Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » WALNE ZGROMADZENIE LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
Główna » Aktualności, Walne Zgromadzenia LIR

WALNE ZGROMADZENIE LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Autor: Red. dnia 20 grudnia 2017

W dniu 4 grudnia 2017 r. w Lubuskim Ośrodku doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej. Na przewodniczącego obrad delegaci jednogłośnie wybrali prezesa LIR Stanisława Myśliwca. Sekretarzem obrad został wybrany również jednogłośnie Wiesław Pronkiewicz.

Po powitaniu delegatów, zapro-szonych gości, radcy prawnego i pracowników biura LIR, delegaci uczcili minutą ciszy pamięć Ś. P. Piotra Trojanowskiego, delegata na WZ LIR od I kadencji, pełniący również funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

W obradach uczestniczyli Posłowie na Sejm RP VIII kadencji: Katarzyna Osos oraz Tomasz Kucharski.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego WZ LIR, zgodnie z porządkiem obrad, przewodniczący jako pierwszego o głos poprosił Andrzeja Rochmińskiego, dyrektora Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, który przedstawił aktualną sytuację w zakresie wypłat zaliczek oraz ilości zrealizowanych programów w ramach PROW 2014-2020 w 2017r. Wypłatę zaliczek dla rolników ARiMR rozpoczęła od 16 października 2017r. W ramach realizowanego zadania do dnia dzisiejszego płatności zaliczkowe zostały naliczone dla 19 524 rolników, w kwocie ponad 231 mln zł. W 2017 r. wnioski złożyło 19 881 rolników, czyli płatności naliczono dla 98,2% rolników i jest wyższy od średniej krajowej (97,8%). Procent rolników, którzy otrzymali zaliczki jest identyczny jak w roku 2016. Od piątku 24.11.2017 r. rozpoczęto realizacje końcowych płatności i w województwie lubuskim naliczone zostały płatności dla 3 134 rolników (tj. 15,8% ogółu) w kwocie ponad 12 mln zł. Ponadto od 17.10.2017 r. ARiMR rozpoczęła również wypłatę płatności z tytułu ONW za rok 2017. Do dnia 04.12.2017 r. wyda-no ok. 11 tys. decyzji, tj. ponad 63% z ogólnej liczby złożonych wniosków (17 362) na kwotę ponad 12 mln zł. Realizowane są również płatności rolnośrodowiskowe 2007-2013, gdzie już wydano decyzje dla ok. 200 rolników (1042 wniosków), na kwotę ok 5 mln zł. Od 2015r. ARiMR uruchomiła 23 działania w ramach PROW 2014-2020. Z tego 15 działań realizowała ARiMR, na które składały się 1 184 wnioski inwestycyjne, na kwotę ponad 374 mln zł. (umowy/decyzje zostały podpisane z 319 rolnikami/ beneficjentami na kwotę ponad 90 mln zł.), oraz działania powierzchniowe w ramach których złożonych zostało 56 246 wniosków i zrealizowano płatności w kwocie ponad 200 mln zł. Pozostałe działania są realizowane przez jednostki zewnętrzne.

Po udzieleniu informacji dyrektor udzielał odpowiedzi na pytania delegatów, dotyczące wykorzystania środków w poszczególnych działaniach, wypłaty środków pomocowych dla poszkodowanych w wyniku wystąpienia deszczu nawalnego i huraganu, wcześniejszego informowania rolników o ewentualnych zmianach zasad przyznawania płatności obszarowych, składania wniosków w 2018r. w wersji elektronicznej.

Następnym punktem porządku obrad była aktualna sytuacja w zakresie występowania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) i grypy ptaków. Temat nie został przedstawiony ponieważ na obradach nie było przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. Uczestnicy posiedzenia zwrócili uwagę, że pomimo podjętych środków zabezpieczających nie udało się powstrzymać rozprzestrzeniania się wirusa, który przekroczył granicę Wisły i zagraża coraz większej liczbie gospodarstw. Niebezpiecznie zbliża się do obszarów gdzie znajdują się duże przemysłowe hodowle świń, dlatego podjęcie natychmiastowych i radykalnych działań jest uzasadnione i konieczne. Dziki stanowią główne zagrożenie rozprzestrzeniania się ASF, dlatego aby zminimalizować zagrożenie bardzo ważna i niezbędna jest ich depopulacja nie do 5 dzików, lecz do 0,5 szt. na 1000 ha. Na początku marca zostanie przeprowadzona inwentaryzacja dzików.

