Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » WALNE ZGROMADZENIE LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
Główna » Aktualności, Walne Zgromadzenia LIR

WALNE ZGROMADZENIE LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Autor: Red. dnia 20 grudnia 2019

W dniu 10 grudnia 2019 r. w sali konferencyjnej Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się Walne Zgromadzenie Lubskiej Izby Rolniczej. Obrady otworzył i prowadził Prezes LIR Stanisław Myśliwiec witając delegatów, zaproszonych gości oraz pracowników biura LIR i radcę prawnego.

Pierwsza część obrad była poświęcona wystąpieniom zaproszonych gości.

O przedstawienie aktualnej sytuacji w ubezpieczeniach rolnych, została poproszona przedstawicielka Oddział Regionalnego KRUS w Zielonej Górze pani kierownik Wydziału Ubezpieczeń Krystyna Piosik. Poinformowała, że w 2018 roku do Oddziału wpłynęło 264 wniosków o umorzenie, z których rozpatrzono pozytywnie 243 na kwotę 205.689,47 zł. Natomiast w 2019 roku wpłynęło 627 wniosków, z których rozpatrzono pozytywnie 587 na kwotę 537.773,61 zł. Następnie przedstawiła i omówiła formy pomocy udzielanej przez KRUS dla rolników i producentów rolnych poszkodowanych w wyniku wystąpienia anomalii pogodowych, w ramach programów pomocowych oraz inne działania wykonywane przez KRUS /informacja na końcu artykułu/.

Drugim prelegentem był dyrektor Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Jan Wardecki, który został poproszony o przedstawienie planu rozbudowy małej retencji /informacja dot. programu rozwoju retencji na końcu artykułu/.
Następnie delegaci przedstawili dyrektorowi problemy dotyczące gospodarki wodnej, m.in.: nierozwiązana dotąd sprawa źle wykonanego przepustu w okolicy miejscowości Wilenko podczas budowy autostrady A2, nieprowadzenie retencjonowania wody na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych i głównych rzekach, długie terminy wydawania pozwoleń wodnoprawnych, zagospodarowanie polderów nad Odrą w kierunku retencjonowania wody, powody nie przystąpienia do realizacji inwestycji regulacji rzeki Żarki.

Stanisław Myśliwiec poinformował o odbytej w dniu 10 października br. konferencji naukowej na temat retencji wody w rejonie Odry w Polderze Milsko, która miała na celu wskazać kierunki działań w zakresie wykorzystania jego do ochrony przeciwpowodziowej terenów nadodrzańskich oraz zwiększenia retencji wody.

W dalszej części spotkania zastępca dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Gorzowie Wlkp. Roman Jabłoński poinformował o udzielonej pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. W 2018 roku złożono 1140 wniosków o zastosowanie ulg w spłacie należności, na kwotę 20.859.337,26 zł. Pozytywnie rozpatrzono 1040 wniosków, na kwotę zastosowanej ulgi 12.383.927,40 zł. Z tytułu sprzedaży wnioskami były objęte grunty o powierzchni 8.769 ha, a z tytułu dzierżawy zostały objęte grunty o powierzchni 34.146 ha. W 2019 roku wpłynęło 1303 wniosków, na kwotę 24.615.356,47 zł. Na 10 grudnia br. pozytywnie rozpatrzono 169 wniosków, na kwotę zastosowanej ulgi 638.718,98 zł. 1133 wniosków jest w trakcie rozpatrywania, natomiast jeden został rozpatrzony negatywnie. Wnioskami zostały objęte grunty: z tytułu sprzedaży 8.919 ha i z tytułu dzierżawy 47.930 ha. Oddział Terenowy przyjmował wnioski na nazwisko rolnika, a nie do każdej zawartej umowy, co było ułatwieniem dla rolników.

W 2019 r. zawartych zostało 744 umów dzierżawy, które objęły powierzchnię 2.707 ha gruntów. Do sprzedaży przeznaczane są działki o powierzchni do 2 ha. Większe areały są sprzedawane po zyskaniu zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ramach pierwszeństwa nabycia i w uzasadnionych przypadkach. W mijającym roku sprzedano 498 ha, w 3529 przetargach. Są to także grunty w przeznaczeniu innej funkcji niż rolna.

