Główna » Szkody Łowieckie

Szkody Łowieckie

Szacowanie szkód łowieckich

IMG-20210211-WA0000W 2018 roku ustawa Prawo łowieckie doczekała się długo wyczekiwanej nowelizacji i choć od wprowadzonych zmian minęło już sporo czasu, wiele osób – zarówno rolników jak i myśliwych bazuje na utartych przez lata schematach. W sytuacji dobrze układającej się wieloletniej współpracy na linii rolnik – myśliwy, nowe przepisy nie zmieniły wiele. Gdy jednak pojawiają się sytuacje konfliktowe, dobrze jest znać swoje prawa, bo znajomość przepisów może tylko pomóc a jej brak – zaszkodzić.

Na podstawie rozdziału 9 Szkody łowieckie ww. ustawy przypominamy o obowiązujących procedurach stosowanych przy szacowaniu szkód łowieckich.

Szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, a także tych powstałych przy wykonywaniu polowania oraz ustalenie wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:
1) przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
2) przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;
3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
Wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego w formie papierowej lub elektronicznej. W przypadku szkody wyrządzonej przez dziki na łąkach i pastwiskach:
– poza okresem wegetacyjnym – w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem wegetacji;
– w okresie wegetacyjnym – w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia.
Wniosek musi zawierać:
– imię i nazwisko albo nazwę gospodarstwa, które poniosło straty;
– adres miejsca zamieszkania rolnika lub siedzibę;
– numer telefonu rolnika;
– miejsca wystąpienia szkody;
– rodzaj uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Ważne! Wniosek musi zostać złożony w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego oraz przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego o terminie oględzin albo szacowania ostatecznego pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez krótkie wiadomości tekstowe (SMS), nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

Niezwłocznie po zakończeniu oględzin/szacowania ostatecznego dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego sporządza protokół, który zawiera w szczególności następujące dane i informacje:
1) imiona i nazwiska osób biorących udział w oględzinach/szacowaniu ostatecznym;
2) datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania oględzin/szacowania ostatecznego;
3) dane podlegające ustaleniu podczas oględzin/szacowania ostatecznego (gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę, rodzaj, stan i jakość uprawy, obszar całej uprawy, szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona, szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze);
4) szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy;
5) czytelne podpisy osób biorących udział w oględzinach/szacowaniu ostatecznym.
Członkowie zespołu mają prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem. W protokole umieszcza się informację o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach.

Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego członka zespołu. Jeśli rolnik uzna, iż ustalenie rozmiaru szkody spowodowanej przez zwierzynę łowną nie było obiektywne a wyliczone odszkodowanie tak niskie, że nie będzie stanowiło rekompensaty za straty ilościowe i jakościowe powstałe w uprawie i płodach rolnych, może odwołać się do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

TRYB ODWOŁAWCZY PRZY SZACOWANIU SZKÓD ŁOWIECKICH.
Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody (Art. 46d. 1). Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

Oględzin lub szacowania ostatecznego dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. W oględzinach lub szacowaniu ostatecznym mają prawo brać udział członkowie zespołu powołanego do szacowania szkód. Na pisemny wniosek członka zespołu w oględzinach lub szacowaniu ostatecznym może wziąć udział przedstawiciel właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód izby rolniczej.

O terminie oględzin lub szacowania ostatecznego nadleśniczy PGLLP zawiadamia:
1) członków zespołu powołanego do szacowania szkód;
2) przedstawiciela właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód izby rolniczej, jeśli o jego udział został złożony wniosek;
– nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania odwołania.

Niestawiennictwo osób, które powiadamia się o oględzinach lub szacowaniu ostatecznym, nie wstrzymuje dokonania oględzin lub szacowania ostatecznego.

Po zakończeniu oględzin lub szacowania ostatecznego sporządza się protokół. Protokół nie zawiera informacji o wysokości odszkodowania. – ta zostanie ustalona w drodze decyzji. W przypadku, gdy został złożony wniosek o udział przedstawiciela izby rolniczej, do protokołu załącza się jego opinię na temat oszacowania szkody, jednakże nie jest ona wiążąca.

Decyzja wydawana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołów i jest ostateczna, a wypłata odszkodowania następuje ze środków dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.
Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, a także dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z decyzji może, w terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Powództwa te rozpoznają sądy powszechne – rejonowe lub okręgowe.

Komu odszkodowanie nie przysługuje?
O tym mówi art.48 Ustawy Prawo łowieckie, a nie przysługuje ono:
1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, jako deputaty rolne na gruntach leśnych;
2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały;
3) posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom;
4) za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy;
5) za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;
6) za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych;
7) za szkody powstałe na nieruchomościach, w odniesieniu do których właściciel albo użytkownik wieczysty złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania (Art. 27b. 1. będący osobą fizyczną właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego może złożyć oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na tej nieruchomości w formie pisemnej) do dnia następującego po dniu: w którym oświadczenie o zakazie wykonywania polowania zostało cofnięte albo w którym organ właściwy do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo minister właściwy do spraw środowiska lub dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dowiedział się o wygaśnięciu zakazu wykonywania polowania albo zawiadomienia o cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania organu właściwego do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo ministra właściwego do spraw środowiska.

Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67, 148, 695, 875) oraz materiałów Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa.

Do pobrania:

Wzory druków pobierz>>

Akty prawne >>

Rejestr rzeczoznawców SITR>>

  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.