Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » WALNE ZGROMADZENIE LIR I DYSKUSJA O ROLNICTWIE LUBUSKIM
Główna » Aktualności, RP Wschowska

WALNE ZGROMADZENIE LIR I DYSKUSJA O ROLNICTWIE LUBUSKIM

Autor: Red. dnia 15 kwietnia 2014

W dniu 14 kwietnia 2014r. w LODR w Kalsku odbyło się Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej. Obrady poprzedziło posiedzenie Komisji Rewizyjnej LIR. Prowadzenie WZ delegaci powierzyli Prezesowi Lubuskiej Izby Rolniczej Władysławowi Piaseckiemu.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego WZ, członek Zarządu LIR Andrzej Kuziemski przedstawił sprawozdanie z działalności Izby w 2013r.

Następnie Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu LIR z działalności statutowej za 2013r., sprawozdanie finansowe za 2013r. oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LIR. Udzieliło absolutorium Zarządowi Lubuskiej Izby Rolniczej za 2013r. oraz uchwaliło budżet LIR na 2014r.

Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd do przyłączenia się Lubuskiej Izby Rolniczej w inicjatywie w bloku samorządowo-gospodarczym w wyborach samorządowych w województwie lubuskim w 2014r.

W kolejnym punkcie porządku obrad Prezes LIR poinformował delegatów o podpisanym porozumieniu Izby z Landesverband Landwirtschaft & Pfardehaltung Berlin e.V, co umożliwi realizację projektów z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Alojzy Jokiel, Kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Świebodzinie, przedstawił informację na temat funkcjonowania i działalności spółek wodnych w powiecie świebodzińskim.

Po obiedzie odbyła się druga część posiedzenia, debata na temat rolnictwa, z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli organizacji rolniczych oraz przedstawicieli instytucji związanych z rolnictwem. W pierwszej kolejności głos zabrali Posłowie na Sejm RP:

Bożenna Bukiewicz – pogratulowała Zarządowi LIR za otrzymanie absolutorium. Zwróciła uwagę, że w rolnictwie nie ma przerw, ani przestojów. Tak jak każdy rolnik, tak i Zarząd pracują cały rok, ponieważ zawsze są większe lub mniejsze problemy, które należy rozwiązywać. Z okazji Świąt złożyła wszystkim najserdeczniejsze życzenia.

Józef Zych – poinformował, że wspólnie z Ministrem Rolnictwa przygotowywana jest zmiana ustawy o ubezpieczeniach rolniczych z dopłatą do składek ze Skarbu Państwa. Ubezpieczeniem będą objęte wszystkie ryzyka. Podtopienia będą traktowane tak jak powódź. Przygotowywane jest również ubezpieczenie od ryzyka działalności gospodarczej. Dopłata do składek z budżetu państwa będzie rzędu 50 %. Jeżeli uda się jeszcze uruchomić środki unijne to składka dla rolnika będzie minimalna i wtedy będzie pełne bezpieczeństwo producenta. Jest propozycja aby przy stracie ponad 30 % w gospodarstwie wypłacać pełne odszkodowanie.

Waldemar Sługocki – pogratulował Zarządowi absolutorium i odniósł się do niektórych założeń PROW na lata 2014-2020. Udało się wynegocjować i w obecnej perspektywie finansowej będziemy dysponowali globalnie większą kwotą. Podatek VAT w PROW-ie będzie zaliczany do kosztów kwalifikowanych. Osobiście postulował aby obecny PROW był w pełni zregionalizowany ponieważ takie rozwiązanie byłoby lepsze dla rozwoju obszarów wiejskich. Apelował aby chętnie sięgać po środki europejskie i efektywnie je wykorzystywać tak aby lubuska wieś i rolnictwo się rozwijało. Z okazji zbliżających się Świąt złożył wszystkim serdeczne życzenia. Rolnikom życzył również aby w bieżącym roku plony nie były gorsze niż w poprzednich latach.

Prezes LIR Władysław Piasecki skierował do Parlamentarzystów prośbę o poparcie obywatelskiego projektu o uboju rytualnym który złożyła Krajowa Rada Izb Rolniczych. Apelował również o zwrócenie uwagi by nasze województwo otrzymało w obecnej pespektywie większe środki, ponieważ w poprzednim okresie, przy zastosowaniu przyjętych algorytmów, lubuskie otrzymało za mało pieniędzy. A nasi rolnicy najlepiej i najszybciej wykorzystali środki.

Następnie głos zabrali przedstawiciele instytucji i organizacji rolniczych:

Stanisław Zawadzki – podkreślił bardzo dobre wyniki produkcyjne rolników lubuskich, we wszystkich grupach, ze względu na wielkość utrzymywanych stad jak i pod względem wielkości gospodarstwa. W obecnej perspektywie stawia się na wspieranie gospodarstw rodzinnych. A ważne są również i te wielkoobszarowe bo one dają dużą produkcję. Współczynnik uciążliwości produkcji zwierzęcej jest średnio prawie trzykrotnie większy od produkcji zbóż, a z dopłat zostały wyeliminowane płatności zwierzęce. Uważa, że powinny być dopłaty do wartości dodanej.

