Lubuska Izba Rolnicza » 2022 » wrzesień
Główna » Archiwa

wrzesień 2022

Autor: Red. dnia 30 września 2022

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z  23 sierpnia 2022 roku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wicepremiera Henryka Kowalczyka o zmianę warunków dostępu do ekoschematu Rolnictwo węglowe w ramach praktyki Zróżnicowana struktura upraw planowanego w ramach interwencji pn. Systemy na rzecz klimatu i środowiska resort rolnictwa przedstawił następujące wyjaśnienia: W ramach ww. praktyki […]

Autor: Red. dnia 30 września 2022

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiadając na pismo KRIR z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zabezpieczenia nośników energii dla rolnictwa i przemysłu spożywczego, przedstawiło komentarz Departamentu Strategii i Analiz w Ministerstwie Klimatu i Środowiska do poruszonych w ww. piśmie kwestii: „Na wstępie należy zaznaczyć, że na skutek wydarzeń z ostatnich miesięcy nastąpiła istotna zmiana […]

Autor: Red. dnia 30 września 2022

Po raz czwarty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzone w latach 2008–2016 do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża wiedzę o zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród uczestników, którzy ukończą szkolenie i prześlą […]

Autor: Red. dnia 29 września 2022

Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”! Najważniejsze informacje: konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 21 lat włącznie zadaniem konkursowym jest nagranie krótkiego filmu (od 30 s. do 2 min.) na temat kampanii Wizji Zero i co najmniej jednej z jej siedmiu Złotych Zasad, ze […]

Autor: Red. dnia 28 września 2022

Krajowa Rada Izb Rolniczych przypomina, iż 1 lipca br. swoją działalność rozpoczął Sąd Polubowny z zakresu szkód łowieckich. Lista osób, które zostały arbitrami sądu, rekomendowane przez KRIR >> otwórz Informacje dotyczące najnowszych regulacji w zakresie szacowania szkód łowieckich znajdą Państwo na stronie internetowej KRIR w zakładce szkody łowieckie oraz stronie Polskiego Związku Łowieckiego.    

Autor: Red. dnia 27 września 2022

W odpowiedzi na pismo KRIR, Ministerstwo Klimatu i Środowiska w piśmie z dnia 26 września 2022 r. przekazało wyjaśnienia dotyczące możliwości płoszenia ptaków: Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 i 1726), dalej: uop, regionalny dyrektor ochrony środowiska na […]

Autor: Red. dnia 23 września 2022
PRZEPISY DOT. WYREJESTROWYWANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH I PRZYCZEP BEZ ZMIAN

Lubuska Izba Rolnicza pismem z dnia 21 lipca br. wystąpiła do Krajowej Rady Izb Rolniczych o przekazanie wg właściwości wniosku dotyczącego zmiany przepisów wyrejestrowywania ciągników rolniczych i przyczep. W odpowiedzi Minister Infrastruktury poinformował, iż „resort nie planuje zmiany przepisów ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn.zm.) w […]

Autor: Red. dnia 23 września 2022
GÓRNY LIMIT KRAJOWY POMOCY DE MINIMIS

W nawiązaniu do naszego wniosku o podjęcie działań na forum UE celem zwiększenia wskaźnika określającego górny limit pomocy de minimis w rolnictwie, resort rolnictwa poinformował, że przepisami rozporządzenia Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do […]

Autor: Red. dnia 23 września 2022
GŁOS KRIR W KONSULTACJACH KE NT. OGRANICZENIA STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych działając w imieniu polskich rolników zgłosił w konsultacjach w dniu 19 września 2022 r.  zdecydowany sprzeciw w odniesieniu do zapisów zawartych w projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin i w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2115. Zaproponowane w projekcie rozwiązania nakładają na wszystkie państwa […]

Autor: Red. dnia 21 września 2022
ZDROWE DROBIOWE – KOLEJNY PIKNIK ZA NAMI

Sprzyjająca pogoda kończącego się lata, przyjemne zapachy dań drobiowych oraz liczne atrakcje przyciągnęły uczestników imprezy „Zdrowe drobiowe”, która miała miejsce 9 września 2022 r. w Kalsku. Lubuska Izba Rolnicza, we współpracy z Krajową Radą Izb Rolniczych, zorganizowała kolejny piknik pt. „Zdrowe drobiowe”. Podjęte działanie sfinansowane zostało ze środków finansowych Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego. Jako, że impreza […]

Autor: Red. dnia 20 września 2022
REZYGNACJA ZE ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH BIOPALIW

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk poinformował, że projekt ustawy zmieniającej przepisy dotyczące biopaliw nie będzie procedowany. W mocy pozostaną dotychczas obowiązujące przepisy. Jak poinformował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w związku z rezygnacją z nowelizacji przepisów w zakresie biopaliw i biokomponentów, prace w sejmie nad przyjętym przez Radę Ministrów projektem zmiany ustawy […]

Autor: Red. dnia 20 września 2022
AGRO OZE: SZKOLENIA ZE SPÓŁDZIELNI ENERGETYCZNYCH

Od 21 września 2022 r. ruszają bezpłatne szkolenia dotyczące zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych na terenach gmin wiejskich i miejsko–wiejskich. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich do udziału w tych wydarzeniach. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Henryk Kowalczyk, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkolenia, […]

Autor: Red. dnia 19 września 2022
XII LUBUSKI KIERMASZ OGRODNICZY W KALSKU

U progu jesieni – 18 września 2022 roku, Lubuska Izba Rolnicza, na zaproszenie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego będącego organizatorem, wzięła udział w XII Lubuskim Kiermaszu Ogrodniczym w Kalsku. LIR jako lubuski samorząd rolniczy przygotowała stoisko informacyjno-promocyjne, na którym była sposobność przeprowadzenia rozmów, otrzymania bieżących czasopism czy też gadżetów promocyjnych. Mimo niesprzyjającej, deszczowej pogody, uczestnicy dopisali, zarówno […]

Autor: Red. dnia 16 września 2022
ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU LIR

W dniu 09 września 2022 r. w sali konferencyjnej Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej. Obrady otworzył i prowadził Prezes LIR Stanisław Myśliwiec, który jednogłośnie został wybrany na przewodniczącego obrad. Na sekretarza obrad delegaci wybrali Marka Strzelczyka. Po stwierdzeniu prawomocności obrad i zdolności podejmowania uchwał, po przyjęciu porządku […]

Autor: Red. dnia 16 września 2022
WYSTĄPIENIE KRIR O WYPŁACENIE DOPŁAT DO NAWOZÓW

W nawiązaniu do wystąpienia Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie przyspieszenia wypłaty środków na dofinansowanie zakupu nawozów z 10 sierpnia 2022 r.  oraz odpowiedzi resortu rolnictwa DBD.pp.071.110.2022 z 31.08.2022 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 14 września 2022 r. z uprzejmą prośbą do Pana Henryka Kowalczyka Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o […]

  Copyright ©2022 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.