Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » GRUDNIOWE POSIEDZENIE ŚWIEBODZIŃSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Świebodzińska, Wyróżnione

GRUDNIOWE POSIEDZENIE ŚWIEBODZIŃSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR

Autor: Red. dnia 27 grudnia 2016

W przedświątecznym tygodniu grudnia odbyło się ostatnie w 2016 roku posiedzenie Świebodzińskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej; uczestnicy spotkali się 20 XII w UG Lubrza. Dziękujemy Wójtowi za ugoszczenie przybyłych członków Rady oraz zaproszonych gości.

Posiedzenie Rady rozpoczęło się od przywitania przez przewodniczącego Świebodzińskiej RP LIR Alfreda Kałużnego przybyłych delegatów oraz przedstawicieli instytucji współpracującymi z samorządem rolniczym. W spotkaniu uczestniczył również Prezes LIR Stanisław Myśliwiec.

Przewodniczący Rady zwrócił się do dyrektora ANR o przedstawienie sytuacji obrotu ziemią na terenie województwa lubuskiego, w tym powiatu świebodzińskiego.

Dyrektor ANR OT w Gorzowie Wlkp. Sebastian Pieńkowski wprowadził zebranych uczestników w zakres zmian, które miały miejsce w obecnym roku. Wspomniał o przeprowadzonym audycie, który wskazał kilka nieprawidłowości, które z kolei zostały zgłoszone do prokuratury; kilku rolników zgłosiło pewne możliwości popełnienia przestępstw, co też zostało zgłoszone. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na wyeliminowanie niestosownych procederów (jak np. tzw. słupów). Agencja skorzystała z prawa monitorowania, co pozwala na nagrywanie przetargów i ewentualne przekazywanie nagrań na wniosek policji. Zrezygnowano, po konsultacjach z izbą rolniczą, z niektórych zapisów w umowach. Powołana została również Rada Społeczna, której celem jest m.in. konsultowanie spraw dotyczących rolników. Dyrektor nadmienił także, iż bardzo mocno spadły przychody Agencji. Wprowadzone w tym roku zmiany w przepisach wstrzymały sprzedaż ziemi. Plany na rok 2016 opiewały sprzedaż ziemi na poziomie 2 500 ha, a na następny rok to 850 ha. Transakcje powyżej 2 ha dokonywane mogą być za zgodą MRiRW, dlatego też ANR planuje sprzedaż do 2 ha. Filozofia działania Agencji jest taka, iż dzierżawi ziemię rolnikom indywidualnym do 15 lat, natomiast spółkom do 8, głównie na podstawie przetargów ofertowych ograniczonych lub przetargów licytacyjnych ograniczonych. Obecnie intensywnie zawierane są umowy dzierżawy. Jeśli chodzi o dane z terenu powiatu świebodzińskiego na dzień 30.11.2016r., przedstawiają się one następująco:

– przyjęto do zasobu 31 900,00 ha, rozdysponowane na trwale: 79% – 25 000,00 ha, w tym sprzedano 20 000,00 (m.in. samorządom – 840 ha, lasom państwowym – 1 200 ha, kościelnym osobom prawnym 803 ha),

– obecnie w dzierżawie jest 4 380 ha,

– grunty wolne do zagospodarowania 1 766 ha.

Zgromadzeni rolnicy, korzystając z okazji obecności dyrektorów ANR, zadawali pytania odnośnie zagospodarowania nieruchomości, a zastępca dyrektora OT w Gorzowie Wlkp. Roman Jabłoński udzielał odpowiedzi. Podjęto głównie tematykę obrotu prywatnego, w tym wprowadzenia szeregu obostrzeń dla stron transakcji. Zgromadzeni rolnicy wyrazili swoje negatywne zdanie w zakresie braku możliwości sprzedaży swojej ziemi zgodnie z gospodarką wolnorynkową.

