Główna » Statut

Statut

Statut

Lubuskiej   Izby   Rolniczej

I.   Postanowienia ogólne

         Struktura organizacyjna Izby

II.   Członkowie Izby, ich prawa i obowiązki

III.   Zadania Izby oraz sposoby ich realizacji

IV.   Organy Izby

      A. Walne Zgromadzenie

      B.  Komisja  Rewizyjna

      C. Zarząd

      D. Rady Powiatowe

V.   Biuro Izby

VI.   Komisje Problemowe

VII.   Reprezentacja Izby

VIII.   Gospodarka Izby

IX.   Porozumienia regionalne

X.   Postanowienia końcowe

 

I.   Postanowienia ogólne

§ 1

 

Izba Rolnicza województwa lubuskiego nosi nazwę „Lubuska Izba Rolnicza” i w dalszej części niniejszego Statutu zwana jest „Izbą”.

 

§ 2

 

Izba jest jednostką organizacyjną samorządu rolniczego, działającego na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentuje interesy zrzeszonych w niej podmiotów.

 

§ 3

 

Izba działa na rzecz rolnictwa, wpływa na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczy w jej realizacji.

 

§ 4

 

Siedzibą Izby jest miasto Zielona Góra z oddziałem terenowym w Gorzowie Wlkp.

 

§ 5

 

1)      Terenem działania Izby jest obszar województwa lubuskiego.

2)     Strukturę organizacyjną Izby przedstawia poniższy schemat.

§ 6

 

Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 r., nr1, poz.3 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” oraz niniejszego Statutu.

II.   Członkowie Izby, ich prawa i obowiązki

 

§ 7

 

Członkami Izby są:

1. Osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, płacące ten podatek na terenie województwa lubuskiego,

2. Osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, płacące ten podatek na terenie województwa lubuskiego,

3.Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, mających siedzibę na terenie województwa lubuskiego, posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

 

§ 8

 

1.Członkowie Izby mają czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Walnego Zgromadzenia.

2.Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby, uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych.

3.Przedstawiciel osoby prawnej może reprezentować tylko jednego członka Izby.

4.Przedstawiciel osoby prawnej wykonuje swoje prawa wobec Izby osobiście.

 

§ 9

Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów do Walnego Zgromadzenia określają przepisy rozdziału czwartego Ustawy.

 

§ 10

Członkom Izby przysługuje ponadto prawo do :

1) udzielania poparcia kandydatom w wyborach do Rad Powiatowych Izby,

2) korzystania z pomocy i świadczeń Izby na zasadach określonych w Ustawie, Statucie i decyzjach organów Izby,

3) dostępu do informacji o pracach Izby.

§ 11

Członkowie Izby mają obowiązek uiszczania składek członkowskich w przypadku nałożenia na nich tego obowiązku uchwałą Walnego Zgromadzenia Izby podjętą większością 2/3 głosów.

III.   Zadania Izby oraz sposoby ich realizacji

 

§ 12

1. Do zadań statutowych izby należy w szczególności:

1) sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego i przedstawianie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego,

2) występowanie do organów administracji rządowej w województwie i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych przepisów,

3) prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych,

4) prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji rolnej,

5) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji gospodarczych na potrzeby producentów rolnych oraz innych przedsiębiorców,

6) doradztwo w zakresie działalności rolniczej, wiejskiego gospodarstwa domowego oraz uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów,

7) podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy struktury agrarnej,

8 ) podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie,

9) prowadzenie listy rzeczoznawców oraz przyznawanie tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

10) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej,

11) działanie na rzecz podnoszenia jakości środków i urządzeń stosowanych w działalności rolniczej oraz na rzecz poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa w rolnictwie,

12) współdziałanie z jednostkami prowadzącymi szkoły rolnicze, wspieranie ich działalności, inicjowanie powstawania nowych szkół i zmian w programach nauczania oraz współorganizowanie praktyk,

13) kształtowanie świadomości ekologicznej producentów rolnych,

14) inicjowanie działań mających na celu powoływanie i wspieranie zrzeszeń i stowarzyszeń producentów rolnych i leśnych,

15) działanie na rzecz poprawy jakości produktów rolnych,

16) promowanie eksportu produktów rolnych,

17) rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych

18) współpraca z administracją publiczną w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i wiejskiego dziedzictwa kulturowego.

