Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » POSIEDZENIE MIĘDZYRZECKIEJ RADY POWIATOWEJ
Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

POSIEDZENIE MIĘDZYRZECKIEJ RADY POWIATOWEJ

Autor: Red. dnia 23 lutego 2015

Posiedzenie Międzyrzeckiej Rady Powiatowej LIR odbyło się 19 lutego 2015 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie. W spotkaniu uczestniczyli również rolnicy z Gminy Skwierzyna.
Obrady prowadził przewodniczący Rady Błażej Szczepanik.

Przed posiedzeniem Rady odbyło się szkolenie nt. zasad przyznawania dopłat bezpośrednich w 2015r. oraz zasad wypełniania wniosku o przyznanie płatności.
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Andrzej Hulnicki zapoznał z nowymi zasadami przyznawania wsparcia które będą obowiązywać od 2015roku, omówił wymagania jakie rolnik musi spełnić aby otrzymać dany rodzaj płatności, przedstawił obowiązujące praktyki zazielenienia, podał szacowane stawki płatności oraz na przykładach omówił sposób wypełniania wniosku o przyznanie płatności, załączników graficznych, wymagane oświadczenia o powierzchni obszarów proekologicznych i o zwierzętach zadeklarowanych do płatności.
Rafał Rosiński – reprezentujący Bank BGŻ oraz Aneta Cieślak i Michał Piekarski z Banku Spółdzielczego w Santoku przedstawili ofertę swych banków skierowaną do rolników.
Dorota Michalczak, inspektor weterynaryjny z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Międzyrzeczu, omówiła zalecenia dotyczące zapobiegania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz ptasiej grypy oraz apelowała o przestrzeganie zasad wzajemnej zgodności.
Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Zielonej Górze Krzysztof Pawlak przedstawił zmiany obowiązujące od 1 stycznia br. w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników i domowników.
Znowelizowane przepisy przewidują możliwość:
– objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników za okresy przypadające przed dniem 1 stycznia 2015 r., w których rolnik lub domownik został wyłączony z tego ubezpieczenia lub nie został objęty tym ubezpieczeniem w związku z podleganiem ubezpieczeniu społecznemu w ZUS z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia pod warunkiem, że:

  • wymienione osoby złożą w KRUS do dnia 30 czerwca 2015 r. wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników w okresie wykonywania tych umów;
  • wartość przychodu osiąganego z powyższych umów w rozliczeniu miesięcznym za lata minione nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym okresie;
  • bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia wykonywania wyżej wymienionych umów rolnicy lub domownicy podlegali ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy (działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwie powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny produkcji rolnej).

– dalszego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, w okresie objęcia ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu wykonywania wyżej wymienionych umów lub powołania do rady nadzorczej, pod warunkiem że:

  • wartość przychodu osiąganego z tych tytułów w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia wykonywania wyżej wymienionych umów lub powołania do rady nadzorczej podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy.

Fakt podjęcia czynności z tytułu w/w umów należy zgłosić w KRUS ponieważ może to mieć wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego rolnika oraz członków jego rodziny zgłoszonych do tego ubezpieczenia. Niezgłoszenie tego faktu na bieżąco może skutkować ustaniem ubezpieczenia zdrowotnego z okresem wstecznym oraz poniesieniem kosztów leczenia.
Następnie dyrektor wspólnie z kierownikiem Placówki Terenowej KRUS w Świebodzinie Grażyną Cenin odpowiadali na pytania, które m. in. dotyczyły: okresowej renty rolniczej, świadczenia emerytalnego po zakończeniu wypłacania renty strukturalnej, prowadzenia działalności pozarolniczej, opłacania składki zdrowotnej w przypadku wspólnego użytkowania gruntów.
W dalszej części spotkania Grzegorz Grabarek poinformował o spotkaniu Zarządów Izb Rolniczych Zachodniej Polski (Dolnośląskiej, Lubuskiej, Zachodniopomorskiej i Izby Rolniczej w Opolu) oraz Lubuskiego Forum Rolniczego, jakie odbyło się 6 lutego br. Spotkanie zakończyło się wydaniem wspólnego Komunikatu. Przedstawione i poruszane problemy związane z pogarszającą się sytuacją w rolnictwie zostały przesłane Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Eugeniusz Rudkiewicz przekazał informację o wyznaczeniu terminu wyborów na dzień 31 maja 2015 r. do Rad Powiatowych i Walnego Zgromadzenia na kolejną kadencję oraz o terminach wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów.

 E.R.

Galeria:

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2019 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.