Delegaci pytali dyrektora o warunki przedłużenia dzierżawy gruntów oraz o powody odmawiania przekazania dla gminy Nowe Miasteczko budynku w Popęszycach, w którym planowane jest utworzenie świetlicy i domu dziennego pobytu dla seniorów. Sprawa braku woli przekazania budynku wywołała gorącą polemikę.

Po wystąpieniu Romana Jabłońskiego i krótkiej dyskusji, o zabranie głosu została poproszona Zofia Batorczak, Wojewódzki Lekarz Weterynarii, z prośbą o przedstawienie aktualnej sytuacji dotyczącej ASF w województwie lubuskim. Pani doktor poinformowała o podjętych działaniach po wykryciu pierwszego przypadku choroby ASF u dzika w okolicach Sławy. Pierwotna strefa skażenia została ogrodzona. Podjęte zostały natychmiast działania w zakresie przeszukania padłych dzików. W akcję zaangażowały się różne służby, dlatego też złożyła podziękowania dla myśliwych, leśników, strażaków, wojska i dla wszystkich zaangażowanych, którzy robili i robią przeszukania, co przynosi dobre rezultaty. Znajdowane są przypadki dodatnie. Wokół ognisk wyznaczane są strefy. Strefę skażoną wyznacza wojewoda, natomiast Komisja Europejska wyznacza strefę czerwoną i żółtą, które się powiększają w związku z wykrywaniem nowych ognisk choroby. W strefie żółtej prowadzone są odstrzały sanitarne. Za ich wykonanie wprowadzona została odpłatność. W czerwonej strefie wybiera się zwierzęta, które padły. Na razie nie prowadzi się tu odstrzałów. Na dzień 10.12.2019 r. ASF wykryto u 40 dzików w 24 lokalizacjach. Inspekcja zwróciła się o wykonywanie badań dzików w kierunku ASF w Poznaniu, co skróci znacząco czas na przebadanie pobranych próbek. Dotychczas były one wysyłane do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. W związku z ASF prowadzona jest akcja informacyjna oraz przeprowadzane są kontrole przestrzegania zasad bioasekuracji przez rolników hodowców trzody. Pani doktor zwróciła się z apelem o przestrzeganie zasad bioasekuracji oraz wskazała na pojawiające się problemy, jak: niechęć odbierania żywych świń z województwa lubuskiego przez inne województwa oraz brak możliwości odbioru odstrzelonych dzików przez zakłady przetwórcze.

Delegaci zgłaszali problem ze skupem tuczników w strefie czerwonej, z wyposażeniem w chłodnie do ubitych dzików oraz wskazywali na konieczność redukcji populacji dzików.

Zastępca dyrektora Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Krzysztof Nowakowski przedstawił stan realizacji zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2019 rok i płatności obszarowych z PROW 2014-2020 oraz pomocy suszowej w województwie lubuskim. Zaliczki były realizowane od 16 października do 29 listopada 2019 r. Łącznie wypłacono 309 mln zł, w tym 247 mln zł z płatności obszarowych dla 18.365 rolników, 20 mln zł z tytułu ONW dla 12.959 rolników, 40 mln zł z płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych i płatności ekologicznych dla 2.170 rolników i 1 mln zł z zalesienia dla 250 rolników. W latach ubiegłych zaliczki wypłacono w kwocie: 241 mln zł w 2018r. i 231 mln zł w roku 2017.

Od 2 grudnia realizowane są płatności końcowe. Na ich wypłatę Agencja ma czas do końca czerwca 2020 r. Wydano ponad 6 tys. decyzji na kwotę 23 mln zł z płatności bezpośrednich, 1100 decyzji na kwotę 19,5 mln zł z PRSK/RE i 5600 decyzji na kwotę 4,5 mln zł z tytułu ONW. W roku 2018 rolnicy złożyli 6334 wniosków o pomoc suszową, dla których wypłacono 101 mln zł. W 2019 roku zostało złożonych 8486 wniosków o pomoc suszową. Na dzień 10.12.2019 r. kwota wnioskowana z wniosków suszowych wynosi 168 mln zł, lecz kwota ta na pewno wzrośnie ponieważ nie wszystkie wnioski jeszcze zostały zweryfikowane. Wydano 2336 decyzji na kwotę ponad 40 mln zł. Oddział Regionalny jest przygotowany do wypłaty pozostałych płatności. Płatności suszowe są wstrzymane do końca stycznia 2020 r. Natomiast płatności obszarowe i „prowowskie” są realizowane.