19) informowanie na temat integracji z Unią Europejską.

2. Izba może wykonywać zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane ustawami lub na podstawie porozumień z właściwymi organami administracji rządowej.

3. Izba może realizować zadania przekazywane w drodze porozumienia przez organy samorządu terytorialnego z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

4. Zadania, o których mowa w pkt. 2 i 3, są wykonywane przez Izbę po zapewnieniu koniecznych środków finansowych przez administrację rządową lub samorządową.

 

§ 13

 

Zadania statutowe Izba realizuje w szczególności poprzez :

1) współpracę z administracją rządową i samorządem terytorialnym w sprawach dotyczących rolnictwa,

2) udział swoich przedstawicieli w organach i ciałach doradczych administracji rządowej i samorządu terytorialnego,

3) współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami działającymi w zakresie rolnictwa,

4) wyrażenie stanowiska Izby wobec organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów działających w zakresie rolnictwa,

5) wydawanie opinii i zgłaszanie uwag i propozycji odnośnie projektów prawa miejscowego,

6) pomoc członkom Izby w zrzeszaniu się dla realizacji ich celów zawodowych,

7) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz tworzenia i rozwijania giełd, rynków hurtowych i innych instytucji rynku rolnego,

8 ) upowszechnianie informacji o regulacjach prawnych i standardach związanych z jakością produktów rolnych,

9) ocenę środków produkcji i urządzeń stosowanych w rolnictwie,

10) organizację targów i wystaw produktów rolnych, a także pomoc członkom Izby w uczestnictwie w targach, giełdach, wystawach i konkursach rolniczych w kraju i za granicą,

11) działanie spółek prawa handlowego, których Izba jest udziałowcem lub akcjonariuszem,

12) prowadzenie działalności wydawniczej,

13) prowadzenie działalności szkoleniowej zgodnie z potrzebami członków Izby,

14) organizowanie narad i konferencji poświęconych sprawom wsi i rolnictwa,

15) zgłaszanie i wspieranie inicjatyw na rzecz tworze­nia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

 

§ 14

 

1. Sprawy indywidualne z zakresu administracji rządowej oraz wynikające z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego załatwiane są przez Izbę w trybie postępowania administracyjnego.

2. Decyzje administracyjne w sprawach z zakresu określonego w pkt. l wydaje Prezes Izby.

3. Prezes Izby może upoważnić w formie pisemnej Wiceprezesa Izby lub innych członków Zarządu, a także przewodniczących Rad Powiatowych Izby do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w pkt. 1, w imieniu Prezesa Izby.

4. W postępowaniu administracyjnym organami wyższe­go stopnia są :

a) w sprawach z zakresu administracji rządowej – wo­jewoda,

b) w sprawach z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe kolegium odwoławcze.

IV.   Organy Izby

 

§ 15

 

1. Organami Izby są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Komisja Rewizyjna,

3)Zarząd,

4)Rady Powiatowe.

 

A.   Walne Zgromadzenie

 

§ 16

 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Izby.

2. Kadencja Walnego Zgromadzenia Izby trwa 4 lata.

§ 17

 

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia na­leży :

1) uchwalanie i zmiana Statutu,

2) wybór i odwoływanie w głosowaniu tajnym Zarządu, poszczególnych jego członków oraz Komisji Rewizyjnej i poszczególnych jej członków.

3) uchwalanie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

4) uchwalanie Regulaminów pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i komisji problemowych,

5) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6)podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu.