Zygmunt Jodko – rolnicy potrafią produkować ale jakoś w Polsce nie idzie finalizowanie sprzedaży, zarówno w kraju jak i za granicą – gdzie jeszcze dodatkowo funkcjonuje zła ocena naszych produktów. Z inicjatywy rolników, poprzez Fundusze Promocji, postanowiono bronić polskie produkty przed niesprawiedliwą oceną. Dla rolnika ważnym jest eksport jego produktów, dlatego należy zabiegać o jego wsparcie. Trzeba robić wszystko żeby dobrze sprzedawać bo produkować potrafimy. Sukcesem ubezpieczeń rolniczych jest ich powszechność i dobrze że powstała ich inicjatywa. Oprócz ubezpieczeń powinno jeszcze być doubezpieczanie ponieważ dopiero wówczas będzie to zabezpieczać hodowcę przed klęską.

Henryk Ostrowski – zwrócił uwagę na małą lub w ogóle brak opłacalności produkcji wołowiny i żywca wieprzowego, a tu jeszcze zakaz uboju rytualnego i ograniczenia w związku z wykrytym pomorem afrykańskim. Apelował do parlamentarzystów aby uczestniczyli w takich jak dziś spotkaniach rolników i wsłuchiwali się w to co tu się mówi, żeby być przygotowanym na debaty o rolnictwie i nie popełniać błędów w Sejmie. Sprawa ubezpieczeń od wielu lat jest nie załatwiona. Wymaga pieniędzy z budżetu państwa których minister finansów i tak nie da. Źle się stało że zostało zlikwidowane małe przetwórstwo produktów rolniczych.

Tadeusz Woźniak – poinformował, że w woj. lubuskim nie stwierdzono przekroczenia norm unijnych zawartości substancji smolistych w wędzonych wędlinach. Ogniska afrykańskiego pomoru świń wykryte przy granicy z Białorusią są kontrowersyjne. Rolnicy odczuwają skutki nie tylko w wydzielonej strefie. Województwo lubuskie jest zabezpieczone, ale to jest wirus. Jeżeli chodzi o antybiotyki, to można je stosować w przypadku zachorowań zwierząt. Ale należy przestrzegać okresów karencji. Do uboju kierować po karencji.

Teresa Grzywaczewska – wyraziła zadowolenie z przygotowywanych zmian dotyczących ubezpieczeń rolniczych, ale pod warunkiem że będą to ubezpieczenia powszechne i obowiązkowe. Wtedy będą i tanie. Uprawy powinny być ubezpieczone od wszystkich ryzyk, podobnie zwierzęta, włącznie z uboju z konieczności i choroby. Jeżeli wszyscy będą się ubezpieczać to przy współudziale dopłat będą tanie i dostępne.

Andrzej Kuziemski – zwrócił uwagę, że zgłaszane wnioski i postulaty przez rolników w ramach konsultacji społecznych, dotyczące założeń PROW na lata 2014-2020 nie są uwzględniane. Ze zgłoszonych przez Lubuską Izbę Rolniczą uwzględniono tylko degresywność. Ograniczanie pieniędzy dla gospodarstw w perspektywie 2014-2020 to konsekwencje tego będą oddziaływać w latach następnych.

Zbigniew Kołodziej – poruszył temat bezumownego użytkowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którymi gospodaruje ANR oraz sprawę naliczania czynszu z tego tytułu.

Ryszard Mróz  – przedstawił zasadę funkcjonowania przepisów fitosanitarnych przy wysyłaniu produktów na eksport.

Stanisław Tomczyszyn – poinformował, że obecnie toczy się dyskusja dotycząca Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i ciągle się coś zmienia. Jeszcze nie ma też ostatecznego podziału środków na infrastrukturę leżącą w gestii samorządów. Zaprosił wszystkich rolników z całego województwa na spotkanie z Ministrem Rolnictwa, któro planowane jest w Międzyrzeczu, na którym będzie okazja wyjaśnić niektóre kwestie.

Fundusze, jakimi dysponował Urząd Marszałkowski z PROW-u 2007-2013 zostały w ponad 90 % wykorzystane. Ostatnie nabory jakie się odbyły dotyczyły gospodarki wodno-ściekowej. Nabory wniosków z odnowy i rozwoju wsi prowadzi jeszcze LGD. Urząd Marszałkowski już zakończył nabory na tym etapie, podobnie ze scalania gruntów gdzie środki zostały wykorzystane w stu procentach. Będzie jeszcze nabór wniosków odnośnie melioracji. Przekazał na ręce Zbigniewa Kołodzieja decyzję Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą wpisania grupy producentów trzody chlewnej do rejestru grup producentów rolnych. Wyraził zadowolenie z tworzenia się grup producentów rolnych w woj. lubuskim.

Rafał Nieżurbida – poruszył temat dostępu środków z działania modernizacja gospodarstw rolnych oraz mniejszych możliwości dostępu do środków ochrony roślin przez polskiego rolnika. Zaprosił wszystkich na I Lubuski Kongres Młodych Rolników, który odbędzie się 23 kwietnia w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego.

Na zakończenie Prezes LIR Władysław Piasecki podziękował wszystkim za udział w Walnym Zgromadzeniu i debacie na temat rolnictwa oraz złożył serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

E.R.

GALERIA:

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2019 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.