Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » LUBUSKIE FORUM ROLNICZE Z UDZIAŁEM WOJEWODY
Główna » Aktualności, Lubuskie Forum Rolnicze

LUBUSKIE FORUM ROLNICZE Z UDZIAŁEM WOJEWODY

Autor: Red. dnia 31 sierpnia 2016

W dniu 26 sierpnia 2016r. w  LODR w Kalsku odbyło się posiedzenie Lubuskiego Forum Rolniczego zwołane przez Przewodniczącego LFR Władysława Piaseckiego oraz Prezesa Lubuskiej Izby Rolniczej Stanisława Myśliwca.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący LFR. W spotkaniu uczestniczyli: członkowie LFR, w tym Zarząd LIR; delegaci LIR; członkowie rad powiato-wych LIR; rolnicy; przedstawiciele agencji rolnych oraz instytucji i organizacji szczebla wojewódzkiego.

Na początku Władysław Piasecki poinformował o obchodach Jubileuszu 120-lecia powstania pierwszej na ziemiach polskich izby rolniczej oraz 20-lecia reaktywacji izb rolniczych zorganizowanych przez KRIR, które odbyły się 24 sierpnia br. w Parznewie,  w nowej siedzibie KRIR.

Następnie Prezes LIR Stanisław Myśliwiec oraz Alfred Kałużny poprosili dyrektora Oddziału Terenowego ARR
o wskazanie i wyjaśnienie problemów związanych ze sprawami formalnymi dotyczącymi tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych.

Szczegółowych informacji na temat zasad organizowania i działania grup oraz związków producentów rolnych udzielił Dyrektor OT ARR Karol Zieleński. Poinformował, że na mocy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach wprowadzone zostały zmiany. Dyrektor OT ARR właściwy ze względu na siedzibę grupy wydaje decyzję o uznaniu grupy oraz zatwierdzeniu planu biznesowego grupy i dokonuje wpisu grupy do rejestru grup. Uznanie grupy producentów rolnych i zatwierdzenie planu biznesowego następuje w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek grupy. Do wniosku o uznanie grupa producentów rolnych dołącza m.in. plan biznesowy grupy sporządzony na co najmniej 5 lat, na formularzu opracowanym przez Agencję Rynku Rolnego. Dyrektor OT ARR właściwy ze względu na siedzibę grupy prowadzi rejestr grup producentów rolnych oraz sprawuje nadzór nad działalnością grupy.

Dyrektor Karol Zieleński powiedział m.in.: „Odbyły się kontrole grup i były grupy że nie było żadnych zaleceń pokontrolnych. Na czym polegał problem? Po wprowadzeniu nowej ustawy grupy, które utworzyły się po 1 stycznia 2014 r. musiały się ponownie uznać. Nowością był biznesplan i tu napotykano na określone trudności z jego wypełnie-niem. Wnioski o ponowne uznanie złożyły 4 grupy. Sprawa była nowa dla wnioskodawców i przyjmujących wnioski. Wspólnymi siłami rejestracja została przeprowadzona”.

Władysław Piasecki podsumowując pierwszy temat powiedział: „Będąc rolnikami, jesteśmy jednocześnie przedsiębiorcami. domagamy się korekty nieżyciowych przepisów i żeby Agencja nie wymagała więcej aniżeli wymagają tego przepisy”.

Kolejnym tematem były sprawy związane z ARiMR. Dyrektor LOR ARiMR Andrzej Rochmiński poinformował że ze względu, iż obecny rok jest bardzo ciężki dla rolników, Agencja w okresie od 17 października do 30 listopada 2016r. będzie wypłacać zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w kwocie do 70 % należnej płatności. Uruchomienie wypłaty zaliczek ma na celu złagodzenie trudnej sytuacji na rynkach rolnych, w szczególności na rynku mleka, rynku owoców i warzyw oraz rynku wieprzowiny. Oddział Regionalny w Zielonej Górze z dniem 22 lipca br. zakończył kontrolę kompletności wniosków, dlatego z tego tytułu nie będzie problemów.

Dyrektor LODR Zbigniew Żywień przypomniał, że 31 sierpnia br. mija termin na składanie Oświadczeń
o posiadaniu tytułu prawnego do działek ewidencyjnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Natomiast rolnicy, którzy rozpoczęli realizację zobowiązania ekologicznego lub zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego w 2015 lub 2016 roku powinni do 30 września br. przesłać lub dostarczyć osobiście do odpowiednich biur powiatowych ARiMR kopie pierwszej i trzeciej strony aktualnych planów działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej.

Druga część spotkania, poświęcona sprawom związanym z obrotem w województwie lubuskim nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, odbyła się z udziałem Wojewody Lubuskiego Władysława Dajaczka, Wicewojewody Roberta Palucha, przedstawicielek Biura Prezesa ANR: Anny Zając-Plezia – Dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem i Jolanty Górskiej – Zastępcy Dyrektora Zespołu do realizacji ustawy
o kształtowaniu ustroju rolnego oraz Zastępcy Dyrektora OT ANR Romana Jabłońskiego.

Władysław Piasecki poinformował, że chcemy porozmawiać o obrocie ziemią po zmianie zasad nabywania
i dzierżawienia gruntów Skarbu Państwa, z konkretnymi przypadkami z którymi się nie zgadzamy lub mamy odmienne zdanie aniżeli ANR.

