Główna » Lokalne Grupy Rybackie

Lokalne Grupy Rybackie

ryby11

1. „Łużycka Lokalna Grupa Rybacka” łlgr

Siedziba Biura: ul. Kopernika 19, 68-300 Lubsko
tel. 68 457 61 52
fax: 68 457 61 53
e-mail: gruparybacka@lubsko.pl
strona internetowa: www.gruparybacka.lubsko.pl

2. Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Dobiegniewskie” lgd-2

Siedziba Stowarzyszenia ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew
Siedziba Biura: ul. Mickiewicza 7, 66-520 Dobiegniew
tel. 95 781 02 41
e-mail: biuro@pojezierzedobiegniewskie.pl
strona internetowa: www.pojezierzedobiegniewskie.org

3. Lokalna Grupa Rybacka „Wodny Świat” 2lgr

Siedziba Biura: ul. Lipowa 20D (I piętro, pokój 6, 7), 69-200 Sulęcin
tel. 95 755 33 99,
e-mail: wodnyswiat1@gmail.com
strona internetowa: www.wodnyswiat-lgr.pl

4. Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta 4

Siedziba Stowarzyszenia ul. Strażacka 1, 66-330 Pszczew
Siedziba Biura I: ul. Rynek 4, 66-330 Pszczew
tel. 95 761 70 86
Siedziba Biura II: ul. Wroniecka 25, 64-410 Sieraków
tel. 61 610 77 92
e-mail: biuro@lgrow.pl
strona internetowa: www.lgrow.pl

5. Krośnieńsko-Gubińska Grupa Rybacka 5-logo-cmyk

Siedziba Stowarzyszenia ul. Krośnieńska 2, Osiecznica, 66-600 Krosno Odrzańskie
Siedziba Biura: ul. Bohaterów Wojska Polskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 359 86 90 wew. 32
fax: 68 359 86 90 wew. 90
e-mail: biuro@kggr.pl
strona internetowa: www.kggr.pl

Polska uruchomiła program wsparcia sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa specjalną ustawą z 3 kwietnia 2009 r. Program dotyczy zarówno rybaków morskich, jak i śródlądowych. Wsparcie realizowane jest poprzez 4 osie programowe. Dwie z nich skierowane są bezpośrednio do rybaków; jedna ma charakter ogólny, a oś 4 dotyczy całych regionów zależnych od rybactwa i jest prowadzona przez samorząd województwa (pozostałe osie rozlicza Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

„PO RYBY 2007-2013” Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”został stworzony aby realizować cele polskiej polityki rybackiej, którymi są:

  • racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego,
  • podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb,
  • poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa

Program Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”zakłada realizację celów strategicznych i podjęcie działań w następujących obszarach priorytetowych:

Oś Priorytetowa 1: Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej.
Głównym celem jest dostosowanie floty rybackiej do dostępnych żywych zasobów oraz poprawa rentowności rybołówstwa morskiego. Ponadto ważnym celem jest zapewnienie osłon społeczno-ekonomicznych, w związku z realizacją wymogów Wspólnej Polityki Rybackiej.

Oś priorytetowa 2: Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury.
W zakresie rybactwa śródlądowego, główne działania koncentrować się będą w zakresie modernizacji istniejących gospodarstw chowu i hodowli ryb. Możliwe będą takze inwestycje w infrastrukturę, w tym na rzecz poprawy warunków pracy oraz higieny i jakości produktów. W ramach tej osi pomoc finansowa przyznawana będzie także na inwestycje w przetwórstwo i obrót ryb, związane z jego modernizacją (nowe technologie, sprzęt, innowacyjne metody produkcji) a także z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy oraz dostosowanie do wymogów ochrony środowiska bądź utrzymanie zatrudnienia w tym sektorze i przeszkolenia kadr.

Oś Priorytetowa 3: Środki służące wspólnemu interesowi.
W ramach tej osi priorytetowej wspierane będzie polepszenie organizacji sektora rybackiego, np. poprzez ustanawianie oraz restrukturyzację uznanych organizacji producenckich. Wspierane będą także działania innowacyjne, projekty pilotażowe i wymiana doświadczeń, jak również realizacja szeroko zakrojonych kampanii informacyjnych o spożyciu ryb i sektorze rybactwa w celu zwiększenia średniego spożycia w przeliczeniu na mieszkańca.

Oś Priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.
Realizacja tej osi przyczynić się ma do aktywizacji społeczności na obszarach zależnych od rybactwa, poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw, które pozwolą na rozwój tych terenów oraz poprawę jakości życia lokalnych społeczności związanych z rybactwem.
W ramach przygotowanych przez te społeczności lokalnych strategii możliwe będzie realizowanie szeregu inwestycji i inicjatyw, m.in. w zakresie dywersyfikacji działalności gospodarczej oraz inwestycje na rzecz drobnej infrastruktury rybackiej.

Oś Priorytetowa 5: Pomoc techniczna.
Celem tej osi priorytetowej jest wsparcie administracyjne instytucji zaangażowanych we wdrażanie i realizację Programu Operacyjnego.

W województwie lubuskim działa pięć Grup Rybackich, które przeprowadzają nabory wniosków w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w zakresie następujących działań:

  • Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.
  • Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.
  • Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.
  • Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.