Główna » Aktualności

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ZA URZĄDZENIA PRZESYŁOWE ZLOKALIZOWANE NA GRUNCIE

Autor: Red. dnia 12 stycznia 2012

W razie zlokalizowania na gruncie urządzeń przesyłowych, takich jak słupy i inne podobne urządzenia do przesyłu energii elektrycznej , urządzenia do przesyłu gazu ziemnego (gazociągi) oraz urządzenia wodno-kanalizacyjne i cieplne, właścicielowi gruntu przysługują dwie drogi dochodzenia roszczeń z tego tytułu przeciwko właściwemu przedsiębiorstwu przesyłowemu:

a) ustanowienie na gruncie służebności przesyłu za wynagrodzeniem (jednorazowym lub w stosunku miesięcznym) lub bez wynagrodzenia,

b) odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości (kiedy nie została ustanowiona służebność przesyłu).

Chodzi tu o te przedsiębiorstwa przesyłowe (posiadaczy służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu), które są w tzw. złej wierze, tj. nie legitymują się uprawnieniami do ingerowania w sferę cudzej własności nieruchomości dla bieżącego utrzymania urządzeń przesyłowych (brak tytułu prawnego w postaci umowy z właścicielem nieruchomości, ustanowienia odpowiedniej służebności przez sąd, czy też w postaci decyzji administracyjnej).

Do wystąpienia z roszczeniem na drogę postępowania sądowego niezbędne jest posiadanie następujących dokumentów:

  1. odpis z księgi wieczystej, w której wpisany jest właściciel nieruchomości lub gdy nieruchomość nie posiada urządzonej księgi wieczystej, inny dokument, za pomocą którego można wykazać, iż określonej osobie przysługuje prawo własności nieruchomości (najczęściej jest to akt własności ziemi wydany w trybie ustawy z dnia 26.10.1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych),
  2. wypis z ewidencji gruntów,
  3. wyrys z ewidencji gruntów, wraz z wyznaczoną częścią nieruchomości zajętej przez urządzenia przesyłowe. Wyznaczenia na mapie ewidencyjnej winien dokonać uprawniony geodeta.

Reguła ustalania wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości czy też wynagrodzenia w zakresie ustanowienia służebności przesyłu opiera się na ocenie ingerencji urządzeń przesyłowych w prawo własności. W konsekwencji odpowiednie wynagrodzenie powinno uwzględniać stopień ingerencji w prawo własności. Miarodajnym sposobem wyliczenia roszczenia jest szczegółowe określenie powierzchni gruntu, którą zajmują urządzenia przesyłowe, a następnie przyjęcie określonej stawki za metr kwadratowy, biorąc pod uwagę szereg czynników takich jak: wartość nieruchomości, czasową perspektywę posiadania służebności przez przedsiębiorstwo przesyłowe oaz ewentualne usytuowanie sieci na wielu nieruchomościach.

Należy również zwrócić uwagę, że w postępowaniu sądowym na stronach (występujących z roszczeniem) spoczywają obowiązki w zakresie wskazywania okoliczności i przedstawiania środków dowodowych dla wykazania faktów, z których wywodzą skutki prawne, stosownie do reguły rozkładu ciężaru dowodu, zawartej w art. 6 k.c.

Okres za jaki można występować z roszczeniami o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z urządzeń przesyłowych umieszczonych w danym gruncie wynosi 10 lat wstecz w stosunku do daty wystąpienia na drogę postępowania sądowego.

WZÓR WEZWANIA DO ZAPŁATY pobierz>>

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.