7) uchwalanie budżetu,

8 ) uchwalanie wydatków nie przewidzianych w budżecie z jednoczesnym wskazaniem źródła pokrycia tych wydatków,

9) tworzenie komisji problemowych i powoływanie ich członków,

10) wybór i odwoływanie delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych w głosowaniu tajnym,

11) stwierdzanie wygaśnięcia mandatu członka Walnego Zgromadzenia Izby,

12) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz obciążania nieruchomości stanowiących własność Izby,

13) przyjmowanie lub odrzucanie spadków i zapisów,

14) określanie maksymalnej kwoty zobowiązań, które może zaciągnąć Zarząd,

15) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składki członkowskiej,

16) uchwalanie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych członków Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej, Zarządu, komisji problemowych, Rad Powiatowych izby oraz delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych, a także zasad i trybu ich wypłaty,

17) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w dro­dze porozumienia zadań należących do właściwości administracji rządowej, o których mowa w § 12 pkt. 2 Statutu.

18) podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań przekazywanych w drodze porozumienia przez orga­ny samorządu terytorialnego, o których mowa w § 12 pkt. 3 Statutu.

19) podejmowanie uchwał w sprawach:

a) utworzenia lub przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej,

b) utworzenia fundacji,

c) przystąpienia do stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego,

d) założenia związku stowarzyszeń lub przystąpienia do takiego związku

20) wyrażanie zgody na członkostwo Izby w innych organizacjach krajowych i zagranicznych,

21) ustalanie zasad odpłatności za usługi świadczone przez Izbę.

2.   Zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia Izby może być rozszerzony w drodze zmiany Statutu Izby.

 

§18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem pkt. 2

2. Dla uchwalenia Statutu lub jego zmiany, wymagana jest przy głosowaniu obecność co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Walnego Zgromadzenia.

 

§ 19

1. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia Izby.

2. Do czasu wyboru przewodniczącego obrady pierwszego Walnego Zgromadzenia prowadzi najstarszy wiekiem członek Walnego Zgromadzenia obecny na posiedzeniu.

 

§ 20

 

1. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć bez prawa udziału w głosowaniu delegowani przedstawiciele :

1) organów samorządu województwa.

2) związków zawodowych rolników indywidualnych, mających struktury wojewódzkie zarejestrowane w sądzie właściwym dla związków zawodowych,

3) społeczno – zawodowych organizacji rolników, mających struktury wojewódzkie zarejestrowane w sądzie właściwym dla organizacji społeczno-zawodowych.

2. Każdy z podmiotów, wymienionych w pkt.1, może dele­gować na obrady Walnego Zgromadzenia Izby nie więcej niż dwóch swoich przedstawicieli.

3. Na obradach Walnego Zgromadzenia mogą także uczestniczyć osoby trzecie zaproszone przez Zarząd.

 

§ 21

 

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd, co najmniej dwa razy w roku.

2. Jedno z posiedzeń Walnego Zgromadzenia powinno się odbyć w celu uchwalenia budżetu.

3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Walnego Zgromadzenia. Wnioski te winny być składane Zarządowi w formie pisemnej z podaniem proponowanego porządku obrad.

4. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia są jawne.

5. Tajność posiedzenia może być uchwalona większością 2/3 członków Walnego Zgromadzenia obecnych na posiedzeniu.

6. Wniosek o utajnienie obrad może zgłosić każdy członek Walnego Zgromadzenia Izby obecny na posiedzeniu.

 

§ 22

 

1.Członkowie Walnego Zgromadzenia winni być zawiadomieni o posiedzeniu listami poleconymi wysłanymi najpóźniej dwa tygodnie przed terminem posiedzenia.

2. Zawiadomienie powinno zawierać termin i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień § 65 pkt. 2.

 

§ 23

 

Zarząd przedstawia wojewodzie uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Izby w terminie 14 dni od daty ich uchwalenia.

