Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » POSIEDZENIE GORZOWSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR
Główna » Aktualności, RP Gorzowska

POSIEDZENIE GORZOWSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR

Autor: Red. dnia 20 grudnia 2019

Posiedzenie Gorzowskiej Rady Powiatowej LIR odbyło się 12 grudnia 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady oraz zaproszeni goście: Michał Wasilewski – Starosta Gorzowski, Stanisław Myśliwiec – Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej, Stanisław Ganczarski – Kierownik Oddziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi LUW, Barbara Ostałowska – pracownik Biura Powiatowego ARiMR, Alicja Czupryniak i Anna Wołk – inspektorzy WIOŚ, Delegatury w Gorzowie Wlkp., Tomasz Danił – pracownik Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego.

Spotkanie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Czesław Hładki.

Po powitaniu zebranych i przyjęciu porządku obrad, o zabranie głosu został poproszony Starosta Gorzowski, który wszystkich serdecznie powitał, życzył udanych obrad oraz zadeklarował dalszą owocną współpracę wraz z możliwością korzystania z sali konferencyjnej do odbywania spotkań. W związku z brakiem możliwości uczestniczenia w spotkaniu przedstawiciela Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego, zaproponował wystąpienie członka Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Stanisław Ganczarski został poproszony o podsumowanie szacowania szkód suszowych uwzględniając powiat gorzowski. Wojewoda lubuski powołał komisje suszowe w 81 gminach. W 2019 roku susza rolnicza dotknęła 8782 gospodarstw. Uszkodzeniu uległo 356.860 hektarów upraw. Szkody wielkości 70% i większe wystąpiły na powierzchni 86.779 ha, na wartość 642.860.332 zł. W powiecie gorzowskim susza wystąpiła w 1104 gospodarstwach, na powierzchni 33.353 ha. Wartość szkód oszacowano na 57.833.491 zł.

Barbara Ostałowska przedstawiła informację na temat aktualnej sytuacji wypłat pomocy suszowej oraz zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2019 rok i płatności obszarowych PROW.

W 2019 r. w Biurze Powiatowym złożono 1187 wniosków suszowych, w tym z pomocy publicznej ( szkoda powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej) 1113 wniosków na łączną kwotę 17.222.218 zł. Rozpatrzono 169 wniosków na kwotę 2.724.037 zł.W formule pomocy de mini mis (szkoda nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej) złożono 74 wnioski na łączną kwotę 594.327 zł. Rozpatrzono 17 wniosków na kwotę 165.040 zł. Ze względu na wyczerpane środki rolnicy, których wnioski nie zostały rozpatrzone, otrzymali pisma o niezałatwieniu sprawy do 31.01.2020 roku.

O płatności obszarowe wpłynęło 3021 wniosków. Zrealizowano 2979 zaliczek na kwotę 30.965.552 zł. Wypłacono 304 płatności końcowe
na kwotę 140.533 zł. O płatności z tytułu ONW wpłynęło 2892 wniosków. Zrealizowano 2074 zaliczek na kwotę 2.747.594 zł. Wypłacono 208 płatności końcowych na kwotę 16.734 zł. O płatności PRSK wpłynęło 523 wniosków. Zrealizowano 417 zaliczek na kwotę 7.179.542 zł. O płatności ekologiczne wpłynęło 84 wniosków, z których nie wypłacono zaliczek.

Alicja Czupryniak przedstawiła zadania kontrolne Inspekcji Ochrony Środowiska w związku z przyjętym Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Poinformowała, że takie kontrole prowadzone są od początku 2019 roku. Uprawnionymi do kontroli jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i ARiMR. Program Działań został przyjęty w lipcu 2018 r. mocą Rozporządzenia Rady Ministrów i obowiązuje od stycznia br. Program Działań reguluje wykorzystanie nawozów w pobliżu wód powierzchniowych i na terenach o dużym nachyleniu, reguluje terminy stosowania nawozów naturalnych i azotowych mineralnych, jak należy postępować z obornikiem, z nawozami płynnymi naturalnymi i odciekami, jak należy nawozić azotem i jakie dawki azotu można stosować.

Jeżeli w gospodarstwie ma być przeprowadzona kontrola, wysyłane jest zawiadomienie o kontroli i pod-pisywane jest upoważnienie do jej przeprowadzenia. Podczas przeprowadzania kontroli Inspekcja prosi o udostępnienie wszystkich wymaganych informacji. Przeprowadzane są oględziny gospodarstwa. Jeżeli rolnik zobowiązany jest posiadać plan nawozowy, to powinien być zrobiony dla każdej działki oddzielnie. Sprawdzana jest m.in. wysokość stosowanej dawki azotu z nawozów naturalnych, która maksymalnie może wynosić 170 kg/ha. Do nawozów mineralnych Inspekcja się nie odnosi. Z kontroli sporządzany jest protokół. Przy stwierdzonych nieprawidłowościach i uchybieniach Inspekcja może wydać zalecenia do usunięcia lub nałożyć karę pieniężną. Kontrolowane będą wpisy do rejestru BDO, do której powinni zarejestrować się rolnicy gospodarujący na powierzchni powyżej 75 ha. Dotąd przeprowadzonych zostało 60 kontroli z zawiadomieniem i 13 kontroli poza planem. Stwierdzono następujące naruszenia: brak dokumentów związanych z Programem Działań, brak zapewnienia bezpiecznego dla środowiska przechowywania nawozów naturalnych, nieprawidłowości w zakresie gospodarki odpadami, nieprawidłowości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, brak zgłoszeń instalacji do chowu lub hodowli zwierząt.

Tomasz Danił poinformował, że Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego codziennie otrzymuje raporty sytuacyjne od Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w których podawane są zestawienia zabitych dzików, potrąconych na drogach, padłych oraz wyniki ich badań.

W powiecie cały czas monitorowana jest sytuacja. Zespół cały czas jest w kontakcie z innymi Zespołami powiatowymi, w tym z myśliborskim jako najbliższym z woj. zachodniopomorskiego. W związku z sytuacją ASF Zespół cały czas jest w kontakcie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i Inspekcją Sanitarną.

Na bieżąco aktualizowane są listy osób które będą mogły wziąć udział w przeszukaniach. W Starostwie odbyły się spotkania na temat postępowania na wypadek wystąpienia ASF. Na bieżąco utrzymywany jest kontakt również z władzami województwa.

Stanisław Myśliwiec zwrócił uwagę na zagrożenia dla rolników jakie niesie szerząca się choroba ASF w naszym województwie. Wykryto już ponad 40 przypadków wirusa tej choroby u dzików. Z czerwonej strefy firmy skupujące nie chcą odbierać ani tuczników ani zboża, co stawia rolników w bardzo trudnej sytuacji, po tak dotkliwej suszy w naszym województwie, przy wstrzymanych wypłatach pomocy suszowej, pomimo że na spotkaniach z rolnikami Minister Rolnictwa obiecał jej wypłatę dla lubuskich rolników w pierwszej kolejności ze względu na skalę i nasilenie suszy.

E.R.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2021 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.