Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » WALNE ZGROMADZENIE LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
Główna » Aktualności, Walne Zgromadzenia LIR, Wyróżnione

WALNE ZGROMADZENIE LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Autor: Red. dnia 10 kwietnia 2017

W dniu 20 marca 2017r. w sali konferencyjnej Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Zielonej Górze odbyło się Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej, które otworzył Prezes LIR Stanisław Myśliwiec.

Prezes powitał uczestniczących w posiedzeniu: zaproszonych gości, delegatów LIR, pracowników Biura oraz radcę prawnego. W obradach uczestniczyli Posłowie na Sejm RP VIII kadencji: Katarzyna Osos oraz Jacek Kurzępa.

Obrady Walnego Zgromadzenia prowadził Stanisław Myśliwiec, który został wybrany na przewodniczącego obrad. Na sekretarza WZ wybrano Błażeja Szczepanika.

Po przyjęciu porządku obrad i  protokołu z poprzedniego WZ, głos zabrali zaproszeni goście.

Andrzej Rochmiński – dyrektor LOR ARiMR – serdecznie powitał zebranych na posiedzeniu WZ w sali Agencji oraz życzył owocnych obrad.

Andrzej Trzop – kierownik biura działań społecznych, środowiskowych oraz płatności bezpośrednich LOR ARiMR – poinformował o realizacji płatności w województwie lubuskim. Aktualnie Agencja obsługuje 17 schematów pomocowych. Główny schemat czyli płatności bezpośrednie w tym roku realizowany jest dużo szybciej niż w roku poprzednim. Na koniec marca 2015r. realizacja wynosiła 65 %. Obecnie realizacja wynosi 82 %, a do końca miesiąca będzie na poziomie 90 %. Płatności będą zrealizowane do końca czerwca. 90 % rolników otrzymało już decyzje administracyjne o przyznaniu płatności.

Płatność z tytułu ONW jest na poziomie 67 %, a płatności związane ze środowiskiem na poziomie 40 %, ze względu na prowadzony schemat kontrolny.

Aktualnie prowadzone działania to: nabory wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2017r., restrukturyzacja małych gospodarstw oraz pomoc na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. O pomoc w związku z wystąpieniem ptasiej grypy złożono 34 wniosków na kwotę prawie 14 mln zł. W ramach nowego systemu utworzonych zostało 7 grup producentów rolnych, z których 6 wystąpiło o udzielenie wsparcia.

Roman Jabłoński – zastępca dyrektora Oddziału Terenowego ANR – poinformował o zmianach w obrocie gruntami rolnymi w związku z wejściem w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wprowadzeniu zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Zmieniła się polityka Państwa dotycząca zagospodarowania nieruchomości rolnych. Obecnie podstawową formą zagospodarowania nieruchomości ZWRSP jest dzierżawa. W obrocie prywatnym podstawową zasadą jest nabywanie nieruchomości rolnych przez rolników indywidualnych. Obowiązuje zakaz sprzedaży ziemi rolnej z Zasobu przez okres 5 lat, z wyjątkiem nieruchomości o powierzchni do 2 ha, które można sprzedawać w przetargu ograniczonym.

Dyrektor przedstawił szczegółowe rozdysponowanie gruntów będących w Zasobie Oddziału. W 2016r. sprzedano 2750 ha gruntów, głównie grunty których procedura sprzedaży została uruchomiona w 2015r., w ramach pierwszeństwa nabycia.

Wydzierżawianie gruntów następuje w trybie przetargów ograniczonych. Na wniosek Lubuskiej Izby Rolniczej lub rolników organizowane są przetargi ofertowe. Grunty wydzierżawiane są maksymalnie na okres do 15 lat, nie dłużej niż na 30 lat od początku pierwszej umowy. Spółkom prawa handlowego grunty wydzierżawiane są maksymalnie na okres do 8 lat.

Na pół roku przed zakończeniem umowy dzierżawy Agencja przypomina rolnikowi o możliwości przedłużenia umowy. Rolnik na 3 miesiące przed zakończeniem umowy jest zobowiązany złożyć wniosek o przedłużenie umowy, jeżeli zamierza kontynuować dzierżawę.

Agencja organizuje szkolenia informacyjne dla  rolników na temat obowiązywania nowych zasad. Odbyło się już 12 takich spotkań i w miarę potrzeb będą nadal realizowane.

