Główna » Zgłaszanie szkód poza obwodem łowieckim

Zgłaszanie szkód poza obwodem łowieckim

PROCEDURA ZGŁASZANIA SZKÓD POZA OBWODEM ŁOWIECKIM

Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym powstały szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne: objęte całoroczną ochroną (obecnie łosie) na obszarach łowieckich polnych, oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny – na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich, aby ubiegać się o odszkodowanie od Skarbu Państwa powinien w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego złożyć poniższe dokumenty:

1) Pisemne zgłoszenie szkody, które powinno zawierać:

a) imię i nazwisko, adres, nr tel. kontaktowego właściciela lub uprawnionego posiadacza gruntu,

b) miejscowość, nazwa gminy/ miasta wystąpienia szkody,

c) nr ewidencyjny obrębu i nr działki rolnej, na której wystąpiła szkoda,

d) rodzaj zwierzyny łownej, która wyrządziła szkodę,

e) rodzaj uprawy lub płodu rolnego,

f) data: stwierdzenia, powstania (sady) szkody,

g) opis szkody,

h) planowany termin zbioru.

2) Wypis z rejestru gruntów obejmujący działkę/i, na której/ch wystąpiły szkody (wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc od dnia stwierdzenia/ powstania szkody).

3) dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w przypadku, gdy poszkodowany nie może osobiście uczestniczyć w ewentualnym szacowaniu szkody.

4) ewentualnie dodatkowo: szacowany rozmiar strat (powierzchnia, wartość), szkic uprawy.

 

Dokumenty należy złożyć osobiście( w Kancelarii Ogólnej ) lub przesyłką pocztową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi

ul. Podgórna , 65-057 Zielona Góra

w godz. 8:00-16:00 (pon.), 7:30 – 15:30 (wt.-pt.)

– lub drogą elektroniczną z kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

 

Wypłata odszkodowań uzależniona jest od pozytywnego uznania sprawy oraz terminu wpływu kwoty odszkodowania pochodzącej ze środków Skarbu Państwa na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. Z 2005r. Nr 127, poz.1066 z późn. Zm.) , Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 8 marca 2010r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45 z 2010r. poz. 272).

  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.