Lubuska Izba Rolnicza
Autor: Red. dnia 12 stycznia 2021
SAMORZĄD ROLNICZY WS. SZACOWANIA SZKÓD I FUNKCJONOWANIA KÓŁ ŁOWIECKICH

W dniu 8 stycznia 2021 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, na podstawie nadesłanych wniosków samorządu rolniczego, zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska o podjęcie stosownych działań legislacyjnych w następującym zakresie: 1) Na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej ustanowienia nadzoru nad kołami łowieckimi przez starostów powiatowych. Zdaniem wnioskodawcy, skoro Starosta odpowiedzialny jest za wydzierżawianie obwodów […]

Autor: Red. dnia 11 stycznia 2021
ZMIANA WYMAGAŃ W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA BADAŃ OPRYSKIWACZY POLOWYCH

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprzejmie informuje jednostki prowadzące działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej opryskiwaczy polowych, że od dnia 1 stycznia 2021 r. po 7-letnim okresie vacatio legis, nastąpiła zmiana wymagań dotyczących prowadzenia badań. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania sprawności technicznej […]

Autor: Red. dnia 11 stycznia 2021
KRIR WNIOSKUJE O UMOŻLIWIENIE EMERYTOM DALSZEGO PROWADZENIA GOSPODARSTWA

Realizując wniosek przyjęty na VI Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 9.12.2020 r.,  Zarząd Krajowej Rady wystąpił 4 stycznia 2021 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w o podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych umożliwiających emerytowi KRUS dalsze prowadzenie gospodarstwa. Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, aby uzyskać prawo do emerytury rolniczej w […]

Autor: Red. dnia 7 stycznia 2021
ZMARŁ LESZEK GRALA PREZES ZARZĄDU DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci wieloletniego Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszka Grali. Rodzinie i Bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia.  

Autor: Red. dnia 5 stycznia 2021
ODPOWIEDŹ RESORTU ROLNICTWA NA PISMO LIR

Pismem z dnia 10 grudnia 2020 r. >>> Lubuska Izba Rolnicza wystąpiła do Grzegorza Pudy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z pytaniem jaką – i czy w ogóle – Rząd przewiduje pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku tegorocznych przymrozków wiosennych i suszy, a także w kwestii odpowiedzialności za szkody rolnicze poniesione w obwodach łowieckich w okresie […]

Autor: Red. dnia 31 grudnia 2020
OPINIE SAMORZĄDU ROLNICZEGO W SPRAWIE ROZDYSPONOWANIA GRUNTÓW ZWRSP

W dniu 29 grudnia 2020 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek zgłoszony podczas VI posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 9 grudnia 2020 r. zwrócił się do Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy o zmianę obowiązujących przepisów w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi poprzez umocowanie samorządu rolniczego do zasięgania […]

Autor: Red. dnia 29 grudnia 2020
DO 28 STYCZNIA 2021 R. TRWA NABORÓW WNIOSKÓW O WSPARCIE INWESTYCJI ZABEZPIECZAJĄCYCH GOSPODARSTWA PRZED SKUTKAMI SUSZY

Do 28 stycznia 2021 r. trwa naborów wniosków o wsparcie inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy. Pomoc jest finansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie jest przyznawane na inwestycje w nowe instalacje nawadniające lub ulepszenie już istniejących, powiększenie obszaru nawadniania lub jednoczesne powiększenie obszaru nawadniania i modernizację już istniejących instalacji. Dofinansowanie można […]

Autor: Red. dnia 29 grudnia 2020
PRZEDŁUŻENIE OKRESU WYPŁATY ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO DLA UBEZPIECZONEGO W KRUS DO 17 STYCZNIA 2021 R.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 17 stycznia 2021 r. wydłużony został okres na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika. Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – ubezpieczonym rolnikom i domownikom – z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: […]

Autor: Red. dnia 29 grudnia 2020
ZASADY HANDLU PRODUKTAMI EKOLOGICZNYMI MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A WIELKĄ BRYTANIĄ PO 1 STYCZNIA 2021 R.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na swojej stronie internetowej dotyczącej rolnictwa ekologicznego uruchomiło dodatkową zakładkę „Informacje związane z Brexitem”. W zakładce znalazły się dokumenty dot. zasad handlu produktami ekologicznymi między Unią Europejską a Wielką Brytanią jakie będą miały zastosowanie po 1 stycznia 2021 r. Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z […]

Autor: Red. dnia 28 grudnia 2020
PRZETARGI KOWR

Harmonogram przetargów na nieruchomości rolne organizowanych przez OT KOWR w Gorzowie Wlkp. Filię w Zielonej Górze w m-cu styczniu 2021 r.: – HARMONOGRAM ROLNE >> otwórz – HARMONOGRAM DZIERŻAWA >> otwórz – HARMONOGRAM NIEROLNE >> otwórz – HARMONOGRAM ATRAKCYJNE >> otwórz  

Autor: Red. dnia 23 grudnia 2020
UTRZYMANIE ZJAZDÓW Z DRÓG PUBLICZNYCH – WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN DO USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH

W dniu 22 grudnia 2020 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas VI posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 9 grudnia 2020 r., zwrócił się do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka o zmianę przepisów artykułu 30 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 ). Wyżej wymienione […]

Autor: Red. dnia 23 grudnia 2020
POTRZEBNE ROZWIĄZANIA WS. ODBIORU OPAKOWAŃ I ODPADÓW PLASTIKOWYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

W dniu 22 grudnia 2020 r. Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas VI posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 9 grudnia 2020 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy o wprowadzenie obowiązku odbioru opakowań PCV, PPE – worki typu big bag i mniejsze przez podmioty wprowadzające tego […]

Autor: Red. dnia 23 grudnia 2020
WNIOSEK SAMORZĄDU ROLNICZEGO WS. UZNANIA ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH ZA GOSPODARSTWA WIELORODZINNE

W dniu 22 grudnia 2020 r. Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas VI posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 9 grudnia 2020 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy o uznanie rolniczych spółdzielni produkcyjnych jako gospodarstwa wielorodzinne. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne prowadzone jako gospodarstwa wielorodzinne powinny mieć możliwość […]

Autor: Red. dnia 22 grudnia 2020
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Świebodzinie przekazała informację zawierającą wyniki plonowania odmian w doświadczeniach prowadzonych w województwie lubuskim w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych w województwie lubuskim   

Autor: Red. dnia 22 grudnia 2020
POPYT NA GRUNTY ROLNE

Szanowni Państwo,  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w związku z realizowanymi zadaniami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1655) zwrócił się do Lubuskiej Izby Rolniczej o zebranie informacji o popycie na grunty rolne z uwzględnieniem poszczególnych gmin. Na podstawie ww. ustawy prawa KOWR […]

  Copyright ©2021 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.