Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » POSIEDZENIE NOWOSOLSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Nowosolska

POSIEDZENIE NOWOSOLSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR

Autor: Red. dnia 11 grudnia 2017

W dniu 7 grudnia br. w Urzędzie Gminy w Otyniu odbyło się posiedzenie Nowosolskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady oraz zaproszeni goście: Roman Jabłoński z-ca dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie Wlkp., Krzysztof Nowakowski z-ca dyrektora Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz z Biura Powiatowego ARiMR w Nowej Soli: kierownik Maciej Bugajski i Grzegorz Żakowicz, a także Wójt Gminy Otyń Barbara Wróblewska i dyrektor Biura LIR Anna Słowik.

Przywitania zebranych i otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący Rady Marek Strzelczyk. Na wstępie podziękował pani Wójt Gminy Otyń Barbarze Wróblewskiej, za udostępnienie sali oraz zaproszonym gościom za przybycie.

Jako pierwszy o głos został poproszony Krzysztof Nowakowski, który przedstawił sytuację wypłat zaliczek na poczet płatności bezpośrednich, oraz informację o planowanych naborach wniosków w I kwartale 2018 roku do programów realizowanych przez Biuro Wsparcia Inwestycyjnego, jakimi są: „Modernizacja gospodarstw rolnych” (obszar D), „Premie dla młodych rolników”, „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – skierowane do zakładów przetwórczych, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.

Następnie Maciej Bugajski przestawił sytuację wypłat zaliczek w odniesieniu do powiatu nowosolskiego. Podkreślił, że beneficjenci są zadowoleni z podziału środków, dzięki którym po otrzymaniu 70% zaliczki mogą przeznaczyć ją na zakup środków ochrony roślin już jesienią, nie czekając do wiosny, kiedy środki te drożeją. Na 1630 złożonych wniosków zaliczki otrzymało 1600 beneficjentów.  W trzydziestu przypadkach, gdzie wypłata zaliczek nie nastąpiła, pojawiły się przypadki losowe, jak śmierć beneficjenta, lub przeprowadzone kontrole wykazały nieprawidłowości, lub nie zostały zakończone. Od 15 października rozpoczęto wydawanie decyzji ONW oraz decyzje rolno-środowiskowe.

Na podstawie licznych zapytań otrzymywanych od rolników przewiduje się, że największym powodzeniem w I kwartale 2018 roku będzie cieszył się program: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, obszar D. Dzięki niemu rolnicy będą mogli się starać o środki na zakup maszyn, modernizację budynków, wprowadzenie innowacji, zmianę profilu produkcji, jej modernizację, zwiększenie stanu produkcji, poprawę jakości czy zwiększenie wartości dodanej.

Po wypowiedziach przedstawicieli ARiMR głos zabrał Roman Jabłoński. Z założenia nowo powstała instytucja, jaką jest KOWR ma skupić wiele elementów związanych z kompleksową obsługą rolnika i pomocą m.in. w szukaniu nowych rynków zbytu poza granicami kraju, organizowaniu grup producenckich czy wspieraniu w sprzedaży i promocji produktów żywnościowych. Przepisy prawa idą w kierunku zniwelowania dysproporcji np. w przypadku sprzedaży jabłek, gdzie ich cena w marketach wynosi ok. 3 zł. a w skupie ok. 30 gr. Należy to zniwelować, tak by produkcja była opłacalna.

Przechodząc do Powiatu Nowosolskiego w kilku zdaniach przedstawił stan zasobów gruntów rolnych w Polsce i woj. lubuskim.  W skali kraju do zagospodarowania pozostało ok. 1 mln 300 tys. ha, w województwie lubuskim 101 tys. ha. Ustawa o ustroju rolnym z 2016 roku istotnie zmieniła warunki, jakie muszą spełnić przyszli nabywcy gruntów znacznie sprzyjając powiększaniu gospodarstw rodzinnych nie przekraczających 300 ha.

Wśród kryteriów przyjętych przy przetargach na dzierżawę, najwięcej uwag i wątpliwości budził wiek młodego rolnika i oddalenie siedziby gospodarstwa od nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy. Ta punktacja odnosząca się do danych kryteriów została nieco zmieniona i określona w zarządzeniu, i w chwili obecnej jest jednolita dla całego kraju.

Co ważne w kryterium określającym liczbę punktów za odległość siedziby gospodarstwa rolnego oferenta od nieruchomości zasobu, jest brany pod uwagę stan na min. 12 mies. przed ogłoszeniem przetargu.

W kryterium, dotyczącym wieku oferenta, ustalono, iż liczba punktów będzie ulegała zmniejszeniu proporcjonalnie do wieku, w przedziale od 40 do 60 lat. I tak 40 lat (i mniej) to 10 pkt, 50 lat – 5 pkt i pow. 60 lat – 0 pkt.

W kryterium odnoszącym się do powierzchni nieruchomości rolnych nabytych lub dzierżawionych z zasobów, przyznane może zostać 30 pkt. Tutaj preferowana jest powierzchnia mniejsza lub równa trzykrotności średniej wojewódzkiej. W województwie lubuskim jest to w granicach ok. 60 ha.

Pozostałymi kryteriami są: intensywność produkcji zwierzęcej, w którym pod uwagę brana jest liczba zwierząt tzw. sztuk dużych, czyli bydło, owce, świnie, kozy oraz powierzchnia użytków rolnych stanowiąca dzierżawę, użytkowanie wieczyste i własność rolnika i tu liczy się stan na dzień składania oferty.

Odnośnie umów dzierżaw wieloletnich i obowiązku wyłączenia 30% powierzchni, podkreślił, że jest to obowiązek narzucony ustawą i KOWR nie może stosować w tym przypadku żadnych odstępstw, jako instytucja musi przestrzegać zapisów prawnych. Dzierżawcy, którzy odmawiają dopełnienia tego obowiązku, i na 3 mies. przed wygaśnięciem umowy nie wyłączają 30% gruntów ze swoich zasobów, całkowicie zostają pozbawieni możliwości jej przedłużenia.

W powiecie nowosolskim obecnie w zasobie pozostaje 5 146 ha, z czego w formie dzierżaw zagospodarowanych jest 3813 ha. W roku 2018 do dzierżawy zostanie przygotowanych 118 ha w 26 działkach a do sprzedaży 77 ha w 145 działkach (średnia to 0,5 ha).

Na koniec swojej wypowiedzi Roman Jabłoński odpowiedział na liczne pytania zebranych dotyczących możliwości zakupu i dzierżaw gruntów w powiecie nowosolskim.

Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Marek Strzelczyk, który podziękował zaproszonym przedstawicielom instytucji ARiMR i KOWR. Członków Rady zachęcił do przedstawiania wolnych wniosków i propozycji tematów kolejnych posiedzeń. Podsumowując i kończąc spotkanie, złożył wszystkim  najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

                                                                                                                            Aneta Jędrzejko

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2018 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.