 

§ 24

 

Członkom Walnego Zgromadzenia przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie

 

B.   Komisja  Rewizyjna

§ 25

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród jego członków.

2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.

§ 26

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Walnego Zgromadzenia.

2. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu wybierany jest uzupełniająco nowy członek Komisji Rewizyjnej.

3. W przypadku odwołania całego składu Komisji Rewizyjnej bez równoczesnego wyboru nowego składu tej Komisji, Komisja Rewizyjna w dotychczasowym składzie działa do czasu wyboru nowego składu Komisji.

 

§ 27

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, reprezentujących Komisję Rewizyjną wobec innych członków i organów Izby.

 

§ 28

 

Komisja Rewizyjna działa zgodnie z Regulaminem jej pracy, uchwalonym przez Walne Zgro­madzenie.

 

§ 29

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej obowiązani są do uczes­tnictwa w posiedzeniach i pracach Komisji.

 

§ 30

 

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący stosowanie do potrzeb, co najmniej dwa razy w roku.

2. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia oraz porządku obrad musi być dostarczone wszystkim członkom Komisji Rewizyjnej na piśmie najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zobowiązany jest zwołać posiedzenie tej Komisji na wniosek Zarządu lub przynajmniej 2 członków Komisji, najpóźniej w te­rminie 2 tygodni od momentu złożenia na jego ręce takiego żądania.

4. Żądanie zwołania posiedzenia Komisji Rewizyjnej winno być złożone na piśmie i określać sprawy, które mają być przedmiotem obrad.

 

§ 31

 

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością gło­sów, w obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodni­czącego.

 

§ 32

 

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola wykonywania uchwał Walnego Zgromadze­nia,

2) kontrola działalności finansowej Izby,

3) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie, bądź odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi oraz wniosków wraz z uzasadnieniem o odwołanie całego składu Zarządu lub poszczegól­nych jego członków,

4) podejmowanie uchwały w sprawie wyboru podmiotu

uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego.

2. Zakres zadań Komisji Rewizyjnej może być rozsze­rzony uchwałą Walnego Zgromadzenia.

 

§ 33

 

Przewodniczącemu i członkom Komisji Rewizyjnej, za sprawowane przez nich czynności, przysługują diety i zwrot kosztów podróży, na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.

 

C.   Zarząd

 

§ 34

 

1. Zarząd wybierany jest spośród członków Walnego Zgromadzenia Izby.

2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes i 3 członkowie.

3. Zarząd wybierany jest na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wyborów, i działa do czasu wyboru nowego Zarządu.

4. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie dokona wyboru Zarządu w terminie określonym w pkt. 3, ulega ono rozwiązaniu z mocy prawa.

5. Do czasu wyboru Zarządu przez nowe Walne Zgromadzenie wojewoda wyznacza osobę, która w tym okresie pełni funkcję organów Izby.

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Walnego Zgromadzenia będącego członkiem Zarządu Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu przypadającym po dniu wygaśnięcia mandatu.

7. W przypadku odwołania Zarządu bez równoczesnego wyboru nowego Zarządu dotychczasowy Zarząd działa do czasu wyboru nowego Zarządu.

 

§ 35

 

1. Zarząd jest organem wykonawczym Walnego Zgro­madzenia Izby.

2.Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy Izby nie zastrzeżone Ustawą lub Statutem dla innych orga­nów Izby.