Barbara Białek – kierownik Sekcji Informacji i Promocji OT ARR – przekazała informację o naborze wniosków w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń. Przedstawiła na czym polega pomoc, zasady udzielania, warunki udzielenia pomocy oraz stawki pomocy. W ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej udzielana jest pomoc: w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego producentom świń,  w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego producentom mleka, w formie refundacji kosztów zakupu loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych producentom świń oraz z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju. Wnioski można składać w terminie od 18 marca do 7 kwietnia 2017r. Decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego.

Bożena Ronowicz – dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS – oświadczyła, że prowadzona jest coroczna waloryzacja rent i emerytur rolniczych. Świadczenia waloryzacyjne dla rolników są wypłacane na bieżąco. Inne świadczenia również podlegają drobnej podwyżce.

KRUS prowadzi działalność prewencyjną na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. W 2016r. rolnicy zgłosili 230 wypadków przy pracy, o 11 % mniej niż w 2015r. Prowadzone są bezpłatne badania przesiewowe ubezpieczonych w KRUS, którzy ukończyli 18 lat. Badania są przeprowadzane w szpitalu w Sulechowie, do 23 marca br.

Andrzej Brodowski - Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny – poinformował o sytuacji w województwie w związku z wystąpieniem ognisk ptasiej grypy typu H5N8. Prawie milion sztuk ptaków poddano utylizacji. Obecnie wszystkie ogniska zostały wygaszone. W województwie potwierdzono wystąpienie choroby u 7 ptaków dzikich. Szacuje się, że koszty związane z ptasią grypą przekraczają 70 mln zł. Nadal obowiązuje zakaz wypuszczania drobiu w ramach bioasekuracji.

Jerzy Bielawski – dyrektor LODR oraz Roman Frankowski – zastępca dyrektora LODR – przedstawili plan reorganizacji struktur LODR. Oddział w Lubniewicach będzie zlikwidowany. Oddział z Lubniewic oraz PZDR w Sulęcinie zostaną przeniesione do Glisna. Nie są przewidziane zwolnienia pracowników. Planowane jest wzmocnienie PZDR-ów poprzez m.in. wyposażenie w samochody osobowe. Zakłada się aby w każdej gminie był doradca. Kadra doradców będzie wymieniana ze względu na odejścia dotychczasowych pracowników na emeryturę. Celem zmian jest obniżenie kosztów oraz by być bliżej rolnika.

Po przedstawieniu zaplanowanych działań dotyczących restrukturyzacji Ośrodka Doradztwa wywiązała się, momentami gorąca, dyskusja. Mając na uwadze dobro doradztwa rolniczego oraz oczekiwania rolników w zakresie doradztwa, Delegaci negowali niektóre zamierzenia zaplanowane przez dyrektorów.

Teresa Grzywaczewska – dyrektor Biura Regionalnego TUW „TUW” – oświadczyła, że z dniem 1 kwietnia br. zostanie wprowadzona w życie zmiana ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, polegająca na zwiększeniu dopłat do składek ubezpieczenia. Zapowiadane zmiany są z korzyścią dla rolników. Teraz każda umowa zawarta w zakresie ubezpieczenia upraw będzie dawała możliwość otrzymania 60 % dopłaty do składki.

Po przerwie obiadowej, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, członek Zarządu LIR Andrzej Kuziemski przedstawił sprawozdanie z działalności statutowej Zarządu w 2016r.

Następnie Walne Zgromadzenie podjęło uchwały: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu LIR z działalności statutowej za 2016r. oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w 2016r., w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LIR za 2016r., w sprawie uchwalenia budżetu LIR na 2017 rok, w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Lubuskiego Rolnictwa” za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi lubuskiej oraz uchwalę w sprawie realizacji inwestycji w zakresie adaptacji budynku stanowiącego własność Lubuskiej Izby Rolniczej, położonego w Zielonej Górze, ul. Batorego nr 128 B na biuro Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze.

Zamykając obrady WZ Prezes LIR Stanisław Myśliwiec podziękował wszystkim za udział w obradach oraz złożył życzenia z okazji nadchodzących Świat Wielkanocnych.

Informacja Zarządu LIR

E.R.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.