Główna » Aktualności, Stanowiska i komunikaty

WSPARCIE NA „MODERNIZACJĘ GOSPODARSTW ROLNYCH”

Autor: Red. dnia 5 października 2015

arimr-20150921124612Wsparcie na operacje typu “Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, w rolnictwie i na obszarach wiejskich zaszły ogromne przemiany modernizacyjne i cywilizacyjne. Polska wieś stała się nowoczesna i przyjazna do życia, a nasze rolnictwo jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki i podstawą krajowego exportu. Kołem zamachowym tego rozwoju stało się wejście do UE i możliwości korzystania z funduszy europejskich w ramach WPR. Szczególne znaczenie na zmiany w krajobrazie polskiej wsi i rolnictwa miał PROW 2007-2013. Ale bez aktywności kreatywności i wielkiego zaangażowania naszych rolników, przetwórców, przedsiębiorców i mieszkańców wsi nie byłoby to możliwe. Łącznie lubuska wieś i lubuscy rolnicy w ramach PROW 2007-2013 otrzymali wsparcie w wysokości 2,5 mld zł, z tego w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” 1200 rolników za kwotę 219 mln zł. zakupiło 900 ciągników, 4500 maszyn i urządzeń rolniczych, wybudowano i zmodernizowano 75 obiektów inwentarskich.

Przed rolnictwem i obszarami wiejskimi kolejna szansa – PROW na lata 2014-2020

Zachęcam do korzystania
Dyr. Lubuskiego OR ARiMR
Elżbieta Kwaśniewicz

Głównym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych.

Planuje się, że łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13,5 mld euro, w tym: 8,6 mld euro z budżetu UE (EFRROW) i 4,9 mld euro wkładu krajowego. W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań. Pomoc finansowa ze środków Programu będzie skierowana głównie do sektora rolnego. Sektor ten jest szczególnie istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga znacznego i odpowiednio ukierunkowanego wsparcia. Planowane w Programie instrumenty pomocy finansowej będą miały na celu przede wszystkim rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych. Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych. Premie dla młodych rolników. Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne).

Przewiduje się, że dzięki wsparciu inwestycyjnemu z PROW 2014 – 2020 dofinansowanych zostanie ok. 200 000 gospodarstw rolnych w tym z Poddziałania „Modernizacji Gospodarstw Rolnych” 42 900.

Modernizacja gospodarstw rolnych to instrument wsparcia materialnych lub niematerialnych inwestycji w gospodarstwach rolnych, ukierunkowanych na poprawę ich konkurencyjności. Budżet jaki przeznaczono w okresie trwania Programu to 2,4 mld euro.

Celem instrumentu wsparcia jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw w następujących obszarach:

– obszar „A” rozwój produkcji prosiąt,
– obszar „B” rozwój produkcji mleka krowiego,
– obszar „C” rozwój produkcji bydła mięsnego.
– obszar „D” operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

W dniu 17 września Prezes ARiMR ogłosił nabór wniosków A,B i . Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać od 19 października do 17 listopada 2015 r. 

– w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji,

– osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo pocztowe .

– za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o przyznanie pomocy, złożony za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, biuro powiatowe przekazuje niezwłocznie do właściwego oddziału regionalnego Agencji.

Kto może ubiegać się o wsparcie z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”:

– osoba fizyczna,

– osoby fizyczne, które wspólnie ubiegają się o pomoc, zwanym dalej „osobami wspólnie wnioskującymi”,

– wspólnicy spółki cywilnej,

– osoba prawna,

– spółka osobowa w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.

Warunki przyznania pomocy finansowej:

– Pomoc jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje poprawiające ogólne wyniki (ogólną wydajność) gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą. W rozporządzeniu wykonawczym dla niniejszego działania przyjęto, że osoba fizyczna prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych, jeżeli w okresie poprzednich 12 miesięcy uzyskała udokumentowany fakturą VAT, fakturą VAT RR przychód ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości co najmniej 5 tys. zł.

– Realizacja inwestycji musi doprowadzić d wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) o co najmniej 10% w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy.

– Pomoc przyznaje się osobie fizycznej, która prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcję roślinną lub zwierzęcą i jest obywatelem państwa członkowskiego.

– Osoba fizyczna ubiegająca się o pomoc musi być posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha lub nieruchomości do produkcji w zakresie działów specjalnych.

– Osoba fizyczna musi być pełnoletnia i kierować gospodarstwem.

– Rolnik nie może mieć prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

– Osoba prawna albo spółka osobowa spełnia warunki dotyczące posiadania gospodarstwa prowadzonego w celach zarobkowych w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej i dotyczące posiadania numeru identyfikacyjnego.

– Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w krajowym Rejestrze Sądowym co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

– W przypadku spółki cywilnej, gospodarstwa, w którym będzie realizowana operacja, stanowi wkład wniesiony do spółki, w którym prowadzą w celach zarobkowych w ramach umowy spółki, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność rolniczą co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

-Każdy ze wspólników spółki cywilnej spełnia warunki wymienione dla rolnika osoby fizycznej w przypadku gdy wspólnikiem jest osoba fizyczna, dotyczące m.in. posiadania obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pełnoletniości.

Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia w gospodarstwie uproszczonej rachunkowości od dnia przyznania pomocy.

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy stanowi co najmniej równowartość 10 tys. euro i nie jest większa niż 200 tys. euro.

W przypadku grupy rolników możliwa jest realizacja operacji w gospodarstwach, nie posiadających minimalnej wielkości ekonomicznej, jeżeli:

• w wyniku realizacji operacji taką wielkość osiągnie,

• suma wielkości ekonomicznej gospodarstw rolników tworzących grupę wynosi minimum 15 tys. euro.

Koszty kwalifikowalne operacji:

1. Koszty budowy lub modernizacji budynków lub budowli;

2. Koszty zakupu (w tym również instalacji) lub leasingu, nowych maszyn i wyposażenia;

3. Koszty zakupu (w tym również instalacji) lub budowy elementów infrastruktury technicznej;

4. Koszty ogólne;

5. Koszty zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;

6. Koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji;

7. Praw autorskich, znaków towarowych.

Pomoc nie obejmuje w szczególności kosztów: zakupu zwierząt, nabycia nieruchomości, rzeczy używanych, kosztów poniesionych w związku z realizacją inwestycji odtworzeniowych.

W przypadku beneficjentów, którzy w ramach PROW 2007-2013 zakupili maszyny służące produkcji rolnej, za niekwalifikowalny uznaje się zakup rzeczy tego samego rodzaju, jak rzecz dofinansowana w ramach PROW 2007-2013 (np. kolejnego rozrzutnika). Pomoc może być przyznana wyłącznie w przypadku, gdy realizacja inwestycji jest uzasadniona ekonomicznie, w tym pod względem kosztów, oraz nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (unikanie efektu dead weight).

Maksymalny poziom pomocy:
– 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych,
– 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji jednak nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wysokość pomocy:
– 900 tys. zł – rozwój produkcji prosiąt (dot. obszaru A),
– 500 tys. zł – budowa, modernizacja budynków inwentarskich lub adaptacja innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budowa lub modernizacja magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca (dot. obszaru B-D)
– 200 tys. zł- pozostałe operacje obejmujące inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich  w tym ich wyposażeniem (dot. obszaru D) na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 50 tys. zł.

Więcej Informacji udziela:
Biuro Wsparcia Inwestycyjnego
– Lubuski Oddział Regionalny ARiMR 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 106
Telefon: 095 720 81 73, Infolinia 0 800 38 00 84, www.arimr.gov.pl.
opracowano: Lubuski Oddział Regionalny ARiMR

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.