Lubuska Izba Rolnicza » 2021 » Listopad
Główna » Archiwa

Listopad 2021

Autor: Red. dnia 30 listopada 2021
SPOTKANIE Z GŁÓWNYM LEKARZEM WETERYNARII PAWŁEM NIEMCZUKIEM

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie przedstawicieli środowiska rolniczego z nowo powołanym Głównym Lekarzem Weterynarii. Tematem rozmów była walka z chorobami zakaźnymi zwierząt oraz współpraca z inspektoratem. Z ramienia Lubuskiej Izby Rolniczej w spotkaniu uczestniczyli: prezes LIR Stanisław Myśliwiec, wiceprezes Czesław Hładki oraz członek Zarządu Alfred Kałużny. – 13 października spotkaliśmy się w Lubuskim […]

Autor: Red. dnia 30 listopada 2021

W odpowiedzi na wniosek z posiedzenia KRIR >>> w sprawie wyodrębnienia prawnego dróg transportu rolniczego, Ministerstwo Infrastruktury przy piśmie z dnia 17 listopada 2021 r., poinformowało co następuje: „Minister Infrastruktury, działając na podstawie art. 244 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. […]

Autor: Red. dnia 30 listopada 2021
PLAN NAWOŻENIA AZOTEM I STAWKI OPŁAT ZA NARUSZENIA PROGRAMU AZOTANOWEGO

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 28 listopada 2021 r., udzieliło odpowiedzi na pismo KRIR >>> w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne oraz programu azotanowego w zakresie planu nawożenia azotem oraz stawek opłat za naruszenia, informując, co następuje: Zgodnie z art. 102. ustawy z dnia 20 lipca 2017 […]

Autor: Red. dnia 30 listopada 2021
MRIRW PROWADZI PRACE NAD WYMAGANIAMI DOTYCZĄCYMI WYKSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

W odpowiedzi na wniosek z posiedzenia KRIR w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących „Młodych rolników” – wprowadzenie jednolitych wymagań dotyczących uzyskania wykształcenia rolniczego, przez takie instytucje jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 25 listopada 2021 r. informuje, co następuje: „w MRiRW trwają […]

Autor: Red. dnia 30 listopada 2021

W ►piśmie z dn. 08.11.2021 r. resort rolnictwa odniósł się do wniosku Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej o wprowadzenie zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników (►pismo W-MIR z dn. 29.09.2021 r.), wyjaśniając, że proponowane zmiany nie przełożą się na oczekiwany wzrost wysokości świadczeń z uwagi na fakt, że emerytury rolnicze są w ponad 90% finansowane ze środków pochodzących […]

Autor: Red. dnia 29 listopada 2021

W odpowiedzi na uwagi samorządu rolniczego, w tym Wielkopolskiej Izby Rolniczej, która wielokrotnie kierowała do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnioski, które wskazywały na niedoskonałości tzw. aplikacji suszowej. W pismach kierowanych do resortu rolnictwa zwracano uwagę między innymi na takie problemy jak: brak daty na wygenerowanym z aplikacji wydruku Kalkulacji z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych suszą w roku […]

Autor: Red. dnia 29 listopada 2021
II EDYCJA KONKURSU DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH O NAGRODĘ MAŁŻONKI PREZYDENTA

Ruszył nabór do II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą w terminie do 28 lutego 2022 r. – Są Państwo znakomitym przykładem tego, jak bogata i wszechstronna może być działalność Kół Gospodyń Wiejskich. Podtrzymują Państwo lokalne tradycje, zwyczaje i rękodzieło, zachowują dziedzictwo kulinarne, udzielają się Państwo muzycznie, […]

Autor: Red. dnia 28 listopada 2021
ODWOŁANIA OD WYNIKÓW SZACOWANIA STRAT WYLICZANYCH W APLIKACJI – MRIRW WYJAŚNIA

W odpowiedzi na >> wniosek KRIR z dnia 28.10.2021 r. ws. utworzenia procedury odwoławczej od wyników szacowania strat spowodowanych przez suszę przez aplikację suszową, resort rolnictwa  w >> piśmie z dnia 4.11.2021 r. udzielił poniższych wyjaśnień. „(…) przeliczanie wniosków w publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” następuje według tych samych zasad, którymi posługiwały się powoływane przez wojewodę komisje do szacowania szkód w gospodarstwach […]

Autor: Red. dnia 26 listopada 2021
SPOTKANIE MINISTRA ROLNICTWA Z SAMORZĄDEM ROLNICZYM

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk w dniu 25 listopada br. spotkał się z Zarządem Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Prezesami Wojewódzkich Izb Rolniczych. Lubuską Izbę Rolniczą reprezentował Prezes Stanisław Myśliwiec. Tematem rozmów było omówienie najistotniejszych, bieżących problemów w rolnictwie, które zostały sformułowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych. Walka z ASF Dyskusja rozpoczęła się […]

Autor: Red. dnia 24 listopada 2021
POMOC DLA ROLNIKÓW KTÓRZY NIE OTRZYMALI ZAPŁATY ZA SPRZEDANE MLEKO – OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13zj ust. 3a  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 29.11.2021 r. do dnia 10.12.2021 r. producenci rolni: którym został nadany numer […]

Autor: Red. dnia 22 listopada 2021
RUSZA POMOC NA INWESTYCJE W LASACH PRYWATNYCH

W poniedziałek 22 listopada 2021 r. ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków od zainteresowanych inwestowaniem w lasy. Pomoc dostępna w ramach „Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020 i można się o nią starać do końca roku. Dofinansowanie jest przeznaczone dla posiadaczy lasów prywatnych i obejmuje […]

Autor: Red. dnia 22 listopada 2021
TYLKO DO 26 LISTOPADA MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O POMOC NA INWESTYCJE CHRONIĄCE PRZED ASF LUB POWODZIĄ

26 listopada 2021 r., będzie ostatnim dniem na złożenie w tym roku wniosków o wsparcie na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Pomoc taka jest finansowana z budżetu PROW 2014-2020. Wnioski o przyznanie wsparcia można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnych ARiMR, przez platformę ePUAP lub przesłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce […]

Autor: Red. dnia 22 listopada 2021
W JAKICH PRZYPADKACH NALEŻY SPORZĄDZIĆ PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO – INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

Rolnicy posiadający gospodarstwa położone na obszarach objętych ograniczeniami II i III z powodu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (tereny wymienione w załączniku I do Rozporządzenia KE 2021/605), którzy chcą przemieszczać zwierzęta poza strefy ASF, muszą w ramach obowiązujących zasad bioasekuracji sporządzić plan bezpieczeństwa biologicznego. Natomiast na obszarze objętym ograniczeniami I, właściciele trzody chlewnej muszą mieć taki […]

Autor: Red. dnia 22 listopada 2021
W 2022 R. NIE ZABRAKNIE PIENIĘDZY NA UBEZPIECZENIA UPRAW I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

W odpowiedzi na opinię Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2022 r. – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka informuje, że w wyniku działań Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewniono w bieżącym roku (2021) […]

Autor: Red. dnia 22 listopada 2021
TYLKO 100 SZTUK DROBIU RZEŹNEGO W RAMACH RHD

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR 28 października 2021 r. na wniosek zgłoszony podczas IX posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 12 października 2021 r. o wprowadzenie jasnej interpretacji przepisów dotyczących Rolniczego Handlu Detalicznego lub uzgodnienie z Ministrem Finansów stosownej zmiany przepisów o podatku dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej Sekretarz Stanu w MRiRW Ryszard […]

  Copyright ©2022 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.