Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » WALNE ZGROMADZENIE LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
Główna » Aktualności, Walne Zgromadzenia LIR, Wyróżnione

WALNE ZGROMADZENIE LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Autor: Red. dnia 25 września 2018

W dniu 18 września 2018r. w sali konferencyjnej Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej.

Obrady otworzył i prowadził Prezes Stanisław Myśliwiec, który jednogłośnie został wybrany na przewodniczącego obrad.

Po powitaniu delegatów, pracowników biura i radcy prawnego, po przyjęciu porządku obrad , wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków, przystąpiono do głosowania nad projektami uchwał.

Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę w sprawie prowizorium budżetowego na 2019 rok, uchwałę w sprawie realizacji zadania dotyczącego zakupu i montażu 6 stacji meteorologicznych współpracujących z systemem IUNG w Puławach, uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu LIR do zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na rozbudowę i nadbudowę budynku przeznaczonego na biuro LIR przy ul. Batorego128B oraz uchwałę w sprawie przystąpienia LIR do stowarzyszenia „Polski Rolnik-Polska Wieś” w charakterze członka wspierającego.

Druga część Walnego Zgromadzenia odbyła się z udziałem zaproszonych gości:  Lubuski Urząd Wojewódzki reprezentował Stanisław Ganczarski, Lubuski Oddział Regionalny ARiMR – Krzysztof Nowakowski i Dominik Sporny, Oddział Regionalny KRUS – Bożena Ronowicz, Oddział Terenowy KOWR – Waldemar Sonnek i Kamila Kęska, LODR – Roman Fraszczyk, Zarząd Okręgowy PZŁ – Jacek Banaszek, Biuro Regionalne TUW „TUW” – Teresa Grzywaczewska i Sylwia Gutkowska. W obradach uczestniczył także Honorowy Prezes LIR Władysław Piasecki.

Po przywitaniu, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Krzysztof Nowakowski wspólnie z Dominikiem Sporny przedstawili formy pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia suszy rolniczej oraz informację nt. złożonych wniosków o przyznanie pomocy. Przy szkodach powyżej 70% danej uprawy wnioski o przyznanie pomocy można składać od 14 do 28 września 2018r. Stawka pomocy wynosi 1000 zł na 1 hektar powierzchni uprawy. Przy szkodach od 30% do 70% danej uprawy wnioski można składać od 26 września do 17 października 2018r. Stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 hektar powierzchni uprawy. Jeżeli rolnik nie posiada polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o połowę. Wnioski należy złożyć do kierownika Biura Powiatowego ARiMR. Załącznikiem do wniosku jest Protokół szacowania szkód potwierdzony przez wojewodę. Przy wystąpieniu obu rodzajów szkód można złożyć jeden wniosek. Rybacy mogą otrzymać wsparcie w wysokości 300 zł do hektara gruntów pod zarybionymi stawami. Panowie zdementowali krążącą nieprawdziwą informację i oświadczyli, że tylko w przypadku wystąpienia 100%  strat w danej uprawie nie będą wypłacane płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne i płatności ekologiczne. Przy oszacowaniu strat niższych płatności te będą naliczane.

Stanisław Ganczarski przekazał, że w dwunastym okresie raportowania tj. od 11 lipca do 10 września 2018 roku IUNG potwierdził wystąpienie na części obszaru woj. lubuskiego suszy rolniczej w uprawach kukurydzy na ziarno i na kiszonkę. Dlatego w przypadku szacowania strat w kukurydzy, jeżeli protokół już wcześniej został zakończony, sporządzana będzie korekta do Protokołu. Wojewoda będzie potwierdzał na protokołach wystąpienie szkód również w przypadkach gdy wyliczone straty w gospodarstwach rolnych wynoszą poniżej 30% średniej rocznej produkcji.

            Bożena Ronowicz poinformowała, że w związku z wystąpieniem suszy KRUS może udzielić pomocy, na indywidualny wniosek rolnika, w formie: odroczenia płatności składki ubezpieczeniowej, rozłożenia na raty składki ubezpieczeniowej, umorzenia w całości lub części składki ubezpieczeniowej lub restrukturyzacji starych zadłużeń wobec KRUS w zakresie płatności składek. Do chwili obecnej złożono 32 wnioski, z których 18 zostało pozytywnie rozpatrzone. Pozostałe są w trakcie rozpatrywania. Okres umorzenia składek jest liczony jako okres nieskładkowy, co w przyszłości będzie miało w niewielkim stopniu wpływ na wysokość emerytury.

Waldemar Sonnek przedstawił informację o pomocy Krajowego Ośrodka  Wsparcia Rolnictwa w związku z suszą rolniczą. Na wniosek rolnika – nabywcy lub dzierżawcy gruntu rolnego, złożony wraz z wymaganymi załącznikami, KOWR udzieli pomocy w postaci: obniżenia płatności czynszu rocznego, odroczenia płatności bez opłat i odsetek- nie dłużej niż do końca okresu płatności rat określonego w harmonogramie płatności, rozłożenie na raty płatności na kolejne lata okresu płatności rat. Na obecny dzień do Oddziału Terenowego wpłynęło 76 wniosków.

Teresa Grzywaczewska i Sylwia Gutkowska przedstawiły ofertę TUW „TUW” dedykowaną dla rolników oraz informację nt. zawierania polis ubezpieczeniowych. Ubezpieczenia obowiązkowe: budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, upraw od zdarzeń losowych z dopłatami do składek z budżetu państwa. Ubezpieczenia dobrowolne: komunikacyjne, sprzętu rolniczego od uszkodzeń i kradzieży (agrocasco), zwierząt gospodarskich, drobiu w chowie fermowym, mienia w gospodarstwie rolnym, następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich z dopłatą z budżetu państwa zawierane jest na 12 miesięcy, od stycznia do grudnia, wg wytycznych ustalonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ze względu na wysokość składki, najczęściej uprawy ubezpieczane są od gradobicia. Spełniony jest już wówczas wymóg ubezpieczenia minimum 50% upraw.

Jacek Banaszek przedstawił informację na temat zmiany procedury szacowania szkód łowieckich wprowadzonej mocą kolejnej nowelizacji ustawy Prawo łowieckie oraz o ilości odstrzelonych dzików. Obecnie wnioski o szacowanie szkód łowieckich składane są do kół łowieckich. W szacowaniu uczestniczy przedstawiciel ODR. Planowane są szkolenia nt. szacowania szkód łowieckich. W miesiącu wrześniu odbędą się kolejne odstrzały sanitarne dzików.

Walne Zgromadzenie przyjęło wniosek zgłoszony przez Marka Strzelczyka – o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi aby do instrumentów pomocowych dla gospodarstw rolnych dotkniętych klęską suszy realizowanych przez KOWR dodać umorzenie oprocentowania od bieżącej płatności dla gospodarstw posiadających zadłużenie w KOWR w związku z zakupem gruntów ponieważ odroczenie płatności powoduje kumulację rat w okresie następnym a rozłożenie na raty płatności zwiększa wysokość kolejnych rat.

E.R.   

 

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2019 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.