Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » WSPÓLNE POSIEDZENIE ZARZĄDU ORAZ STRZELECKO-DREZDENECKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Strzelecko Drezdenecka, Wyróżnione

WSPÓLNE POSIEDZENIE ZARZĄDU ORAZ STRZELECKO-DREZDENECKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR

Autor: Red. dnia 3 kwietnia 2017

W dniu 28 marca 2017r. w sali wiejskiej w Górecku odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej oraz Strzelecko-Drezdeneckiej Rady Powiatowej LIR.

Pierwsza część spotkania została przeznaczona na posiedzenie Strzelecko-Drezdeneckiej Rady Powiatowej LIR, które otworzył i prowadził przewodniczący Rady Stanisław Madej.

W posiedzeniu uczestniczył Zarząd LIR: Stanisław Myśliwiec – prezes LIR i członkowie Zarządu: Czesław Hładki, Alfred Kałużny i Andrzej Kuziemski oraz zaproszeni goście: Andrzej Rochmiński – dyrektor Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Dominik Sporny – zastępca kierownika biura działań społecznych, środowiskowych oraz płatności bezpośrednich LOR ARiMR, Alicja Rokoszna i Renata Jurkowska – specjaliści z Oddziału Terenowego ARR. W posiedzeniu wzięli również udział rolnicy z gminy Dobiegniew i Zwierzyn, zainteresowani omawianymi tematami.

Zgodnie z przyjętym porządkiem, po otwarciu i powitaniu uczestników spotkania przez przewodniczącego Rady, panie z OT ARR poinformowały o trwającym naborze wniosków w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń (od 18 marca do 7 kwietnia 2017r.), która polega na refundacji kosztów zakupu trzody hodowlanej – loszek i knurów hodowlanych oraz refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego. Omówiły zasady uczestnictwa w mechanizmach pomocy, warunki, jakie należy spełniać oraz stawki pomocy. Przekazały również informacje dotyczące uzyskania dopłaty do materiału siewnego, która ma charakter pomocy de mini mis w rolnictwie. Wnioski o przyznanie dopłaty należy składać do 25 czerwca br. Dopłaty przysługują do zużytego materiału siewnego kategorii kategorii elitarny lub kwalifikowany, potwierdzonego fakturą zakupu i który został wysiany w okresie od 15 lipca 2016 do 15 czerwca 2017r.

Wysokość stawek dopłat obowiązujących w 2017r. będzie określona zgodnie z nowymi zasadami obowiązującymi od 2015r – do 30 września, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Następnie głos zabrali przedstawiciele ARiMR.

Dyrektor Andrzej Rochmiński zapewniał rolników o służebnej roli Agencji i prosił o ewentualne uwagi odnośnie funkcjonowania biura powiatowego lub Oddziału Regionalnego.

Dominik Sporny przedstawił zmiany w zasadach przyznawania płatności bezpośrednich oraz wypełniania wniosku o przyznanie płatności w stosunku do roku 2016.

Płatność do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych została zastąpiona płatnością do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno i płatnością do powierzchni upraw roślin pastewnych. Płatność do powierzchni upraw owoców miękkich (malin i truskawek) została zastąpiona płatnością do powierzchni uprawy truskawek. Od roku 2017 płatność do powierzchni uprawy buraków cukrowych przysługuje do całej powierzchni uprawy buraków cukrowych objętej umową. Płatność do bydła lub płatność do krów przysługuje maksymalnie do 20 szt. zwierząt spełniających warunki kwalifikowalności. Obowiązuje minimalna liczba zwierząt będących w posiadaniu rolnika – 3 szt. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o zwierzętach zadeklarowanych do płatności. Płatność do owiec przysługuje do samic przetrzymywanych w gospodarstwie w okresie od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia 2017 r., jeżeli wiek tych samic w dniu 15 maja 2017 r. będzie wynosił, co najmniej 12 miesięcy. Przy ubieganiu się o tę płatność rolnik nie dołącza do wniosku oświadczenia o zwierzętach zadeklarowanych do płatności.

Jak w poprzednim roku, obowiązuje realizacja praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska: dywersyfikacja upraw – w przypadku posiadania co najmniej 10 ha gruntów ornych i utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA) – gdy rolnik posiada więcej niż 15 ha gruntów ornych.

W 2017r. nie jest wymagane podpisywanie załączników graficznych, ani też składanie oświadczenia o tytule prawnym do działki w przypadku użytkowania gruntów Zasobu Własności Skarbu Państwa wydzierżawionych od ANR.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z materiałem graficznym i pozostałymi załącznikami można złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR w wersji papierowej lub przez Internet – drogą elektroniczną za pomocą aplikacji e-wniosek dostępnej na stronie internetowej Agencji.

W dyskusji rolnicy zwracali uwagę, że często powierzchnie PEG dla działek w każdym roku są wyznaczane w różnych wielkościach, pomimo że faktycznie uprawiana powierzchnia działki od wielu lat jest niezmienna. Uważają, że na działkach gdzie rosną drzewa lub występują zakrzaczenia (lub rosną na obrzeżach) PEG-i są źle ustalane.

Wyjaśnień na ten temat oraz o możliwości wnioskowania o ponowne wyznaczenie powierzchni PEG udzielili przedstawiciele ARiMR.

Rolnicy sygnalizowali również sprawę wymuszania udzielania informacji oraz uiszczania opłat przez Agencję Nasienną.

Prezes Stanisław Myśliwiec poinformował, że 14 lutego br. przyjęty został projekt nowelizacji ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.

W drugiej części spotkania odbyło się posiedzenie Zarządu LIR, z udziałem członków Rady Powiatowej (już bez udziału gości i rolników).

Zarząd rozpatrzył sprawy wynikające z obowiązków statutowych, sprawy bieżące oraz przyjął zasady, jakimi LIR będzie się kierować przy wydawaniu opinii w sprawie dalszego wydzierżawienia obwodów łowieckich dla kół łowieckich (dotychczasowych dzierżawców), o których wydanie złożyła wniosek Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie oraz Starostwa Powiatowe: w Strzelcach Kraj., Sulęcinie, Słubicach, Gorzowie Wlkp. i Międzyrzeczu.

E.R.

 

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2018 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.