Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » POSIEDZENIE GORZOWSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR
Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Gorzowska

POSIEDZENIE GORZOWSKIEJ RADY POWIATOWEJ LIR

Autor: Red. dnia 19 czerwca 2018

W dniu 7 czerwca 2018 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. odbyło się posiedzenie Gorzowskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady oraz zaproszeni goście: Bożena Ronowicz – dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Zielonej Górze, Monika Sęk-Rusin – kierownik Placówki Terenowej KRUS w Gorzowie Wlkp., Joanna Piniewska – z-ca kierownika PT KRUS w Gorzowie Wlkp., Paweł Rembarz – dyrektor PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp., Małgorzata Matysek – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp., Paweł Tymszan wójt Gminy Deszczno, Aleksander Szperka – sekretarz Gminy Deszczno, Krystyna Łyga – sołtys wsi Ciecierzyce, Roman Fraszczyk – dyrektor Oddziału LODR w Lubniewicach, Krzysztof Cisek – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego.

Po otwarciu obrad i powitaniu uczestników, przewodniczący Rady Czesław Hładki oraz dyrektor Oddziału LODR wręczyli Andrzejowi Pawelcowi srebrną odznakę LIR „Zasłużony dla Lubuskiego Rolnictwa” ponieważ ze względów osobistych nie mógł uczestniczyć w Gali Lubuskiego Złotego Kłosa, podczas której były wręczane odznaczenia.

Następnie przystąpiono do realizacji programu posiedzenia. Bronisław Bach poruszył często występujący problem przy przechodzeniu rolników na emeryturę rolniczą, jakim jest niezaliczanie okresu pracy w gospodarstwach rolnych przed wprowadzeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, tj. przed 1 stycznia 1983 r.

Informacji na temat warunków ubiegania się o emeryturę rolniczą, w tym wcześniejszą, wymaganych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających okresy podlegania ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu, od których zależy prawo do emerytury rolniczej oraz na temat obowiązku zgłoszenia przez rolnika do ubezpieczeń w KRUS zatrudnianych pomocników przy zbiorach udzieliła Bożena Ronowicz. Świadczenia emerytalno – rentowe są wypłacane na podstawie udokumentowanej przez rolnika działalności rolniczej. W niektórych przypadkach mogą być oświadczenia dwóch świadków – w przypadku zaginięcia dokumentów lub niemożliwości udokumentowania prowadzenia gospodarstwa przez rolnika, w okresie przed powstaniem KRUS. Każda sprawa w KRUS jest indywidualną, którą należy osobno rozstrzygać.

Mocą ustawy z 13 kwietnia 2018 r. ubezpieczeniem społecznym rolników zostali objęci również pomocnicy rolnika. Pomocnikiem może być obywatel Polski lub cudzoziemiec posiadający uprawnienia do wykonywania pracy w Polsce, który pracuje na podstawie zawartej umowy o pomocy przy zbiorach. Łączny czas zatrudnienia pomocnika przy zbiorach nie może przekroczyć 180 dni w roku kalendarzowym.

Od września br. w Placówce Terenowej KRUS w Gorzowie Wlkp. raz w tygodniu będzie dyżurował radca prawny, który będzie udzielał porad prawnych dla rolników.

Drugim tematem posiedzenia był zakres działania, zadania oraz plany inwestycyjne i konserwacyjne na 2018 r. na terenie powiatu gorzowskiego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Informację na ten temat przedstawił Paweł Rembarz zapoznając z organizacją PGW Wody Polskie oraz kompetencjami poszczególnych komórek organizacyjnych. Mocą ustawy z 1 stycznia 2018 r. utworzonych zostało 11 RZGW, które zarządzają regionami głównych rzek. Bezpośrednio z rolni-kami współpracują Nadzory Wodne i tu rolnicy będą załatwiać sprawy.

Zarząd Zlewni wydaje pozwolenia wodnoprawne, opinie, decyzje administracyjne, rozstrzyga sprawy odwoławcze od decyzji wydawanych przez Nadzory Wodne.

Na terenie powiatu gorzowskiego są zabezpieczone środki na prace konserwacyjne urządzeń melioracyjnych, utrzymanie przepompowni, likwidację tam bobrowych. W bieżącym roku inwestycje nie będą przeprowadzane.

Kolejnym tematem była sprawa wałęsającego się stada bydła na gruntach rolników we wsi Ciecierzyce i Borek, które stwarza zagrożenie dla bydła utrzymywanego przez rolników oraz dla ludzi przemieszczając się po drogach. Małgorzata Matysek poinformowała, że celem rozwiązania problemu odbyła spotkanie z Wójtem. Bydło to nie spełnia wymagań dla stad bydła. Nie zostało przebadane na białaczkę, a więc nie może opuszczać swojego gospodarstwa. Nie zostało oznakowane ani też przebadane na gruźlicę i brucelozę. Odbyła się kontrola tego stada przez Inspekcję Weterynaryjną i zostanie wydana stosowna decyzja. Jeżeli posiadacz zwierząt nie wykona nakazu Powiatowego Lekarza Wet. w kierunku oznakowania zwierząt to takie zwierzęta podlegają zabiciu bez odszkodowania oraz utylizacji bez odszkodowania, na koszt właściciela.

Paweł Tymszan oznajmił, że właścicielami bydła są bracia, którzy nie są w pełni świadomi problemu i zagrożeń jakie stwarzają. Urząd Gminy chciałby pomóc rolnikom znaleźć rozwiązanie ale właściciele nie wykazują woli współpracy, a stado liczy ok. 200 szt.

Na posiedzeniu Rady podjęty został wniosek, z prośbą o wystąpienie Zarządu LIR do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, celem załatwienia:
„Aby posiadacz oznakowanych gospodarskich zwierząt, mając możliwość składania w formie elektronicznej do rejestru w Systemie IRZ zgłoszeń zwierząt oraz zdarzeń ich dotyczących, mógł również mieć wgląd do Rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych prowadzonego przez ARiMR w ramach tego Systemu, na stany posiadanych zwierząt”.

E.R.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2021 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.