Na zakończenie pierwszej części obrad głos zabrała Jolanta Nawrocka, Członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, która poinformowała o odbytych wyborach Zarządu KRIR. Przedstawiła personalnie skład Zarządu oraz zakomunikowała o przydzielonych kompetencjach i zadaniach dla poszczególnych jego członków. Odtąd w posiedzeniach Walnych Zgromadzeń izb wojewódzkich będą uczestniczyć członkowie Zarządu KRIR, celem przepływu informacji do władz centralnych. Przekazała informację z odbytej konferencji izb rolniczych w Jachrance, gdzie duży nacisk położono na zwiększenie kompetencji dla izb rolniczych.

Minister Rolnictwa obiecał, że izby rolnicze będą głównym partnerem w kreowaniu polityki rolnej. Wskazała na problemy hodowców trzody chlewnej w województwie lubelskim związane z występowaniem tu choroby ASF, które zgłaszane są na posiedzeniach KRIR. Apelowała o kierowanie wniosków poprzez Lubuską Izbę Rolniczą do Zarządu KRIR, celem rozwiązywania problemów.

Po przerwie nastąpiła druga część obrad Walnego Zgromadzenia, podczas której odbyło się głosowanie nad uchwałami. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, po wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków, Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę w sprawie prowizorium budżetowego Lubuskiej Izby Rolniczej na 2020 rok oraz uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych Członków Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej, Zarządu, Komisji Problemowych, Rad Powiatowych Izby oraz Delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych za czynności wykonane na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej, a powierzone przez Zarząd Izby.

W dyskusji poruszone zostały następujące sprawy i problemy:
– propozycja zmiany regulaminu przyznawania statuetki Lubuski Złoty Kłos,
– brak informacji o posiedzeniach Powiatowych Centrum Zarządzania Kryzysowego,
– problemy z rejestracją umów dzierżawy gruntów zawieranych pomiędzy członkami rodzin,
– sprawa odbioru folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej,
– apel o nagłaśnianie tematu rejestracji w BDO.

Walne Zgromadzenie przyjęło wniosek zgłoszony przez Marka Strzelczyka: o wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby jedną z form pomocy suszowej udzielanej przez KOWR dla rolnika, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody, była możliwość umorzenia odsetek w związku z rozłożeniem na raty ceny sprzedaży nieruchomości rolnej, za rok w którym wystąpiła klęska suszy.

E.R.

Wystąpienia WZ LIR:

POMOC UDZIELANA ROLNIKOM PRZEZ KRUS
Kasa udziela pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia anomalii pogodowych w ramach:
1) Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego – nr SA.49038 (2017/XA), ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 129/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku i notyfikowanego przez Komisję Europejską. Program obowiązuje od 14.09.2017 r. do 31.12.2020 r.
2)Programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi – nr SA.51829 (2018/XA), ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 107/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. i notyfikowanego przez Komisję Europejską. Program obowiązuje od 28.08.2018 r. do 31.12.2019 r.

3) Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi SA.55378 (2019/XA), ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 86/2019 z dnia 6 września 2019 roku i notyfikowanego przez Komisję Europejską. Program obowiązuje od 24.09.2019 r. do 31.12.2020 r.

Pomoc udzielana jest zgodnie z żądaniem wnioskodawcy i warunkami określonymi w programach pomocowych na podstawie ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Wnioski o umorzenie w ramach programu należy złożyć terminie płatności składek tj. do końca stycznia, kwietnia, lipca i października.