Obecny na posiedzeniu zastępca dyrektora LOR ARiMR Krzysztof Nowakowski przekazał informację o realizacji wypłat zaliczek na poczet płatności: w powiecie świebodzińskim do 30 listopada wypłacono prawie 100% zaliczek. Natomiast do 30 czerwca roku przyszłego zostaną zrealizowane wypłaty pozostałej kwoty. Następnie zaprezentowany został harmonogram naboru wniosków w 2017r. Przekazana została również informacja o ilości poszczególnych wniosków z uwzględnieniem województwa lubuskiego i powiatu świebodzińskiego:

– obszarowe – odpowiednio: 19 961, 1 230,

– onw – 17 381, 1 027,

– program rolnośrodowiskowy – 1 959, 96,

– rolnictwo ekologiczne – 364, 17,

– zalesieniowe – 468, w powiecie świebodzińskim nie było,

– młody rolnik – 53, 7.

Zastępca dyrektora nadmienił również, iż powiatu świebodzińskiego nie dotyczą wnioski klęskowe.

Gospodarz spotkania, Wójt Gminy Lubrza Ryszard Skonieczek, wyraził zachwyt z ugoszczenia członków Rady i zaproszonych gości na terenie gminy, podkreślając, iż zgromadzonych łączą wspólne sprawy. Podkreślił tym samym, że należy wspólnie pracować oraz okazywać wzajemne zrozumienie. Zwrócił uwagę na fakt, iż współpraca urzędu wraz z rolnikami jest pozytywna. Podkreślił kwestię rolników pokoleniowych na terenie gminy, co jest bardzo budujące, stąd też chęć wsparcia dla takich gospodarstw. Poruszył także sprawę podatków, ujmując to jako zobowiązanie wobec wszystkich mieszkańców – muszą być wpływy, by mogły być dokonywane wydatki na rzecz mieszkańców poprzez dokonywanie inwestycji.

W porządku posiedzenia zawarto również tematykę nt. zmian w ubezpieczeniach społecznych rolników. Przybyłe na spotkanie przedstawicielki KRUS PT w Świebodzinie zaprezentowały informacje o rolniczej emeryturze oraz wypadkach przy pracy rolniczej. Kierownik PT KRUS Grażyna Cenin wyjaśniła zasady ubiegania i przyznawania emerytury rolniczej, zwracając uwagę na możliwość korzystania z dwóch emerytur, przy spełnieniu odpowiednich warunków. Zwróciła również uwagę na zmianę w ubezpieczeniach społecznych, a mianowicie możliwości pozostania w ubezpieczeniu pracując na podstawie umowy zlecenie bądź będąc członkiem rady nadzorczej, przy spełnieniu warunku dochodu. Następnie Agnieszka Matusiak szczegółowo omówiła wypadki przy pracy rolniczej, zwracając szczególną uwagę na procedurę zgłaszania i możliwości uzyskania świadczenia.

Pani Danuta Maciejewska – starszy specjalista z Nadleśnictwa Świebodzin przekazała informację o przeprowadzonej ogólnopolskiej inwentaryzacji dzików, dziękując członkom izby za udział. Ta ogólnokrajowa procedura przeprowadzona została w wyniku panującego zagrożenia ASF. Każdy przypadek (na terenie powiatu świebodzińskiego 4) jest zabezpieczany, a wycinki przeznaczone są do badań. Wyniki inwentaryzacji pokazały, że w stosunku do lat poprzednich, populacja dzików zmalała. Następnie wywiązała się dyskusja dotycząca szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną. Stanisław Zawadzki z Lubuskiego Związku Hodowców Bydła w Zielonej Górze zauważył, iż są to problemy zaszłościowe – struktura własności zmieniła się a prawo łowieckie jest niedostosowane do dzisiejszej własności. Podkreślił również kwestię wyrządzania szkód również przez zwierzynę płową. Na zakończenie stwierdził, iż to specjaliści powinni szacować szkody, wówczas będzie lepiej.

Przewodniczący Alfred Kałużny podsumował spotkanie stwierdzeniem, iż wspólne rozmowy o problemach, to zaczątek do pozytywnego dalszego dialogu, który daje szansę na poprawę współpracy oraz obopólne korzyści.

Katarzyna Frąckowiak

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2019 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.