3. W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:

1) przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zgro­madzenia,

2) opracowywanie projektów budżetu Izby wraz z pla­nem finansowym,

3) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu do za­twierdzenia rocznych sprawozdań z działalności sta­tutowej i finansowej,

4) prowadzenie gospodarki finansowej Izby, w tym po­dejmowanie uchwał w sprawach zaciągania kredytów i innych zobowiązań finansowych do wysokości usta­lonej przez Walne Zgromadzenie,

5) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu projektów Regulaminu pracy Zarządu oraz projektów zmian do tego Regulaminu,

6) ustalanie zasad wynagradzania pracowników Biura Izby oraz zatwierdzanie Regulaminu Pracy Biura,

7) powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Izby oraz ustalanie jego wynagrodzenia,

8 ) ustalanie struktury organizacyjnej Biura Izby,

9) podejmowanie czynności przez Izbę związanych z utworze­niem lub przystąpieniem do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, fundacji oraz stowarzyszeń.

 

§ 36

 

Zarząd Izby działa zgodnie z Regulaminem pracy Za­rządu uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Izby.

 

§ 37

 

Członkowie Zarządu obowiązani są uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach Zarządu oraz wykonywać wsze­lkie inne ciążące na nich obowiązki.

§ 38

 

1.Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, który również przewodniczy obradom. W razie choroby Prezesa lub wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających mu wykonanie tych obowiązków, obowiązki te wykonu­je Wiceprezes.

2. Prezes Izby zobowiązany jest na żądanie przynajmniej 2 członków Zarządu zwołać posiedzenie Zarządu, naj­później w terminie 2 tygodni od chwili otrzymania żą­dania złożonego na piśmie. Prezes zobowiązany jest umieścić w porządku obrad sprawy zgłoszone w tym żądaniu.

3. Członek Zarządu w razie niemożności przybycia na posiedzenie Zarządu winien o tym zawiadomić Prezesa oraz usprawiedliwić swoją nieobecność.

4. Z każdego posiedzenia Zarządu winien być sporzą­dzony protokół.

 

§ 39

 

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego składu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Izby. W przypadku równej licz­by głosów rozstrzyga głos Prezesa Izby.

 

§ 40

 

Członkom Zarządu, za sprawowane przez nich czynności, przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych, na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.

 

D.   Rady Powiatowe

 

§ 41

 

1. Rada Powiatowa Izby, zwana dalej „Radą” działa na obszarze powiatu.

2. W skład każdej Rady wchodzą:

a) przewodniczący,

b)delegat do Walnego Zgromadzenia,

c) zastępca przewodniczącego,

d) sekretarz,

e) pozostali członkowie.

3. Przewodniczącego i delegata do Walnego Zgromadzenia Izby Rada powołuje z własnego grona w

oddzielnym głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 50% składu Rady.

4. W tym samym trybie następuje odwołanie z funkcji przewodniczącego i delegata do Walnego Zgromadzenia.

5. Powołanie i odwołanie zastępcy  przewodniczącego oraz sekretarza następuje  w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej 50 % składu Rady.

6. Pracami Rady kieruje jej przewodniczący lub jego zastępca.

7. Do zadań Rady należy:

1)      sporządzanie analiz i opinii, przedstawianie wniosków oraz dokonywanie ocen z zakresu rolnictwa,

rozwoju wsi i rynków rolnych i przedstawianie ich Zarządowi Izby,

2)  wydawanie opinii w sprawach zgłoszonych przez zarząd lub walne zgromadzenie Izby,

3) realizacja innych obowiązków określonych w Statucie Izby, m.in.

a)      sporządzanie planu pracy Rady,

b) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami pracującymi na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich

6. Przepis pkt. 1 nie dotyczy miast na prawach powiatu.

 

§ 42

 

W posiedzeniu Rady mogą brać udział członkowie Zarządu oraz pracownicy Biura.

 

§ 43

 

Posiedzenie Rady zwołuje jej przewodniczący, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem terminu i tematyki obrad.

 

§ 44

 

1.Przewodniczący Rady udziela głosu członkom Rady w sprawach objętych porządkiem obrad w kolejności zgłoszeń. Przewodniczący może zwrócić uwagę członkowi Rady, który w swoim wystąpieniu odbiega od przedmiotu obrad.

