Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » ŻARSKA RADA POWIATOWA
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Żarska

ŻARSKA RADA POWIATOWA

Autor: Red. dnia 24 marca 2015

W dniu 23.03.2015 roku w Urzędzie Gminy w Żarach odbyło się posiedzenie Żarskiej Rady Powiatowej LIR, które otworzył i poprowadził przewodniczący Marian Dziwulski. Na wstępie powitał licznie przybyłych rolników z powiatu, członków Rady oraz podziękował Wójtowi Gminy Żary za udostępnienie sali.

Spotkanie zostało zorganizowane w odpowiedzi na problemy zgłaszane przez rolników, a dotyczących głównie wymogu składania wniosków o wpis do rejestrów zakładów nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną dla właścicieli gospodarstw prowadzących produkcję pierwotną oraz znowelizowanych przepisów w zakresie ubezpieczenia społecznego.

O tym, jakie warunki należy spełnić przy prowadzeniu produkcji pierwotnej poinformowała p. Elżbieta Horla z Powiatowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żarach.  Obowiązek złożenia takiego wniosku wynika głównie z Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, a za jego niezłożenie grożą kary pieniężne obliczane na podstawie dochodu, wynoszące jednak nie mniej niż 1.000 zł.
Pani E. Horla wyjaśniła m.in. na czym będzie polegał nadzór nad gospodarstwami rolnymi, pojęcie produkcji pierwotnej, jak poprawnie wypełnić wniosek (tu pojawiła się prośba o podawanie we wniosku numeru telefonu, co jest bardzo pomocne w sytuacji wniosku złożonego nieprawidłowo) oraz o wymogach związanych z posiadaniem orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych, czyli tzw. „książeczki sanepidowskiej”. Omówiła poszczególne wytyczne otrzymane z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., wg których gospodarstwa mają być kontrolowane, a wśród których znajdują się m.in.: jakość wody wykorzystywanej do podlewania, nawożenie płodów rolnych, zabiegi akwakultury, dostęp pracowników do toalet i bieżącej wody, zakaz wstępu na plantację obcych osób. Podkreśliła, iż należy przestrzegać zakazu pracy osób z objawami chorobowymi jak biegunka, wymioty, temperatura. Kontroli podlegać będą również pojemniki, w których przechowywane są zbiory, oraz ich środek transportu (do wniosku należy dołączyć ksero dowodu rejestracyjnego).
Jak podkreśliła E. Horla, punkty skupu, czy to owoców miękkich czy zbóż nie będą mogły skupować płodów rolnych od gospodarstw nie wpisanych do rejestru. Osoba przyjeżdżająca do skupu będzie musiała przedstawić zaświadczenie o takim wpisie.
Szczególnie gorącą dyskusję wywołał wymóg posiadania przez pracowników sezonowych „książeczek sanepidowskich”. Jak podkreślali zaproszeni rolnicy, ta kwestia jest szczególnie krzywdząca, bowiem jej posiadanie przy zatrudnianiu pracowników spoza Polski niesie ze sobą spore nakłady finansowe. Rolnicy obawiają się, że przyszłych pracowników zniechęci koszt takich badań i że to właśnie zatrudniający będą musieli te koszty ponieść. Bez odpowiedzi pozostało pytanie czy przy zatrudnianiu takich osób będą honorowane badania potwierdzone na dokumentach z innych krajów. Czy przy zatrudnianiu np. pracownika z Ukrainy, dokument, który będzie on posiadał, wydany przez organy swojego państwa będzie uznawany także w Polsce? Jak zauważono zatrudniający nie ma gwarancji, iż osoba, która zgłosiła się do pracy sezonowej nie zrezygnuje z niej po kilku dniach. Zatrudnienie w takim przypadku kolejnego pracownika to kolejny wydatek.
Jedna z zaproszonych osób przedstawiła odpowiedź, jaką uzyskała w tej kwestii od  Kierownika Oddziału Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków Państwowej Inspekcji Sanitarnej p. inż. Anitę Panek, która brzmi: „Oddział Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie informuje, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego osoby takie /zatrudniane na plantacjach owocowych/ nie muszą posiadać orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych. Należy jednak bezwzględnie przestrzegać zakazu pracy osób z objawami takimi jak biegunka, wymioty, temperatura, kaszel, żółtaczka.”
Rolnicy powiatu żarskiego zaapelowali i wystosowali wniosek do Lubuskiej Izby Rolniczej o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Okazuje się bowiem, iż właśnie powiat żarski jest tym, w którym takie kontrole SANEPIDU są przeprowadzane. Rolnicy z pozostałych powiatów woj. lubuskiego jeszcze się z tym problemem oraz karami nakładanymi przez ten organ, nie zetknęli.

