Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » WSCHOWSKA RADA POWIATOWA LIR
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Wschowska, Wyróżnione

WSCHOWSKA RADA POWIATOWA LIR

Autor: Red. dnia 11 kwietnia 2017

16 i 22 marca 2017 r. odbyły się posiedzenia Wschowskiej Rady Powiatowej LIR. W dniu 16.03.br. na zaproszenie przewodniczącego Rady Władysława Brzechwy odpowiedzieli: Marek Boryczka – Starosta Powiatu Wschowskiego, przedstawicielki KRUS PT Nowa Sól: Malwina Gąsior, Danuta Gonczarko i Małgorzata Jarlaczyk, Dorota Malcher – przedstawiciel BP ARiMR we Wschowie, Dyrektor OT ANR w Gorzowie Wlkp. Filia Zielona Góra – Zbigniew Łepkowski oraz Magdalena Gąsiorowska – p.o.kierownika Sekcji Gospodarowania Zasobem w  OT ANR w Gorzowie Wlkp. Filia Zielona Góra, Dyrektor Biura LIR – Anna Słowik oraz Tadeusz Skrzyczyński – Przewodniczący Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie.

Po oficjalnym otwarciu posiedzenia i przywitaniu zaproszonych gości głos zabrała Dorota Malcher z Biura Powiatowego ARiMR. Przedstawiła szczegółowo dane dotyczące liczby oraz zakresu złożonych wniosków i wydanych decyzji przez BP ARiMR we Wschowie w ostatnim czasie. Na dzień 15 marca br. zostało wydane 1028 decyzji o dopłaty bezpośrednie. Wspomniała o zmianach we wnioskach wprowadzonych od 2017 r.  oraz  poinformowała, iż od 2018 r. wnioski będą składane przez internet. Na pytania rolników: z czego wynikają opóźnienia w wypłatach dopłat odpowiedziała, że zaliczki wypłacane są przez centralę i nie biura powiatowe nie mają na to wpływu.

Następnie przewodniczący posiedzenia oddał głos przedstawicielom OT ANR w Gorzowie Wlkp. Filia Zielona Góra. Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnej przedstawił sytuację dzierżawy i sprzedaży gruntów rolnych na obszarze województwa lubuskiego, gdzie zawiaduje filia oraz w powiecie wschowskim. W powiecie Agencja posiada 2386 ha gruntów rolnych,  w dzierżawie aktualnie jest 1332 ha. Na dzień 15 marca br. Agencja ma do dzierżawy 827 ha gruntów położonych na terenie gmin: Sława, Szlichtyngowa i Wschowa. Magdalena Gąsiorowska poinformowała o odebraniu dzierżawcy nieruchomości położonej w Starych Drzewcach. Zwróciła się z prośbą o propozycje w zakresie rozdysponowania przejętego majątku, podkreślając, że liczy na współpracę z rolnikami.  Przedstawiciele ANR poruszyli również temat sprzedaży gruntów w obrocie prywatnym w świetle nowej Ustawy o Kształtowaniu Ustroju Rolnego. Nakłada ona ograniczenia na zakup gruntów od Agencji. Bezpośrednio możliwy jest jedynie zakup gruntów o powierzchni do 2 ha. Kolejną istotną informacją przekazaną zgromadzonym było przypomnienie o przestrzeganiu terminów zgłaszania przedłużania umów dzierżaw – 3 miesiące przed wygaśnięciem. Rolnicy pytali przedstawicieli ANR również o zakładanie rodzinnych gospodarstw rolnych, w jaki sposób ANR podchodzi do dzierżawy budynków, w jaki sposób można ograniczyć przetarg, w jaki sposób można nabyć działki, które są w dożywotnim użytkowaniu, jak oceniają zarządzenie nieruchomościami w świetle nowej ustawy oraz w jak Agencja rozdysponowuje działki, które nie mają dojazdu, a graniczą z posiadanymi przez rolnika gruntami.

Przedstawiciele KRUS poinformowali o obowiązujących przepisach dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników. W 2017 r. zmieniła się wielkość składki dla rolników. Wynosi odpowiednio: od 50 do 100 ha – 106 zł składki miesięcznej, od 150 – 300 ha – 319 zł składki miesięcznej. Dodatkowo omówiono sprawę możliwości otrzymania zasiłku macierzyńskiego w kwocie 1000 zł przez rok. Panie poinformowały o możliwości wysłania dzieci do 16 roku życia, które ucierpiały w wypadkach w czasie prac polowych, na turnusy rehabilitacyjne oraz o możliwości ubezpieczenia dzieci i młodzieży od nieszczęśliwych wypadków w rolnictwie. Przedstawiły zasady naliczania emerytur rolniczych.

