Główna » Aktualności

„100 TYS. ZŁ DLA MŁODYCH ROLNIKÓW”

Autor: Red. dnia 7 kwietnia 2016

arimrOd 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z PROW na lata 2014-2020. Znowelizowane w tym roku rozporządzenie ministra rolnictwa w sprawie premii dla młodych rolników łagodzi dotychczas obowiązujące zasady udzielania tej pomocy.

Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będą mogli uzyskać także wnioskodawcy, którzy już rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej, a więc m.in. wystąpili o płatności bezpośrednie. Przepis ten dotyczy także osób, które ubiegały się o premię dla młodych rolników w roku 2015. Pozostałe zasady nie zmieniły się. O stutysięczne premie mogą się starać rolnicy, którzy nie mają więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełnią je w ciągu trzech lat od otrzymania decyzji przyznającej im pomoc oraz stali się właścicielami lub objęli w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Ważne jest również, aby wielkość ekonomiczna gospodarstwa (SO) nie była mniejsza niż 13 tys. euro i większa niż 150 tys. euro.

Kolejny wymóg dotyczy wielkości powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach, w których średnia powierzchnia gospodarstw jest niższa niż krajowa, gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Natomiast maksymalna powierzchnia nie może być większa niż 300 ha. Przy czym określony został wymóg, że przynajmniej 70% minimalnej wielkości stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Złożone przez rolników wnioski będą poddawane ocenie. Punkty będzie można otrzymać m.in. za powierzchnię gospodarstwa, posiadane kwalifikacje zawodowe, rodzaj produkcji rolniczej, wpływ planowanej inwestycji na ochronę środowiska i klimatu. Na podstawie liczby uzyskanych punktów utworzona zostanie lista określająca kolejność przysługiwania pomocy. Minimalna liczba punktów uprawniająca do otrzymania premii wynosi 12.

100 tys. zł premii wypłacane jest w dwóch ratach. 80 tys. zł – po spełnieniu przez młodego rolnika warunków przyznania wsparcia i 20 tys. zł – po realizacji zaplanowanych inwestycji.

Rolnik musi przeznaczyć całą kwotę 100 tys. zł premii na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Ważne jest to, że co najmniej 70% tej kwoty musi zostać przeznaczone na inwestycje w środki trwałe.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Szczegółowych informacji udzielają:

Lubuski Oddział Regionalny ARiMR oraz podległe Biura Powiatowe ARiMR,

telefon: 068/ 329-27-00,  Infolinia 0 800 38 00 84, www.arimr.gov.pl

 

opracowano: ARiMR

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.