Następnie Roman Jabłoński, zastępca dyrektora Oddziału Terenowego KOWR, przedstawił aktualną sytuację dotyczącą obrotu gruntami rolnymi w województwie lubuskim. Powierzchnia w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa wg stanu na 31.10.2017r. wynosi 101442 ha. Według stanu na koniec października br. w dzierżawie znajdowało się 66 tys. ha. W 2017r. wydzierżawiono 4185 ha, a w miesiącu październiku 124 ha.

W 2017r. odbyło się 2017 przetargów na sprzedaż nieruchomości, w tym w październiku 439. Na dzierżawę gruntów przeprowadzonych zostało 468 przetargów, w tym w październiku 19. KOWR sprzedaje grunty o powierzchni do 2 ha. Prowadzona jest również sprzedaż w ramach pierwszeństwa nabycia rolnikom, po uzyskaniu zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Najczęściej są to grunty położone w sąsiedztwie gospodarstw. Dzierżawy nieruchomości rolnej o powierzchni do 50 ha są przedłużane, jeżeli rolnik na 3 miesiące przed zakończeniem terminu dzierżawy złoży wniosek. Dzierżawy nieruchomości rolnej o powierzchni powyżej 50 ha – po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego KOWR. W przetargach ograniczonych ofert pisemnych, oferty są oceniane przy uwzględnieniu 5 kryteriów, które są jednolite dla całego kraju. Można przyjąć jedno dowolne, szóste kryterium, uzgodnione z terenową radą społeczną. Punkty za obligatoryjne kryteria od 1 do 5 są przyznawane proporcjonalnie. Do każdego z kryteriów zostały przyporządkowane stałe maksymalne liczby punktów, bez możliwości ich zmiany.

Kryteria ocen ofert i ich wagi:
1a. Odległość siedziby gospodarstwa rolnego oferenta
od nieruchomości Zasobu – liczba punktów 15.
1b. Odległość nieruchomości rolnej będącej przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oferenta od nieruchomości Zasobu będącej przedmiotem przetargu – liczba punktów 15.
Wskazana przez oferenta nieruchomość musi wchodzić w skład jego gospodarstwa rolnego co najmniej od 12 miesięcy przed datą publikacji ogłoszenia przetargu.
2. Powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu – liczba punktów 30.
3. Intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta – liczba punktów 15.
4. Kryterium wieku – liczba punktów 10.
5. Powierzchnia użytków rolnych, stanowiących dzierżawę, użytkowanie wieczyste i własność rolnika i jego małżonka – liczba punktów 25.
6. Kryterium uzgodnione z terenową radą społeczną – liczba punktów 10.

Po przerwie odbyło się głosowanie w sprawie podjęcia uchwał. Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Walnego Zgromadzenia LIR wskutek śmierci, uchwałę w sprawie prowizorium budżetowego LIR na 2018r. oraz po przeprowadzeniu wyboru uzupełniającego w głosowaniu tajnym WZ LIR przyjęło uchwalę w sprawie dokonania wyboru uzupełniającego członka Komisji Rewizyjnej LIR, pana Władysława Brzechwę.

Po przyjęciu uchwał delegat do KRIR Błażej Szczepanik krótko przedstawił informację z działalności KRIR w ostatnim okresie – podjęte stanowiska w sprawie nowelizacji ustawy o izbach rolniczych oraz kryteriów i liczby punktów za każde kryterium do przetargów ograniczonych ofert pisemnych, przyjęcie budżetu KRIR. Delegat poinformował że zgłosił wniosek, aby jednym z kryteriów była przynależność do KRUS. Zgłosił również, aby wprowadzić możliwość ubezpieczenia na zasadach pomocników w gospodarstwie osoby zatrudnione do opieki rolników w starszym wieku, na okres sezonowy.

W punkcie porządku obrad przewidzianym na składanie wniosków, Delegat do KRIR zgłosił wniosek, aby szóstym kryterium oceny ofert pisemnych w przetargach ograniczonych na dzierżawę gruntów rolnych było Ubezpieczenie w KRUS. Przedstawiciel Zarządu LIR zgłosił wniosek o Odwołanie Delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych, w związku z zaprzestaniem współpracy z Zarządem LIR.

Walne Zgromadzenie oba wnioski przyjęło, celem realizacji przez Zarząd LIR.

Kończąc obrady prezes LIR Stanisław Myśliwiec złożył serdeczne życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

E.R.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2020 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.