Szczegóły dotyczące składania wniosków o wpis do rejestru zamieszczone są na stronie www.edu.wsse.gorzow.pl/zary/ w zakładce aktualności.

Kolejny punkt spotkania, dotyczący zmian obowiązujących od 1 stycznia 2015r. w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników przedstawiła p. Elżbieta Krzyśków z PT KRUS w Żarach. Po ich przedstawieniu odpowiedziała na liczne pytania dotyczące m.in. prawa do emerytury rolniczej wg nowych zasad, zawierania umów zlecenia, możliwości skorzystania z prawa do finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe osób przebywających na tzw. „wychowawczym”. Wyjaśniła również niekorzystną sytuację w jakiej znalazł się KRUS, po podpisaniu umowy z nowym doręczycielem przesyłek oraz o pojawiających się kłopotach rolników w tej kwestii. Padły krytyczne uwagi względem obecnego doręczyciela przesyłek. Rolnicy zgłaszali, iż w chwili obecnej adresowaną do siebie pocztę znajdują w różnych miejscach: zatkniętą za płot, w oknie, czy nawet pozostawioną w pobliskim sklepie. Jak zauważono ważne jest również podpisywanie przesyłek za potwierdzeniem odbioru, koniecznie umieszczając datę doręczenia. Ma to szczególne znaczenie w przypadku np. wezwań na rozprawy sądowe. P.E. Krzyśków zaapelowała o pisemne zgłaszanie reklamacji nieterminowo dostarczonej przesyłki w oddziałach KRUS, gdyż tylko takie zgłoszenia stwarzają możliwość interwencji.

Na zakończenie spotkania przewodniczący Rady podziękował jej członkom za współpracę w mijającej kadencji i przedstawił główne wymogi jakie należy spełnić biorąc udział w nadchodzących wyborach. Zaprosił na Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej w dniu 26.03.2015r oraz złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Aneta Jędrzejko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy pamiętać, że zarówno nabywający ziemię jak i sprzedający ma obowiązek poinformowania KRUS o zaistniałej zmianie.

 

Szczegółowych informacji w tym zakresie, w tym o wymaganych dokumentach udzielają jednostki KRUS właściwe dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego.

Poinformowała o warunkach nabywania prawa do emerytury rolniczej oraz jej wysokości

 

 

 

co jest sprzeczne z

Jak zauważyli rolnicy temat jest szczególnie krzywdzący biorąc również pod uwagę handlarzy.

 

 

 

 

niestety zafundowanie pracownikowi

również  bez żadnej gwarancji, że dany pracownik nie zrezygnuje z pracy po kilku dniach.

Budzący wątpliwości ,

co jest sprzeczne z odpowiedzią Kierownika Oddziału Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków p. inż. Anitę Panek udzieloną jednej z pań-rolniczek powiatu żarskiego.

 

przepisy związane z …przedstawiła p.

Spotkanie zostało zorganizowane celem przedstawiania problemów jakie wpłynęły od rolników. Głównymi nurtującymi tematami był obowiązek zgłaszania

jakie pojawiły się na spotkaniu były problemy zgłaszane przez rolników

 

 

 

wraz z Wójtem Gminy Żary zebranych oraz podziękował obecnemu Wójtowi Gminy Żary za udostępnienie sali.

