Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » POSIEDZENIE MIĘDZYRZECKIEJ RADY POWIATOWEJ LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Międzyrzecka, Wyróżnione

POSIEDZENIE MIĘDZYRZECKIEJ RADY POWIATOWEJ LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Autor: Red. dnia 12 marca 2020

W dniu 20 lutego 2020r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu odbyło się posiedzenie Międzyrzeckiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady, Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej w osobach: Stanisław Myśliwiec – Prezes, Czesław Hładki – Wiceprezes, Alfred Kałużny – Członek Zarządu oraz zaproszeni goście: Zdzisław Janas – członek Międzyrzeckiej Rady Powiatowej w okresie od I do V kadencji, Zofia Plewa – Wicestarosta Międzyrzecki, Beata Dąbrowska – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Anna Szymkiewicz i Dariusz Jankowski – przedstawiciele Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Jarosław Buszewski – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego oraz przedstawiciele PGW Wody Polskie: Paweł Rembarz reprezentujący Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp. i Jakub Akonom – Zarząd Zlewni w Zielonej Górze.

Spotkanie otworzył i prowadził przewodniczący Rady Andrzej Kałek, który po przywitaniu uczestników, przyjęciu porządku obrad i stwierdzeniu kworum o zabranie głosu poprosił Wicestarostę Międzyrzeckiego.

Zofia Plewa serdecznie powitała uczestników spotkania, zadeklarowała współpracę Starostwa z Lubuską Izbą Rolniczą zarówno w sprawach dotyczących rolnictwa i obszarów wiejskich, jak i innych, które będą wymagały konsultacji. Zaoferowała także udostępnienie nowo wyremontowanej sali konferencyjnej dla odbywania posiedzeń Rady.

Następnie przewodniczący Rady przedstawił działalność Zdzisława Janasa w Lubuskiej Izbie Rolniczej w okresie od 1996 roku, tj. od wyborów do odradzających się izb rolniczych do końca V kadencji, jego zaangażowanie i wkład włożony w działalność struktur Lubuskiej Izby Rolniczej.

Międzyrzecka Rada Powiatowa LIR, mając na względzie szczególną rolę pana Zdzisława Janasa dla funkcjonowania i rozwoju Lubuskiej Izby Rolniczej, podjęła uchwałę w sprawie nadania Zdzisławowi Janasowi tytułu Honorowego Członka Międzyrzeckiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej.

W dalszej części spotkania Dariusz Jankowski przedstawił ofertę Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” dedykowaną dla rolników:

1) pakiet Super Rolnik – zasady zawarcia ubezpieczenia w Pakiecie, który dedykowany jest  rolnikom posiadaczom gospodarstw rolnych.

2) obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych – które można ubezpieczyć od 13 ustawowych ryzyk: powódź, huragan, grad, podtopienie, deszcz nawalny, opady śniegu, ogień, piorun, eksplozja, obsunięcie się ziemi, tąpniecie, lawina, upadek statku powietrznego. Zakres ochrony można rozszerzyć o 11 ryzyk – szkody powstałe na skutek dewastacji, dymu i sadzy, fali ponaddźwiękowej, katastrofy budowlanej, przepięcia, silnego wiatru, trzęsienia ziemi, uderzenia pojazdu, upadku drzew i masztów, zalania i zapadania się ziemi.

3) ubezpieczenie mienia związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego – możliwość ubezpieczenia w 3 wariantach, i zwierząt gospodarskich od kradzieży z włamaniem.

4) ruchomości domowe i stałe elementy wykończeniowe (zewnętrzne i wewnętrzne) od pożaru i innych zdarzeń losowych.

5) szyby i przedmioty szklane od stłuczenia.

6) OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie OC kombajnisty, ubezpieczenie OC pszczelarza.

7) następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW).

8) aerocasco.

Przedstawiciel Towarzystwa poinformował, że ubezpieczyciel wprowadził udział własny w  wysokości 10% ustalonego odszkodowania (nie mniej niż 500 zł) oraz o stosowaniu zniżek w zależności od rodzaju ubezpieczeń. W TUW „TUW” honorowana jest Karta Dużej Rodziny która uprawnia do dodatkowej zniżki.

Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Beata Dąbrowska przedstawiła informację nt. aktualnej sytuacji wypłat pomocy suszowej, wypłat zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2019 rok oraz realizacji płatności końcowych:

Płatności zaliczkowe:

Dopłaty bezpośrednie: wypłacono dla 1608 spraw z 1623 wszystkich złożonych wniosków (99.08%) na kwotę 23.874332 zł

Z tytułu ONW: wypłacono dla 1597 spraw z 1605 wszystkich złożonych wniosków (99,5% na kwotę 3.795887 zł

Z tytułu realizacji PRŚK, RE: wypłacono dla 211 spraw z 249 wszystkich złożonych wniosków (84,74%) na kwotę 4.171542 zł

Z tytułu zalesień: wypłacono dla 12 spraw z wszystkich 12 złożonych wniosków na kwotę 42658 zł.