4) Pomocy de minimis rolnictwie, na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

Pomoc w formule de minimis w zakresie umorzenia, Kasa może przyznać, jeżeli kwota pomocy nie przekroczy pułapu określonego dla gospodarstwa rolnego i/lub działu specjalnego produkcji rolnej tj. od 14 marca 2019 r. 20.000 euro w okresie trzech lat podatkowych i górnego limitu krajowego dla Polski, który wynosi 295.932.125 euro. Pomoc w formule de minimis w zakresie umorzenia była przyznawana przez Kasę do dnia 13 listopada 2019 r.

W związku z wykorzystaniem przez Polskę krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie do 13 listopada 2019 r., wnioski rolników objętych tą pomocą do końca 2019r. będą rozpatrywane odmownie w zakresie umorzenia należności z tytułu ubezpieczenia emerytalno – rentowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Od 2 stycznia 2020 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie można ponownie udzielać pomocy de minimis w rolnictwie z uwagi na obowiązujący nowy okres trzech lat podatkowych dotyczący 2020 r. i 2 lat poprzednich.

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE

- Program rozwoju retencji

Problem niedostatecznych zasobów wodnych staje się coraz większym wyzwaniem dla polskiej gospodarki. Ekstremalne zjawiska hydrologiczne, tj. susza i powódź, których coraz większe natężenie obserwujemy od kilku lat, są przykładem zachodzących zmian klimatycznych, stwarzających zagrożenie dla życia ludzi oraz otaczającego nas środowiska. Mają one także negatywny wpływ na funkcjonowanie wielu gałęzi gospodarki kraju, w tym najbardziej niekorzystne oddziałują na przemysł, rolnictwo a także na ludność.
By wyjść naprzeciw problemom z wodą, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pracuje nad kompleksowym rozwiązaniem problemu kurczących się zasobów wodnych – Programem rozwoju retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030.
Obecnie zużycie wody w Polsce w porównaniu z innymi krajami rozwiniętymi jest stosunkowo małe, zarówno w przemyśle, rolnictwie jak i na cele bytowe. Pomimo, iż posiadamy małe zużycie ok. 400m3 na rok na mieszkańca gdzie w USA to ponad 1500m3, musimy przygotować się, że w przyszłości zasoby wodne mogą się zmniejszać, a pobory, wraz z dalszym rozwojem kraju, wzrastać, co doprowadzi do deficytu wody. Dlatego należy podjąć jak najwcześniej działania mające na celu ochronę istniejących zasobów wodnych.

Dotychczasowe starania, by opracować strategiczne podejście do magazynowania wody w Polsce, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Powodem były niewystarczające środki finansowe przeznaczone na gospodarkę wodną, brak ciągłości w ich pozyskiwaniu oraz rozproszone kompetencje z zakresie zarządzania zasobami wodnymi. Podejmowane inicjatywy i działania na rzecz retencji wodnej w większości obejmowały tylko jeden sektor lub tylko jeden rodzaj magazynowania. Brak spójnego dokumentu, który zapewniłby strategiczne i systemowe podejście, spowodował, że działania podejmowane przez różne podmioty były niewystarczające. Dlatego sprawy gospodarki wodnej zostały całościowo przekazane do Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej a zarządzanie zasobami wodnymi Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.

Program Rozwoju Retencji będzie komplementarny z planami zarządzania ryzykiem powodziowym, a proces jego przygotowania odbywa się równolegle do procesu opracowywania planów przeciwdziałania skutkom suszy w Polsce. Będzie także powiązany z działaniami na rzecz wdrażania aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, które są jednym z podstawowych dokumentów planistycznych wymaganych przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej i ustawy – Prawo wodne.

Dokument będzie opracowany dla obszaru całego kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy i regiony wodne. Zgodnie z założeniami do PRR uwzględnione w nim zostaną wszystkie rodzaje retencji zarówno ze względu na skalę /mikroretencję oraz retencję małą i dużą/ jak i charakter retencji /retencja naturalna i retencja sztuczna/. Prace nad przygotowaniem projektu rozpoczęły się w IV kwartale tego roku i będą trwały przez cały 2020 r.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.