W odpowiedzi na pismo KRIR  w sprawie m.in. zmiany zasad powoływania komisji szacujących szkody powstałe w wyniku przymrozków wiosennych – MRiRW poinformowało, że mając na względzie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. regulującego m.in. warunki udzielania pomocy publicznej na wyrównanie szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawisko klimatyczne porównywalne do klęski […]

Autor: Red. dnia 26 maja 2020
BEZPŁATNE TESTY DLA PRACOWNIKÓW SEZONOWYCH Z ZAGRANICY

Za niezbędne testy, wykonywane pracownikom sezonowym przyjeżdżającym z zagranicy, zapłaci budżet państwa – poinformował 22 maja 2020 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. W tej sprawie 13 maja 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił  się do  MRiRW wnosząc o pilne zdjęcie z rolników obowiązku pokrywania kosztów przeprowadzenia tego testu oraz zmianę procedur odbywania […]

Autor: Red. dnia 25 maja 2020
PREZYDENT RP ANALIZUJE ZMIANY W USTAWIE O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW

W związku z pismem KRIR w sprawie potrzeby zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników poprzez zniesienie wymogu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej jako warunku przejścia na emeryturę – Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że obecnie trwa szczegółowa analiza takiej koncepcji. W tym procesie niezwykle ważne będą głosy reprezentatywnych środowisk wiejskich i rolniczych. Ewentualne zmiany w omawianym zakresie oznaczać będą […]

Autor: Red. dnia 25 maja 2020
STRATEGIA FARM TO FORK

Komisja Europejska opublikowała 20 maja 2020 roku Strategię „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego (F2F). Dokument jest kluczowym elementem europejskiego porozumienia w sprawie ochrony środowiska (European Green Deal). Celem strategii jest całościowa zmiana podejścia do produkcji żywności, a także wyznaczenie w tym zakresie światowego standardu. Istotnymi założeniami Strategii […]

Autor: Red. dnia 25 maja 2020
PROWADZISZ POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? KRUS PRZYPOMINA

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalność gospodarczej, zobowiązany jest do dnia 31 […]

Autor: Red. dnia 25 maja 2020
PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ BEZ ZMIAN LEGISLACYJNYCH

W dniu 7 maja br. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa z wnioskiem o zmianę przepisów dotyczących operacji typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 i umożliwienie skorzystania tej formy pomocy osobom, które były beneficjentami wsparcia z operacji typu „Restrukturyzacja […]

Autor: Red. dnia 21 maja 2020
RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW – TERMIN NABORU WNIOSKÓW PRZEDŁUŻONY DO 30 CZERWCA

Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wydłużony do 30 czerwca 2020 r. Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy na […]

Autor: Red. dnia 21 maja 2020
JAK POLSKIE ROLNICTWO PORADZI SOBIE Z NADCHODZĄCYMI SUSZAMI?

Jak wynika z raportu „Analiza kształtowania i wykorzystania zasobów wodnych dla celów rolnictwa i obszarów wiejskich” przygotowanego na zlecenie Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w ostatnich 20 latach w Polsce nie zaszły znaczące zmiany w strukturze poboru wody. Około 70% wody pobiera się na potrzeby przemysłu, 20% gospodarki komunalnej i tylko ok. 10% do […]

Autor: Red. dnia 21 maja 2020
SZKODY POWODOWANE PRZEZ PTAKI CHRONIONE

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w związku z wnioskami wojewódzkich izb rolniczych z całego kraju, wystąpił 18 maja 2020 r., po raz kolejny, do Ministra Środowiska o wprowadzenie zmian do przepisów o ochronie przyrody, aby umożliwić rolnikom uzyskanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych i stawach przez ptaki chronione. Problem dotyczy głównie żerowania gęsi, żurawi i […]

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.