Główna » Terminy zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin rolniczych

Terminy zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin rolniczych

UCHWAŁA NR XLV/430/2009

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2009 roku

 w sprawie określenia terminów zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin rolniczych na terenie województwa lubuskiego dla celów zachowania uprawnień za szkody lowieckie

             Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 48 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r., Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

             § 1. Określa się terminy zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin rolniczych na terenie województwa lubuskiego dla celów zachowania uprawnień za szkody łowieckie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

            § 3. Traci moc uchwała Nr 92/557/2008 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutgo 2008 r. w sprawie określenia terminu zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin rolniczych na terenie województwa lubuskiego (dz. Urz. Woj. Lub. nr 23, poz.254).

            § 4. Uchwała wchodzi w życie po uplywie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLV/430/2009

SWL z dnia 21 grudnia 2009r.

             Terminy zakończenia zbioru poszczególnych roślin rolniczych na terenie województwa lubuskiego dla celów zachowania uprawnień za szkody łowieckie.

 Żyto – 10 września
Pszenica ozima – 10 września
Pszenica jara – 10 września
Jęczmień ozimy – 15 sierpnia
Jęczmień jary – 5 września
Owies – 5 września
Pszenżyto ozime – 5 września
Pszenżyto jare – 10 września
Mieszanki zbożowe – 10 września
Proso – 30 września
Rzepak ozimy  – 15 sierpnia
Rzepak jary – 5 września
Gorczyca – 5 września
Gryka – 20 października
Len oleisty – 31 sierpnia
Len włóknisty (do roszenia) – 20 października
Groch  – 20 września
Bobik – 10 października
Łubin – 10 października
Soja – 10 października
Kukurydza cukrowa – 30 września
Kukurydza na ziarno – 25 listopada
Kukurydza na zielonkę/kiszonkę  – 31 października
Słonecznik na ziarno – 20 października
Ziemniaki – 30 października
Buraki cukrowe – 30 listopada
Buraki pastewne – 10 listopada
Kapusta pastewna – 15 grudnia
Lucerna i Koniczyna
            I pokos – 31 maja
            II pokos – 10 sierpnia
            III pokos – 20 września
Łąki i pastwiska – 31 października
Poplony ozime
            Żyto – 25 maja
            Mieszanki zbożowe – 5 czerwca
Poplony ścierniskowe – 20 listopada
Warzywa w uprawie polowej (nie dotyczy warzyw zimujących z siewu jesiennego) – 31 października

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.