Alfred Kałużny, Przewodniczący Rady Terenowej przy OT ANR – powiedział, że praca w Radzie Terenowej nie daje satysfakcji. Przewodniczący nawet nie może zwołać posiedzenia Rady. 80 – 90 % wniosków Rady nie jest przez dyrekcję Agencji uznawana. Dlatego członkowie Rady zastanawiają się czy jest sens aby taka Rada istniała skoro Rada jednomyślnie podejmuje stanowisko a dyrekcja tego nie realizuje. Chodzi o to, aby sposób zagospodarowania ziemi zadawalał rolników w sposób należyty.

Henryk Ostrowski (ZZ Samoobrona) – nawiązał do spotkania z Prezesem ANR podczas którego przedstawił swoje uwagi co do funkcjonowania Agencji oraz sprawę rolnika z którą przybył. W wielu sprawach Prezes przyznał rację, ale ostatecznie zgłoszone zastrzeżenia nie zostały uwzględnione. Zostały zgłoszone uwagi na nieprawidłowości popełniane w Filii ANR  w Zielonej Górze przez komisję przetargową podczas weryfikacji ofert w przetargu ofertowym na dzierżawę. Podsumowując swoją wypowiedź powiedział: „ Trzon pracowników decyzyjnych Agencji to są ludzie którzy pracują tu od samego początku. Jeżeli tego się nie zmieni to Agencja będzie pracowała jak do tej pory i będzie zarządzana jak była zarządzana. A nowa władza bierze za to odpowiedzialność. Ja na każdym spotkaniu od wielu lat mówiłem że Agencja źle działa”.

Paweł Egrowski – przedstawił swoją sytuację związaną z nadmiernym wydzielaniem dzierżawionych gruntów.
Z wydzielonych 160 ha gruntów, 100 ha leży dotąd odłogiem i obecnie planuje się wyłączenia następnych moich gruntów pod park przemysłowy, w sąsiedztwie fermy trzody chlewnej. W przypadku zagospodarowania parku zaraz będzie podnoszona sprawa odorowa. Prośby o przeprowadzenie kontroli w tym temacie nic nie wniosły, a ostatnio nawet nie powiadomiono mnie że będzie przeprowadzana kontrola. „Pozbawiając mnie tyle hektarów ziemi zaraz nie będę miał możliwości płatniczych. Mam pretensję do Agencji za takie postępowanie, za brak współpracy, brak wysłuchania, brak przyjechania na gospodarstwo. Proszę o interwen-cję w tej sprawie i pomoc”.

Jarosław Kozłowski (radca prawny reprezentujący rolników z gminy Torzym) – mówił o przykładzie niezrealizowania przez OT ANR postulatów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Rzecz dotyczy spółki z przewagą kapitału zagranicznego, w której na czas wykupu dzierżawionych gruntów w 2015 roku większościowy udział nabył wspólnik polski aby obejść ustawę o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Od kilku lat trwa tu spór młodych rolników o te grunty, którzy zamierzają powiększyć swe gospodarstwa i proszą aby nie przedłużać dzierżawy tej spółce. Rolników poparły wszystkie środowiska lokalne proponując aby spółce przedłużyć dzierżawę jeszcze na rok a następnie grunty zagospodarować dla rolników. Jednak umowa dzierżawy gruntów dla spółki została przedłużona na 8 lat, nie bacząc na zapisy ustawy o rozwoju i ochronie gospodarstw rodzinnych.

Stanisław Myśliwiec – zwrócił uwagę, że dyrekcja OT ANR nie przestrzega zapisów ustawy o zagospodarowaniu gruntów rolnych i powiększaniu gospodarstw rodzinnych. W ogóle nie bierze pod uwagę głosu społecznego, rolników, samorządu rolniczego czy związków rolniczych. Podniósł również temat zagospodarowania nieruchomości po byłym gospodarstwie „Strzelce SAD” w Strzelcach Kraj. Zarząd LIR negatywnie opiniuje sprzedaż 140 ha gruntów w całości ze względu na „głód ziemi” w tym rejonie, gdzie miejscowi rolnicy proszą o podział gruntów.
Do poruszonych spraw i problemów odnieśli się Anna Zając-Plezia oraz Roman Jabłoński tłumacząc podejmowane przez ANR decyzje obowiązującymi przepisami, obowiązkiem dbania o majątek Skarbu Państwa, czy też patrzenia na interes obu stron w przypadku dużego zainteresowania na grunty.

Marzena Dera w swej wypowiedzi zwróciła uwagę na dewastację budynków w gminie Gubin, które są zarządzane przez ANR

Na zakończenie Władysław Piasecki powiedział: „Spotkaliśmy się dzisiaj nie aby rozwiązywać konkretną sprawę czy problemy, ale pokazać klimat. Chodzi o dialog, o logiczne zagospodarowanie gruntów. W ramach obowiązującego prawa musimy szukać porozumienia. Po ośmiu latach, wraz z wejściem nowej ustawy liczyliśmy na zmianę klimatu, bo tak dalej być nie może, że nikt nas nie słucha i swoje się robi. Mamy wspólnie rozwiązywać problem. Musimy się dogadać i logicznie działać”.

Podsumowując temat spotkania Wojewoda Lubuski oświadczył: „Jestem zbudowany tym spotkaniem. Docierały tu do mnie informacje których dotąd nie znałem. Są one dla mnie niezmiernie ważne bo spotykać się będę w najbliższym czasie i z Prezesem ANR i z Ministrem Rolnictwa. Wiedza ta jest ważna żeby pewne rzeczy przedstawiać i mówić o nich, bo dla wojewody nie jest obojętne co się będzie działo w województwie”.

Wojewoda Władysław Dajczak podziękował za zaproszenie i wyraził nadzieję na dalszą merytoryczną współpracę z Lubuską Izbą Rolniczą oraz całym środowiskiem rolników lubuskich.

E.R.

GALERIA:

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2019 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.