Ożywioną dyskusją był temat związany z oczyszczaniem rowów melioracyjnych na terenie gmin: Wschowa, Sława i Szlichtyngowa.  Przedstawiciele Powiatowej Spółki Wodnej oznajmili, iż  mają problemy związane z otrzymaniem płatności za oczyszczanie rowów zarówno od części rolników jak również od ANR. Przedstawiciele poddali pod dyskusję temat utrzymania cieków wodnych przyległych bezpośrednio przy gruntach należących do Skarbu Państwa, a zarządzanych przez Agencję. W piśmie cytowanym przez Przewodniczącego Spółki  – Tadeusza Skrzyczyńskiego wynika, że przez wydanie decyzji Starostwa Powiatowego można odzyskać pieniądze z tytułu wykonania robót. P. o. kierownika M. Gąsiorowska  przedstawiła aktualny stan prawny w tym zakresie. Agencja nie może zapłacić spółce wodnej,  ani płacić składek. Nie pozwala na to prawo wodne,  ponieważ ANR nie jest jej członkiem. Agencja może jedynie przeprowadzić zapytania ofertowe we skazanym zakresie robót. Poprzez ogłoszenie zamówienia publicznego do 30 tys. euro. Tylko Starosta może nałożyć opłatę na ANR za utrzymanie gruntów. Wg nowych umów zawieranych z dzierżawcami, na podstawie zmian jakie zaszły w ustawie w zakresie dzierżawy gruntów rolnych, rolnik – dzierżawca jest zobowiązany umową do opłacania składki do spółki, jest to kwota 34 zł za ha, gdy jest to z decyzji Starostwa wynosi 60 zł za ha. W przypadku szczegółowych pytań osobą, która może pomóc w tym temacie jest specjalista Barbara Lebiecka.

W dniu 22.03.br., w związku z krótkim terminem składania wniosków do ARR na nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych, przewodniczący Wschowskiej Rady Powiatowej LIR – Władysław Brzechwa zwołał Nadzwyczajne Posiedzenie Wschowskiej Rady Powiatowej LIR.

Przybyli rolnicy mogli zapoznać się z warunkami skorzystania z jednorazowej nadzwyczajnej pomocy na refundację zmiany profilu gospodarstwa z hodowli bydła mlecznego na mięsne oraz zakupu materiału hodowlanego trzody chlewnej. Prowadzący szkolenie: Renata Jurkowska i Alicja Rokoszna – przedstawicielki OT ARR w Gorzowie Wlkp., poinformowały o wysokościach przyznanych środków na ten cel oraz szczegółowo omówiły zasady wypełniania wniosków, zobowiązania oraz warunki otrzymania dotacji. Wnioski można składać tylko do 7 kwietnia br., gdzie bardzo ważne jest, iż ta data jest datą wpływu do oddziału w Gorzowie Wlkp., a nie datą stempla pocztowego. Pomoc zostanie wypłacona do końca września br.

Drugim obszernym tematem poruszonym podczas tego posiedzenia było szkolenie nt. „Restrukturyzacja małych gospodarstw” oraz premie dla młodego rolnika. Szkolenie poprowadzili: Artur Liwtuszek oraz Marek Dominiak z Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR w Gorzowie Wlkp. W omawianej prezentacji zostały przedstawione warunki, które rolnik musi spełnić by otrzymać pomoc. A także wymogi jakie są stawiane przyszłym beneficjentom i obowiązujące regulacje prawne. Wysokość wsparcia jakie może otrzymać rolnik to 60 tys. złotych (jednak nie więcej niż 15 tys. euro). Pomoc ta wypłacana jest w II ratach. Pierwsza w wysokości 80% (nie więcej niż 48 tys. zł), a druga w wysokości 20 % (nie więcej niż 12 tys. zł). Wyjściowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może przekroczyć 10 tys. euro. Natomiast w roku docelowym wielkość ta musi wzrosnąć o 20 %. W biznesplanie przedstawiona musi być koncepcja restrukturyzacji gospodarstwa, cel rozwoju gospodarstwa i sposób wykorzystania pomocy. Poinformowali również o kwotach jakie na ten cel zostały przeznaczone. Z 880 mln euro województwo lubuskie otrzymało jedynie 13 mln euro, zatem pieniędzy wystarczy na około 1 tys. wniosków.

W wolnych wnioskach rolnicy zadali liczne pytania przedstawicielom obu Agencji w celu wyjaśnienia szczegółów zaprezentowanych programów.

A.Słowik

 

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2019 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.