 

 

 

Spotkanie zostało zorganizowane w odpowiedzi na problemy zgłaszane przez rolników a dotyczyły głównie wymogu sk

celem omówienia problemów jakie wpłynęły od rolników,

Spotkanie zostało zorganizowane celem omówienia problemów jakie wpłynęły od rolników. Głównymi nurtującymi tematami był obowiązek zgłaszania

jakie pojawiły się na spotkaniu były problemy zgłaszane przez rolników

Wspomniał o Inspekcji Weterynaryjnej, która ukarała już sporą część rolników

Wśród uczestników spotkania członków Rady w spotkaniu uczestniczyła liczna grupa rolników z powiatu. Na wstępie powitał zebranych oraz podziękował Wójtowi Gminy Żary za udostępnienie sali. Uczestników spotkania przywitał także Wójt Gminy Żary zapewniając o możliwości korzystania z Sali oraz o dalszej współpracy w tej materii a także z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych złożył wszystkim serdeczne życzenia.

Głównym tematem spotkania był wymóg

Choć ustawa obowiązuje od 2006 roku dopiero teraz jest nacisk

(źródło jej pochodzenia), sposób(środki)nawożenia uprawy, dostęp pracowników do toalet i bieżącej wody, pojemniki w których przechowywane są zbiory, oraz ich środek transportu (do wniosku należy dołączyć ksero dowodu rejestracyjnego), oraz zakaz wstępu na plantację obcych osób, szczególnie dzieci.

Szczególnie gorącą dyskusję wywołał wymóg posiadania przez pracowników sezonowych „książeczek sanepidowskich”. Jak podkreślali zaproszeni rolnicy, ta kwestia jest szczególnie krzywdząca, bowiem jej posiadanie przy zatrudnianiu pracowników spoza Polski niesie ze sobą spore nakłady finansowe. Bez odpowiedzi pozostało pytanie czy przy zatrudnianiu takich osób będą honorowane badania potwierdzone na dokumentach z innych krajów. Czy przy zatrudnianiu np. pracownika z Ukrainy, dokument, który będzie on posiadał, wydany przez organy swojego państwa będzie uznawany także w Polsce? Jak podkreślali rolnicy uzyskanie takich dokumentów wiąże się z ponoszeniem przez nich kosztów finansowych, które mogą okazać się jeszcze większe w przypadku rezygnacji po kilku dniach takiej osoby  z pracy. Zatrudnienie bowiem kolejnej osoby to kolejny wydatek.

Jedna z zaproszonych osób przedstawiła odpowiedź, jaką uzyskała w tej kwestii od  Kierownika Oddziału Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków Państwowej Inspekcji Sanitarnej p. inż. Anitę Panek, która brzmi: „Oddział Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologinczej w Warszawie informuje, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego osoby takie /zatrudniane na plantacjach owocowych/ nie muszą posiadać orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych. Należy jednak bezwzględnie przestrzegać zakazu pracy osób objawami takimi jak biegunka, wymioty, temperatura, kaszel, żółtaczka.”

Rolnicy powiatu żarskiego zaapelowali i wystosowali wniosek do Lubuskiej Izby Rolniczej o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Okazuje się bowiem, iż właśnie powiat żarski jest tym, w którym takie kontrole SANEPIDU są przeprowadzane. Rolnicy z pozostałych powiatów woj. Lubuskiego jeszcze się z tym problemem oraz karami nakładanymi przez ten organ, nie zetknęli.

Jak podkreślił przewodniczący Rady gospodarstwa, które nie będą widniały w powyższym rejestrze nie będą mogły sprzedać zboża do punktu skupu.

Dodatkowo oceniają sytuację jako krzywdzącą ponieważ w sytuacji gdy truskawkę sprzedaje handlarz, przeprowadzający kontrolę pracownik Sanepidu nie jest w stanie ustalić miejsca jej  pochodzenia oraz czy jej zbiór był przeprowadzony zgodnie z przedstawionymi przepisami.

 

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.