Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU LIR
Główna » Aktualności, Wyróżnione

ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU LIR

Autor: Red. dnia 30 czerwca 2020

W dniu 23 czerwca 2020 r. w sali konferencyjnej Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej, bez udziału zaproszonych gości, z zachowaniem nakazanych wymogów sanitarnych z powodu epidemii koronawirusa.

Obrady otworzył i prowadził Prezes Stanisław Myśliwiec, który jednogłośnie został wybrany na przewodniczącego obrad. Na sekretarza obrad delegaci wybrali Tadeusza Swaryczewskiego.

Po powitaniu delegatów, radcy prawnego, księgowej prowadzącej księgowość Izby i pracowników biura LIR, delegaci uczcili minutą ciszy pamięć Ś. P. Doroty Kruszyny, delegata na WZ LIR, pełniącej również funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej, która odeszła od nas nagle na początku marca br.

Następnie przewodniczący obrad przedstawił nowego delegata WZ LIR Dawida Kałuziaka, ze Strzelecko-Drezdeneckiej Rady Powiatowej LIR, który w dniu 8 czerwca br. został wybrany na przewodniczącego Rady.

Po przyjęciu porządku obrad, wyborze Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków, po przyjęciu protokołu z poprzedniego WZ LIR oraz stwierdzeniu prawomocności obrad i zdolności podejmowania uchwał, odbyło się głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.

Członek Zarządu LIR Andrzej Kuziemski przedstawił sprawozdanie z działalności statutowej Zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej za rok 2019, zestawiając najważniejsze wydarzenia, sprawy jakimi zajmował się Zarząd, odbyte spotkania, wydane opinie, stanowiska i wnioski, interwencje, udział przedstawicieli w pracach komisji, zespołów i rad doradczych, zrealizowane projekty i wydarzenia, posiedzenia rad powiatowych /sprawozdanie zamieszczamy poniżej/.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek Komisji o udzielenie Zarządowi LIR absolutorium za 2019 rok. Walne Zgromadzenie udzieliło jednogłośnie Zarządowi Lubuskiej Izby Rolniczej absolutorium za rok 2019.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu LIR z działalności statutowej za 2019 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2019 rok, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2019 rok oraz uchwaliło budżet Lubuskiej Izby Rolniczej na rok 2020.

Po przyjęciu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Walnego Zgromadzenia LIR przystąpiono do dokonania wyboru uzupełniającego członka Komisji Rewizyjnej LIR. W tajnym głosowaniu delegaci wybrali Andrzeja Kałka, który pełni funkcję przewodniczącego Międzyrzeckiej Rady Powiatowej LIR.

W czasie przeznaczonym na dyskusję delegaci rozmawiali o problemach, z jakimi boryka się lubuskie rolnictwo, m.in.: zagrożenia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby ASF, susza rolnicza w województwie i brak informacji na temat procedur zgłaszania i szacowania szkód, co ma się odbyć w bieżącym roku za pomocą specjalnej aplikacji, realizacja płatności suszowych za 2019 rok, skargi rolników na współpracę oraz powiększający się brak zaufania rolników do inspekcji weterynaryjnej w związku z podejmowaniem niesłusznych i niewłaściwych decyzji lub w bardzo rygorystyczny sposób  przeprowadzanie kontroli w gospodarstwach, gdzie każde nawet drobne uchybienie wskazywane jest jako rażące naruszenie przepisów kwalifikujące się do likwidacji stada (sprawy miały lub mają miejsce w powiecie gorzowskim, świebodzińskim, zielonogórskim, nowosolskim, wschowskim),  brak jednolitej interpretacji przepisów dotyczących rolnictwa określonych ustawami  lub rozporządzeniami, podstawy prawne zwracania się Agencji Nasiennej do rolników o uiszczanie opłaty z tytułu korzystania z odstępstwa rolnego.

Tadeusz Swaryczewski – delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych zgłosił zdecydowany sprzeciw w stosunku do działań Zarządu KRIR w zakresie angażowania się w politykę, ponieważ Izby Rolnicze powinny być apolityczne. Zwracał uwagę, że niedopuszczalne jest opowiadanie się po stronie którejkolwiek partii, czego dopuścił się w ostatnich dniach prezes KRIR Wiktor Szmulewicz. Podpisanie porozumienia w sprawach ważnych dla rolnictwa całej Polski powinno być skonsultowane z członkami Krajowej Rady Izb Rolniczych i to Krajowa Rada Izb Rolniczych powinna upoważnić prezesa Zarządu KRIR do podpisania takiego porozumienia.

Swoje niezadowolenie co do działań Zarządu KRIR wyrazili również inni członkowie Walnego Zgromadzenia Lubuskiej Izby Rolniczej, czym poparli stanowisko przedstawione przez Delegata do KRIR. /więcej informacji na temat stanowiska zgłoszonego przez Tadeusza Swaryczewskiego zamieściliśmy w dniu 24 czerwca 2020r/.

Zamykając posiedzenie Walnego Zgromadzenia Stanisław Myśliwiec podziękował wszystkim za udział w spotkaniu.

A.S, E.R

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.