Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » PROW 2014 – 2020 SZKOLENIE W MRiRW
Główna » Aktualności, Projekty i szkolenia, RP Krośnieńska

PROW 2014 – 2020 SZKOLENIE W MRiRW

Autor: Red. dnia 19 grudnia 2014

W dniach 16-17 grudnia br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się szkolenie informacyjne na temat PROW 2014-2020, w którym uczestniczyli przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddziałów Doradztwa Rolniczego oraz Izb Rolniczych.

Głównym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podobnie jak w poprzednim okresie, będzie wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych. Program, ze względu na kryteria dostępności, skierowany jest głównie na wsparcie małych i średnich gospodarstw

PROW 2014-2020 realizowany będzie poprzez 15 działań, 35 poddziałań i 42 typy operacji, poprzez 6 priorytetów rozwoju obszarów wiejskich:

1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.

2. Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami.

3. Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

4. Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.

5. Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu.

6. Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Większość działań będzie kontynuowana w kształcie zbliżonym do PROW 2007-2013, jednak w PROW 2014-2020 pojawiają się nowe instrumenty wsparcia takie jak:

•Współpraca;

•Rolnictwo ekologiczne;

•Inwestycje w gospodarstwach na obszarach Natura 2000;

•Inwestycje w gospodarstwach na obszarach OSN;

•Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa;

•Restrukturyzacja małych gospodarstw;

•Rozwój usług rolniczych.

Do wzmocnienia konkurencyjności w nowym Programie przyczyni się m. in.:

– wprowadzenie wsparcia inwestycyjnego dla rolników zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

– wprowadzenie działania ukierunkowanego na wsparcie inwestycji dotyczących działalności polegającej na świadczeniu usług rolniczych.

– wprowadzenie wsparcia na wypadek wystąpienia klęsk związanych z chorobami zwierząt – możliwe przywrócenie potencjału produkcji w innym zakresie niż ten, którego dotyczyła klęska.

– wprowadzenie wsparcia na restrukturyzację niewielkiego gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

– wprowadzenie wsparcia dla rolników trwale przekazujących swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi.

– kontynuacja wsparcia na rzecz budowy i modernizacji infrastruktury handlowej służącej tworzeniu miejsc, w których rolnicy będą mogli sprzedawać produkty wytworzone w gospodarstwie

Łączne środki publiczne przeznaczone na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniosą 13 513 295 000 euro z czego:

8 598 280 814 euro będą to środki UE (EFRROW),

4 915 014 186 euro wyniesie wkład krajowy.

Przewiduje się, że dzięki wsparciu inwestycyjnemu z PROW 2014-2020 dofinansowanych zostanie ok. 200 000 gospodarstw rolnych, utworzonych zostanie ok. 22 000 nowych miejsc pracy oraz powstanie blisko 2 tys. grup producentów.

Istotnym elementem wsparcia są również działania na rzecz odtwarzania, ochrony i wzbogacania ekosystemów. Zakłada się, że wsparcie w ramach PROW 2014-2020 zapewni realizacje praktyk korzystnych dla środowiska i klimatu na obszarze 19 % użytków rolnych w Polsce.

Inf. MRiRW

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2019 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.