Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » WSPÓLNE POSIEDZENIE RAD POWIATOWYCH
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Gorzowska, RP Międzyrzecka

WSPÓLNE POSIEDZENIE RAD POWIATOWYCH

Autor: Red. dnia 29 października 2015

W dniu 23 października 2015r. w sali konferencyjnej Oddziału Terenowego ARR w Gorzowie Wlkp. odbyło się wspólne posiedzenie Gorzowskiej i Międzyrzeckiej Rady Powiatowej LIR.

Spotkanie otworzył przewodniczący Gorzowskiej Rady Czesław Hładki, a prowadził przewodniczący Międzyrzeckiej Rady Błażej Szczepanik.

W spotkaniu uczestniczyli: Stanisław Myśliwiec-prezes LIR, Stanisław Madej-wiceprezes LIR, Leopold Owsiak-dyrektor OT ARR, Tomasz Możejko-dyrektor OT ANR, Roman Koniec zastępca dyrektora OT ANR, Waldemar Sonnek-kierownik SGZ OT ANR, Grzegorz Dłubek-dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami LUW, Wanda Cichowska-kierownik Oddziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stanisław Ganczarski-LUW, oraz Wojciech Malich i Jarosław Buszewski z LODR.

Leopold Owsiak również serdecznie powitał uczestników spotkania w progach Oddziału ARR, a następnie poinformował o realizacji zadań powierzonych Agencji w ciągu 25 lat działalności oraz o ewolucji systemów interwencji.

Barbara Białek przedstawiła oraz omówiła grupy działań interwencyjnych ARR w latach 1990-2004 a następnie mechanizm wspierania rynków rolnych i mechanizm działań prospołecznych po wstąpieniu do UE. Po 1maja 2004r. ARR działa jako agencja płatnicza realizując mechanizmy wspólnej polityki rolnej oraz wsparcia krajowego. Do najważniejszych działań interwencyjnych na rynkach rolno-żywnościowych należy zaliczyć: interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż, kwotowanie produkcji mleka, dopłaty do materiału siewnego, wsparcie rynku produktów pszczelich. Agencja realizuje wsparcie o charakterze prospołecznym: mleko w szkole, owoce i warzywa w szkole, pomoc żywnościowa dla najuboższych. Agencja prowadzi również na szeroką skalę działalność informacyjną i promocyjną.

Wanda Cichowska przedstawiła aktualną sytuację w rolnictwie, podejmowane działania mające na celu łagodzenia skutków tegorocznej suszy oraz zestawienie wyliczeń, powołanych przez wojewodę, komisji szacujących straty w poszczególnych gminach.

W dyskusji delegaci krytycznie wyrażali się o prowadzonym przez IUNG w Puławach monitoringu suszy, o procedurach powoływania, i na przykładzie gminy Międzyrzecz, działalności Komisji suszowej, narzuconym sposobie szacowania szkód oraz związanej z tym pomocy, domagając się wystąpienia o zmianę przepisów w tym zakresie.

Dlatego prezes Stanisław Myśliwiec poprosił dyrektora Grzegorza Dłubka o przedstawienie uzgodnień i ustaleń oraz podjętych zobowiązaniach podczas posiedzenia „Zespołu ds. monitorowania bieżącej sytuacji w rolnictwie województwa lubuskiego”.

Dyrektor Dłubek zacytował podjęte na posiedzeniu Zespołu wnioski, które następnie zostaną przesłane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi celem wprowadzenia zmian w życie, aby w wyeliminować błędy i nieprawidłowości jakie się ujawniły podczas tegorocznego powoływania Komisji oraz szacowania szkód.

Następnie Tomasz Możejko poinformował o zmianach zasad obrotu nieruchomościami rolnymi, jakie będą obowiązywały od 1 stycznia 2016r.w związku z nowelizacją Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ustawa zmienia tryb zbywania nieruchomości rolnych, ogranicza nabywanie tych nieruchomości przez cudzoziemców. ANR będzie miała większe możliwości pierwokupu i odkupu gruntów. W przypadku sprzedaży części gruntów gospodarstwa będzie wymagana decyzja dyrektora ANR wyrażająca zgodę na podział gospodarstwa. Przy nabywaniu gruntów przylegających do gospodarstwa będzie ograniczone prawo pierwokupu Agencji. Ustawa przewiduje, że realizacja tych zadań wymagać będzie współpracy z samorządem rolniczym.

Dyrektor Możejko oznajmił, że ustawa na razie zawiera ogólne zapisy. Do 30 listopada br. zostaną wydane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi stosowne rozporządzenia, a prezes ANR wyda zarządzenie, które będą aktami wykonawczymi.

Po ukazaniu się aktów wykonawczych na temat zmian dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi dyrekcja OT ANR w Gorzowie zobowiązuje się zorganizować spotkanie z zarządem Lubuskiej Izby Rolniczej.

E.R.

GALERIA:

 

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2021 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.