Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA W SPRAWIE ZMIANY PRZEPISÓW O OTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
Główna » Aktualności, Wyróżnione

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA W SPRAWIE ZMIANY PRZEPISÓW O OTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Autor: Red. dnia 4 października 2021

Lubuska Izba Rolnicza zwróciła się z prośbą do Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 202 Ir. poz. 888).

Obecnie zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 97 w/w ustawy gminy zobowiązane są do udostępniania na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

Zdaniem samorządu rolniczego zasadnym jest wprowadzenie zapisu zobowiązującego gminy (w ramach zadań gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku), organizowanie punktu zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych, ponieważ odpady z działalności rolniczej to bardzo poważny problem dla mieszkańców wsi.

W powyższej kwestii Ministerstwo Klimatu i Środowiska udzieliło następującej informacji:

podmiotami odpowiedzialnymi za zagospodarowanie odpadów innych niż odpady komunalne (np. z działalności przemysłowej, usługowej czy rolniczej) są wytwórcy tych odpadów (Art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.). Do ponoszenia kosztów gospodarowania odpadami obowiązane przede wszystkim podmioty będące wytwórcami odpadów (zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”), chociaż mogą to być również aktualni lub poprzedni posiadacze odpadów.

Art. 22 ustawy o odpadach przewiduje również możliwość przeniesienia (w przypadkach określonych w przepisach odrębnych) kosztów gospodarowania odpadami na producenta produktu lub podmiot wprowadzający produkt na terytorium kraju. Tak jest w przypadku np. opakowań po środkach ochrony roślin.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Przepis ten funkcjonował w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.) od momentu jej wejścia w życie, natomiast popyt na odpady z folii w latach poprzednich spowodował, że bardzo często były one odbierane od wytwórców bezpłatnie.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podjęło odpowiednie działania legislacyjne, wychodząc naprzeciw zgłaszanym problemom z zagospodarowaniem odpadów rolniczych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadzono:

obowiązek udostępnienia przez gminę informacji o punktach zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów (jeżeli na obszarze gminy położone gospodarstwa rolne);

  1. możliwość postanowienia przez radę gminy o odpłatnym przyjmowaniu przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych.

Ponadto w ustawie o odpadach wprowadzono ułatwienie dla rolników gospodarujących na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha polegające na tym, iż nie mają oni obowiązku uzyskania wpisu do rejestru, który stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Są oni również zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Oprócz ułatwień polegających np. na zwolnieniu z obowiązku prowadzenia ewidencji, wprowadzenia możliwości oddawania odpadów pochodzących z działalności rolniczej do PSZOK-ów w 2019 r. uruchomiono program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” (informacje na temat programu: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programypriorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2021/).

Należy zwrócić uwagę, że dopóki nie zostaną przyjęte przepisy pozwalające na przejęcie przez gminę w jakimś zakresie obowiązków gospodarowania odpadami, które zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ciążą na ich wytwórcach lub innych podmiotach, nie są to zadania własne gminy. Należy przy tym pamiętać, że rozszerzając zakres zadań własnych gminy należy jednocześnie wskazać źródło ich finansowania. Przy tym przypomina, że stworzenie odpowiednich rozwiązań prawnych dotyczących odpadów z rolnictwa należy do ministra właściwego ds. rolnictwa. 

Pismo KRIR >> otwórz

Odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska>> otwórz

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2022 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.