Płatności końcowe:

1498 spraw OB z wydaną decyzją (92,3%) na kwotę 6.840678 zł (bez zaliczek)

1481 wydanych decyzji ONW (92,2%) na kwotę 1.133000 zł (bez zaliczek)

140 wydanych decyzji PRŚK (79,5%) na kwotę 187223 zł (bez zaliczek)

41 wydanych decyzji RE (56,16%) na kwotę 857475 zł (bez zaliczek)

Susza:

146 wydanych decyzji z pomocy publicznej oraz 13 z de minimis.

Paweł Rembarz przypomniał historię powstania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przedstawił strukturę organizacyjną Wód Polskich oraz kompetencje i zadania.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie powstało 1 stycznia 2018 roku i jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną w naszym kraju. Wody Polskie przejęły dotychczasowe należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Nowy podmiot powstał na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne. Centralną jednostką organizacyjną jest Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. W skład Państwowego Gospodarstwa Wodnego wchodzą następujące jednostki: 11 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, 50 Zarządów Zlewni oraz Nadzory Wodne.

Obecnie obowiązuje tzw. zlewniowy podział kraju – na obszary dorzeczy i regiony wodne. W powiecie międzyrzeckim działają trzy Nadzory Wodne z Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp. i jeden Nadzór Wodny z Zarządu Zlewni w Zielonej Górze, który obejmuje teren Małej Obry i Gniłej Obry. Główne zadania Wód Polskich to utrzymanie cieków wodnych (kanałów), wydawanie pozwoleń wodno prawnych i wydawanie decyzji o opłatach.

Po przedstawieniu informacji o zadaniach i kompetencjach PGW Wody Polskie, o wykonanej konserwacji cieków wodnych i planie konserwacji na rok bieżący w powiecie międzyrzeckim, wywiązała się dyskusja na temat wadliwie zbudowanego przepustu pod autostradą A2 w okolicy wsi Wilenko, co powoduje że woda zalewa setki hektarów gruntów rolnych, a przy większych opadach również piwnice.

Paweł Rembarz przyznał, że próg przepustu został ustalony za wysoko o ok. 1 metra. Została sporządzona ekspertyza. Przygotowana została koncepcja naprawcza, ale przedstawione warunki przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad dla poprawienia przepustu były nie do przyjęcia.

W dalszej części spotkania Grzegorz Grabarek został poproszony o relację ze spotkania z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim, któro odbyło się w Gmachu Ministerstwa Rolnictwa w dniu 28 stycznia 2020r. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lubuskich rolników. Było ono kontynuacją wcześniej rozpoczętych rozmów i dyskusji na temat problemów dotyczących rolnictwa, w tym lubuskiego, funkcjonowania gospodarstw w związku z wystąpieniem suszy oraz potrzeby pilnego załatwienia innych ważnych spraw. Poruszono m. in. sprawę niewypłacenia pomocy suszowej, którą Minister obiecał dla rolników lubuskich w pierwszej kolejności ze względu na nasilenie suszy, retencji wody, wprowadzenia powszechnych ubezpieczeń, w tym z dopłatą z budżetu państwa, wstrzymania wypłat zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich z powodu kontroli na miejscu w gospodarstwie, szerzącej się choroby ASF i w związku z tym potrzebę redukcji populacji dzików, konieczności zmiany przepisów dotyczących terminu wiosennego nawożenia azotem w związku ze zmieniającym się klimatem.

Rada Powiatowa przyjęła jednogłośnie wniosek zgłoszony przez Leona Molika, przedstawiciela rolników z gminy Pszczew, o wystąpienie do Janusza Wojciechowskiego, komisarza UE ds. rolnictwa, o podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów prawa unijnego aby szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy, odbywało się oddzielnie w produkcji roślinnej i zwierzęcej ponieważ zgodnie z obecnie obowiązującym prawem szacowanie wysokości szkód w całej produkcji rolnej (łącznie w produkcji roślinnej i zwierzęcej) jest krzywdzące dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta zwłaszcza towarowych , wyspecjalizowanych. Gospodarstwa te ponoszą takie same straty jak prowadzące tylko produkcję roślinną i ze względu na niższe plony ponoszą dodatkowe koszty na zakup paszy dla zwierząt.

Na zakończenie spotkania przewodniczący poinformował że 19 marca br. w sali Starostwa Powiatowego odbędzie się szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

E.R.

 

 

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2021 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.