Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » POSIEDZENIE STRZELECKO-DREZDENECKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Strzelecko Drezdenecka

POSIEDZENIE STRZELECKO-DREZDENECKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR

Autor: Red. dnia 11 grudnia 2017

W dniu 14 listopada 2017r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj. odbyło się posiedzenie Strzelecko-Drezdeneckiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej.

Uczestnikami spotkania byli również zaproszeni goście: Czesław Hładki – członek Zarządu LIR, Agnieszka Stocka-Jankowska – kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Monika Sęk-Rusin – kierownik Placówki Terenowej KRUS w Gorzowie Wlkp. oraz pracownicy tej Placówki: Teresa Baniuszewicz i Danuta Broniecka, przedstawiciele Urzędów Miast i Gmin: Barbara Szewczyńska i Mirella Pierzakowska (UM Dobiegniew), Józefa Lipniak-Paszkowska i Sylwia Kowalewska (UM Strzelce Kraj.), Bożena Andrzejczak (UG Zwierzyn), Żaneta Dobrucka i Emilia Urbaniak (UG Stare Kurowo) oraz Piotr Kruszyna.

Przewodniczący Rady Stanisław Madej po oficjalnym powitaniu członków Rady i zaproszonych gości poinformował o najważniejszych wydarzeniach zrealizowanych w ostatnim czasie przez Lubuską Izbę Rolnicza, m.in. Debata Rolna, Gala Lubuskiego Złotego Kłosa.

Następnie uczestniczący w spotkaniu członkowie Zarządu LIR: Stanisław Madej-wiceprezes i Czesław Hładki oraz wiceprzewodnicząca Rady Dorota Kruszyna wręczyli członkom Rady przyznane wyróżnienia:

– Dariuszowi Sosińskiemu – brązową odznakę „Zasłużony dla Samorządu Rolniczego”, który z ważnych powodów nie mógł uczestniczyć w Debacie Rolnej w dniu 19 września br. i nie odebrał przyznanej odznaki.

– Leszkowi Glezerowi – statuetkę Lubuski Złoty Kłos i pamiątkowy dyplom, który ze względu na zniszczenia w gospodarstwie wyrządzone przez przechodzący nad Polską orkan Ksawery nie mógł osobiście jej odebrać podczas uroczystej Gali w Pałacu Książęcym w Żaganiu w dniu 6 października br. Statuetkę wręczył Piotr Kruszyna, który w imieniu laureata odebrał ją w Żaganiu.

Po wręczeniu wyróżnień, zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania, Agnieszka Stocka-Jankowska przedstawiła informację nt. płatności obszarowych za 2017rok oraz pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku deszczu nawalnego i huraganu:

Do biura Powiatowego w Strzelcach Kraj wpłynęło w 2017r. 1668 wniosków o przyznanie płatności obszarowych, 1376 wniosków o płatność z tytułu ONW, 139 wniosków o płatność rolnośrodowiskową, 184 – o płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną, 17 – rolnictwo ekologiczne. Ok. 99 % wniosków obszarowych jest zatwierdzonych i przygotowanych do wydania decyzji oraz realizacji płatności.

Od 16 października do 30 listopada wypłacane są zaliczki w wysokości 70 % należnej płatności. Na dzisiaj ARiMR wypłaciła zaliczki dla 1557 rolników z terenu powiatu Strzelecko-drezdeneckiego na kwotę blisko 19 mln zł. Od 1 grudnia ruszy proces wypłat końcowych płatności bezpośrednich.

Od 16 października br. do rolników trafiają także pieniądze w ramach płatności ONW. 558 producentów ma wydaną decyzję o przyznaniu płatności i wypłacone środki, co stanowi ok. 40 % wszystkich wniosków.

Równocześnie przeprowadzana jest kontrola administracyjna wniosków rolnośrodowiskowych i sukcesywnie wydawane są decyzje oraz realizacja płatności.

Kurs Euro wg którego przeliczane są płatności bezpośrednie za 2017r. wynosi 4,3042 zł.

Pani kierownik poinformowała o projektowanych stawkach płatności bezpośrednich w br.

Biuro Powiatowe przyjmowało także do 31 października wnioski o udzielenie pomocy finansowej producentom rolnym, którzy zostali poszkodowani w związku z wystąpieniem w sierpniu br. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu. Pomoc 1000 zł na 1 ha pomniejsza się o 50 % jeżeli producent rolny nie miał ubezpieczonych przynajmniej od jednego z ryzyk, co najmniej 50 % powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie, z wyłączeniem łąk i pastwisk. Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód potwierdzonego przez wojewodę. Do Biura Powiatowego wpłynęły 4 takie wnioski.

W terminie 13-27 września  producenci rolni, w których gospodarstwach powstały szkody w wyniku przymrozków wiosennych w 2017r. w wysokości co najmniej 70 % danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy,  mogli składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej. Do Biura Powiatowego wpłynęło 11 wniosków. Pomoc wynosi: 2000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych oraz 1000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek.

Tu również wymagany jest protokół oszacowania strat przez komisję powołaną przez wojewodę oraz  pomoc pomniejsza się o 50 % w przypadku braku polisy ubezpieczeniowej na co najmniej 50 % powierzchni upraw rolnych.

Następnie panie z Placówki Terenowej KRUS w Gorzowie Wlkp. przedstawiły jakie należy spełniać warunki aby móc ubiegać się o emeryturę rolniczą, wymagane dokumenty i zaświadczenia przy składaniu wniosku.

Aby otrzymać emeryturę rolniczą należy spełniać łącznie warunki: osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego oraz podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat. Zdarza się, że rolnicy mają trudności z potwierdzeniem faktu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i wysokości opłacanych na nie składek w okresach do 31 grudnia 1990r., tj. za okres przed powołaniem do życia KRUS (20.12.1990r.), zwłaszcza

w przypadku gdy dane nie zostały przekazane lub tylko częściowo zostały przekazane z gminy do jednostki KRUS. W tym przypadku zainteresowany musi przedstawić stosowne zaświadczenie wystawione przez właściwy urząd gminy.

Dlatego też przewodniczący Rady (w trosce o rolnika, by nie musiał krążyć pomiędzy instytucjami) poprosił na spotkanie przedstawicieli urzędów gmin, aby z osobami odpowiedzialnymi za wystawianie zaświadczeń dla KRUS uzgodnić i wyjaśnić sprawy dotyczące wymaganych dokumentów.

Teresa Baniuszewicz poinformowała także o wymogach związanych ze zgłaszaniem wypadków w rolnictwie oraz o warunkach korzystania z rehabilitacji leczniczych przez czynnego rolnika i rolnika mającego ustalone prawo do okresowej renty. Z rehabilitacji leczniczych mogą również korzystać w okresie wakacyjnym dzieci rolników.

Kończąc obrady, przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i uczestniczenie w posiedzeniu, oraz poinformował o organizowanym wyjeździe do Sejmu na konferencję nt. bieżącej sytuacji w rolnictwie oraz działalności związków i organizacji rolniczych.

E.R.

 

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.