2. Członkowie Rady mogą zgłaszać w toku obrad wnioski merytoryczne związane z przedmiotem obrad (wnioski merytoryczne) oraz wnioski dotyczące przebiegu obrad (wnioski formalne). Zgłoszony wniosek merytoryczny winien zawierać projekt rozstrzygnięcia sprawy będącej przedmiotem wniosku oraz jego uzasadnienie.

 

§ 45

 

1. Głosowanie nad uchwałami jest jawne. Zapadają one większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.

2. Uchwały i wnioski Rady Powiatowej przekazywane są Zarządowi, który nadaje im właściwy bieg.

3. Protokół z posiedzenia Rady powinien być podpisany przez przewodniczącego Rady Powiatowej oraz protokolanta i dostarczony niezwłocznie Zarządowi Izby.

 

§ 46

 

Członkom Rady, za sprawowane przez nich czynności, przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych, na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.

 

V.   Biuro Izby

§ 47

 

Biuro Izby podlega Zarządowi, który przy jego pomocy realizuje swoje zadania.

 

§ 48

 

Biurem kieruje jego dyrektor, będący w stosunku do pracowników Biura kierownikiem zakładu pracy w ro­zumieniu kodeksu pracy.

 

§ 49

 

1. Dyrektora Biura powołuje i odwołuje Zarząd w drodze uchwały.

2. Wynagrodzenie dyrektora Biura określa uchwała Za­rządu.

3. Odwołanie dyrektora Biura nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy na podstawie powołania.

 

§ 50

 

1. Organizację Biura Izby, a w tym liczbę i rodzaj etatów ustala Zarząd Izby w drodze uchwały.

2. Zarząd Izby w drodze uchwały może tworzyć terenowe oddziały Biura Izby.

VI.   Komisje Problemowe

 

§ 51

 

1. Komisje problemowe spełniają rolę pomocniczą wobec Walnego Zgromadzenia Izby.

2. Komisje problemowe tworzone są w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie Izby.

3. Komisje problemowe są zobowiązane do wydawania opinii na żądanie Walnego Zgromadzenia, Zarządu lub Prezesa Izby.

4. Zakres zadań Komisji problemowych określa Walne Zgromadzenie Izby.

5. Walne Zgromadzenie Izby nie może przekazywać Ko­misjom swoich kompetencji wymienionych w § 17 Sta­tutu.

6. Komisje problemowe opiniują projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia.

7. Członkowie Komisji problemowych powoływani są spośród członków Walnego Zgromadzenia.

8. Na wniosek Komisji jej skład może być rozszerzony przez Walne Zgromadzenie Izby o osoby nie będące członkami Walnego Zgromadzenia. Osoby te nie mogą stanowić więcej niż 50% składu Komisji.

9. Przewodniczącym Komisji problemowej może być tylko członek Walnego Zgromadzenia.

 

§ 52

 

Komisja problemowa może tworzyć specjalistyczne sekcje.

 

§ 53

 

W posiedzeniach Komisji problemowych mogą brać udział: Prezes, Wiceprezes, członkowie Zarządu Izby oraz dyrektor Biura Izby.

 

§ 54

 

1. Komisjom przysługuje prawo powoływania ekspertów spoza grona członków Walnego Zgromadzenia i pra­cowników Biura Izby.

2. Powoływanie ekspertów następuje w porozumieniu z Prezesem Izby.

 

§ 55

 

Uchwały Komisji przekazywane są Prezesowi Izby, który nadaje im właściwy bieg.

 

§ 56

 

Walne Zgromadzenie Izby może powołać dowolną ilość Komisji problemowych.

 

§ 57

 

1. Komisje problemowe mogą być tworzone jako komisje stałe i nadzwyczajne.

2. Komisje stałe tworzone są na okres kadencji Walnego Zgromadzenia.

3. Komisje nadzwyczajne tworzone są na określony czas lub na czas pełnienia określonych zadań.

 

§ 58

 

Poszczególni członkowie Komisji lub całe składy osobo­we Komisji mogą być od­wołane przez Walne Zgromadzenie Izby, a na ich miejs­ce mogą być powołane nowi członkowie lub składy osobowe Komisji.

