Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » POSIEDZENIE GORZOWSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Gorzowska

POSIEDZENIE GORZOWSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR

Autor: Red. dnia 20 grudnia 2017

W dniu 11 grudnia 2017 r. w sali narad Starostwa Powiatowego odbyło się posiedzenie Gorzowskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej.

W posiedzeniu wzięli udział również zaproszeni goście: Stanisław Myśliwiec – prezes Lubuskiej Izby Rolniczej, Stanisław Madej – wiceprezes LIR, Małgorzata Domagała – Starosta Gorzowski, Tomasz Kucharski – poseł na Sejm RP, Grzegorz Dłubek – dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami LUW, Roman Fraszczyk – dyrektor Oddziału LODR, Szymon Kędzierski – kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Paweł Łopatka – wiceburmistrz Witnicy, Grzegorz Grabarek – członek Komisji Rolnictwa Sejmiku Woj. Lubuskiego, Rafał Ławniczak – przewodniczący Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej w Witnicy, Krzysztof Cisek – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego.

Spotkanie otworzył i prowadził przewodniczący Rady Czesław Hładki. Po otwarciu i powitaniu Zarząd LIR wręczył przyznane wyróżnienia:

– Małgorzacie Domagała – statuetkę Lubuski Złoty Kłos i pamiątkowy dyplom, ponieważ Pani Starosta ze względu na zniszczenia wyrządzone przez przechodzący nad Polską orkan Ksawery nie mogła uczestniczyć w uroczystej Gali w Pałacu Książęcym w Żaganiu w dniu 6 października br. i odebrać wyróżnienia,

– Henrykowi Sondej – srebrną odznakę „Zasłużony dla Lubuskiego Rolnictwa”, który również nie mógł wziąć udziału w Gali Lubuskiego Złotego Kłosa.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Szymon Kędzierski przedstawił informację na temat realizacji płatności obszarowych za 2017 rok oraz pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia wiosennych przymrozków i wystąpienia w sierpniu huraganu, deszczu nawalnego lub gradu. Poinformował również o zasadach składania wniosków obszarowych za 2018 r. w formie elektronicznej.

Kolejnym punktem spotkania były zasady wydzierżawiania gruntów rolnych będących w użytkowaniu wieczystym Parku Narodowego „Ujście Warty”, w sprawie której Lubuska Izba Rolnicza wystąpiła do pani Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło o zmianę przepisów i wprowadzenie przetargów ograniczonych.

Po wysłuchaniu wypowiedzi na ten temat i dyskusji, Rada przyjęła Stanowisko z prośbą o wystąpienie Zarządu LIR do Wojewody Lubuskiego o wsparcie działań o:
– podjęcie prac zmierzających do wprowadzenia zmian w ustawie o ochronie przyrody, polegających na możliwości zawierania umów na dzierżawę nieruchomości rolnych Parku Narodowego w drodze przetargu ograniczonego dla rolników indywidualnych, na powiększenie gospodarstw rodzinnych.
– rozważenie przez dyrektora Parku Narodowego „Ujście Warty” utworzenia mniejszych kompleksów dzierżawnych, co umożliwi wydzierżawienie gruntów dla większej liczby rolników.
– rozważenie przez dyrektora Parku zmiany sposobu użytkowania kompleksów, z kośnego na kośno-pastwiskowy lub przemiennie,
co będzie decyzją wszechstronnie korzystną: możliwość dzierżawy tych użytków zielonych przez lokalnych rolników utrzymujących stada bydła (czynnik stymulujący rozwój rodzinnych gospodarstw i hodowli w województwie), z drugiej strony użytkowanie kośno – pastwiskowe łąk jeszcze bardziej będzie wpływać dla dobra realizacji priorytetowego zadania Parku, jakim jest ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków wodnych i błotnych oraz ich siedlisk.
– do czasu nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z późn. zm.) w części dotyczącej możliwości zawierania przez Park Narodowy umowy rozporządzania nieruchomością w drodze przetargów ograniczonych, organizować przetargi na dzierżawę gruntów rolnych w formie przetargu pisemnego nieograniczonego, zgodnie z art.10d ust.1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy.

W tym celu, dla oceny ofert pisemnych, opracować jasne i przejrzyste kryteria jakie mają być stosowane w przetargach ofertowych, ich wagi oraz zasady punktacji poparte konsultacjami m.in. z samorządem rolniczym, gdzie zgodnie z art. 10 d ust 2 cyt. ustawy cena nie będzie kryterium decydującym.

W skład komisji przetargowych powoływać przedstawicieli samorządu rolniczego. W sprawie podjęcia zmian w ustawie o ochronie przyrody w zakresie wydzierżawiania gruntów rolnych znajdujących się w użytkowaniu wieczystym parków narodowych Stanowisko podjęła również Rada Miejska w Witnicy. Poniżej zamieszczamy wyżej wymienione stanowisko.

E.R.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2021 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.