Lubuska Izba Rolnicza » 2020 » Lipiec
Główna » Archiwa

Lipiec 2020

Autor: Red. dnia 31 lipca 2020
CZY MOŻLIWA BĘDZIE REALIZACJA 3-LETNICH ZOBOWIĄZAŃ PROW?

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z 10 lipca 2020 r. dotyczące wniosku o rozważenie możliwości skrócenia do 3 lat (w sytuacjach nadzwyczajnych niezależnych od rolnika) realizowanych przez rolników 5-letnich zobowiązań w ramach działań PROW 2014-2020 (tj. w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz działania Rolnictwo ekologiczne), resort rolnictwa poinformował, co następuje. Zgodnie z przepisami UE regulującymi […]

Autor: Red. dnia 31 lipca 2020
POTRZEBNA DEFINICJA GOSPODARSTWA ROLNEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych popierając wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej wystąpił 29 lipca 2020 r. do Premiera Mateusza Morawieckiego o rozważenie możliwości uregulowania definicji gospodarstwa rolnego w zakresie działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców (Dz.U z 2019 r. poz. 1292, 1495 z 2020 r. poz. 424) przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna […]

Autor: Red. dnia 30 lipca 2020
BĘDZIE WSPARCIE Z PROW ZA STRATY W ZWIĄZKU Z COVID-19

Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zmiana Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest konieczna ze względu na sytuację w rolnictwie związaną z wystąpieniem COVID-19. Zasadnicza zmiana polega na wprowadzeniu do tego programu nowego działania: „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie […]

Autor: Red. dnia 29 lipca 2020
KONKURS KRUS „BEZPIECZNA PRACA W GOSPODARSTWIE ROLNYM”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze ogłasza konkurs dla rolników powiatu zielonogórskiego pn. „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Celem konkursu jest kształtowanie bezpiecznych zachowań rolników podczas pracy w gospodarstwie rolnym, wyrobienie własnej oceny zagrożeń wypadkowych i sposobu ich eliminacji oraz promowanie i upowszechnianie wśród rolników wiedzy o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej […]

Autor: Red. dnia 28 lipca 2020
DOBRZE SIĘ CZUJĘ, GDY O BEZPIECZEŃSTWIE RYMUJĘ!

Kasa Rolniczego ubezpieczenia Społecznego ogłasza pierwszą edycję konkursu dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 5, max. kilkanaście wersów), promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie […]

Autor: Red. dnia 24 lipca 2020

W odpowiedzi na pismo KRIR dotyczące możliwości włączenia rolników poszkodowanych przez epidemię koronawirusa do katalogu osób uprawnionych do pobierania dodatku solidarnościowego resort rolnictwa poinformował, że o świadczenie to mogą wnioskować osoby, z którymi po dniu 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub których umowa o pracę na czas określony po […]

Autor: Red. dnia 24 lipca 2020

OGŁOSZENIE O NABORZE Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” – finansowanie retencji na wsi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” – finansowanie retencji na wsi. Cel programu Celem programu jest podniesienie […]

Autor: Red. dnia 24 lipca 2020
UWAGA! KONKURS KRUS DLA DZIECI – RYMOWANKA O BEZPIECZEŃSTWIE

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęca dzieci rolników do udziału w konkursie na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. W konkursie mogą bać udział dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (minimalnie 5 wersów) promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą […]

Autor: Red. dnia 24 lipca 2020

Podstawowe wymagania Osoby chore i wykazujące objawy chorobowe nie mogą pracować w zakładach spożywczych, dotyczy to również rolników i ich rodzin. Wynika to zarówno z ogólnych wymagań higienicznych przy produkcji żywności, jak również z aktualnego zagrożenia Covid-19. Dlatego też konieczne jest unikanie bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego (kichanie, […]

Autor: Red. dnia 23 lipca 2020
II OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA MŁODZIEŻY

W imieniu KRUS zapraszamy młodzież w wieku 15-24 lat do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”. Konkurs ma na celu promowanie wśród młodzieży, szczególnie uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego. Szczegółowy […]

Autor: Red. dnia 22 lipca 2020

Informujemy, że Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB) uprzejmie informuje o rekrutacji na dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone w systemie niestacjonarnym, pt. „Rolnictwo i ekonomika gospodarstw rolnych dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych”. Studia są skierowane do absolwentów studiów wyższych kierunków niezwiązanych z rolnictwem, którzy chcą nabyć kwalifikacje rolnicze. Zapraszamy do udziału […]

Autor: Red. dnia 21 lipca 2020
WAPNOWANIE WAŻNE DLA ŚRODOWISKA

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza we współpracy z Departamentem Klimatu i Środowiska MRiRW opracowała i udostępniła na swojej stronie internetowej ulotkę pt.: „ROLNICTWO DLA ŚRODOWISKA, ŚRODOWISKO DLA ROLNICTWA”. Ulotka w sposób syntetyczny i przejrzysty przedstawia problem zakwaszenia gleb i jego skutki dla środowiska oraz przypomina o Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Zapraszamy do zapoznania się z […]

Autor: Red. dnia 17 lipca 2020

W związku z pismem Zarządu KRIR, przy którym przesłane zostały uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Podsekretarz Stanu w MRiRW Ryszard Kamiński udzielił następujących wyjaśnień: „informuję, że na przestrzeni ostatnich lat a szczególnie w bieżącym roku w […]

Autor: Red. dnia 17 lipca 2020

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 16 czerwca 2020 r. (znak: KRIR/JM/568/2020) do Ministra Klimatu o zmianę ustawy o odnawialnych źródłach energii poprzez umożliwienie producentom rolnym wytwarzającym energię elektryczną w mikroinstalacji, o łącznej mocy nie większej niż 50 kW. rozliczania — w stosunku ilościowym 1 do 0,9, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Ireneusz […]

Autor: Red. dnia 17 lipca 2020

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie przywrócenia stosowania 8% stawki VAT na nasienie samców zwierząt gospodarskich, w tym buhajów i knurów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśnił, że sprawy dot. podatku VAT, w tym wysokość obowiązujących stawek VAT, należą do zakresu działań Ministra Finansów. Natomiast w opinii Ministra […]

  Copyright ©2021 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.