 

§ 59

 

Przewodniczący Komisji kieruje jej działalnością, a w tym zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Komisji.

 

§ 60

 

Przewodniczącym i członkom Komisji problemowych, za sprawowane przez nich czynności, przysługują diety i zwrot kosztów podroży, na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.

VII.   Reprezentacja Izby

 

§ 61

 

Izbę na zewnątrz reprezentuje Zarząd oraz poszczególni jego członkowie, a w szczególności Prezes Izby.

 

§ 62

 

Na forum Krajowej Rady Izb Rolniczych, Izbę repre­zentuje Prezes Izby oraz jeden delegat wybrany przez Walne Zgromadzenie.

 

§ 63

 

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków oraz zobowiązań majątkowych Izby składają dwie osoby spo­śród składu Zarządu łącznie lub jedna z nich i pracow­nik Biura Izby umocowany do tego przez Zarząd.

VIII.   Gospodarka Izby

 

§ 64

 

1. Izba prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Izby, zwanego dalej budżetem.

2. Budżet uchwalany jest przez Walne Zgromadzenie na rok kalendarzowy.

 

§ 65

 

1. Projekt budżetu wraz z planem finansowym Izby przygotowuje Zarząd.

2. Projekt budżetu oraz informację o stanie mienia Izby, Zarząd przesyła członkom Walnego Zgromadzenia lis­tami poleconymi, najpóźniej w terminie 2 tygodni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia Izby, w którego porządku obrad jest podjęcie uchwały budże­towej.

3. Budżet jest uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

4. Procedury uchwalenia budżetu przez Walne Zgromadzenie określa Regulamin obrad Walnego Zgromadze­nia.

5. Do czasu uchwalenia budżetu przez Walnego Zgromadzenie, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedstawiony przez Zarząd.

 

§ 66

Dochody Izby pochodzą:

1) z odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby,

2) ze środków na realizację zadań zleconych przez administrację rządową lub samorządową,

3) z udziałów lub akcji spółek, o których mowa w § 17 pkt 19 lit. a.

4) z innego majątku Izby,

5) z darowizn, zapisów, dotacji i innych wpłat,

6) ze składek członkowskich,

7) z opłat z tytułu usług świadczonych przez Izbę,

8 ) z wpływów z oprocentowania rachunków bankowych oraz lokat.

 

§ 67

 

Wydatki budżetu Izby nie mogą przekraczać jej dochodów.

 

§ 68

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia lub Zarządu, dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła, z których zobowiązanie zostanie pokryte.

 

§ 69

 

Suma pożyczek i kredytów krótkoterminowych nie może przekroczyć 10% wydatków planowanych na dany rok.

 

§ 70

 

Za prawidłową gospodarkę finansów Izby odpowiada Zarząd.

§ 71

 

Izba prowadzi gospodarkę finansową, rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IX.   Porozumienia regionalne

 

§ 72

 

Izba może zawierać z inną izbą rolniczą bądź izbami ro­lniczymi porozumienia regionalne dla realizacji wspól­nych celów statutowych.

 

§ 73

 

1. Dla zawarcia porozumienia regionalnego, o którym mowa w § 72, niezbędna jest uchwała Walnego Zgromadzenia Izby.

2. Uchwała określona w pkt. l musi wskazywać, z jakich źródeł finansowana będzie realizacja porozu­mienia ze strony Izby.

3. Porozumienia regionalne w imieniu Izby zawierają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pracownik Biura upoważniony przez Zarząd.

 

X.   Postanowienia końcowe

 

§ 74

 

W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia

14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 r., nr 1, poz.3 z późn. zm.).

 

Do pobrania statut w WORD>>

  Copyright ©2021 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.