Główna » Aktualności, RP Wschowska

WALNE ZGROMADZENIE LIR

Autor: Red. dnia 26 marca 2013

W dniu 25 marca br. w LODR w Kalsku odbyło się Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej IV kadencji. Obrady poprzedziło spotkanie Komisji Rewizyjnej LIR. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia otworzył Prezes LIR Władysław Piasecki poprzez przywitanie zaproszonych gości z instytucji okołorolniczych oraz Delegatów LIR. Następnie po przyjęciu porządku, wyborze przewodniczącego oraz sekretarza obrad głos zabrali zaproszeni goście.

 Jako pierwsza głos zabrała Krystyna Sibińska Posłanka na Sejm RP, odczytała list skierowany do Członków Walnego Zgromadzenia LIR od Kazimierza Plocke Sekretarza Stanu MRiRW.

 Waldemar Sługocki Poseł na Sejm RP przedstawił swoje sugestie dotyczące nowego finansowania w PROW na lata 2014- 2020. Uważa, że nowy PROW powinien być zbudowany odmiennie od poprzedniego. Powinien być zregionalizowany na poszczególne województwa z ujęciem charakterystycznych cech danego regionu.

 Błażej Szczepanik delegat LIR zadał pytanie przybyłym posłom czy w budżetach samorządowych znajdą się środki finansowe na regulację rzek?

 Poseł Sibińska odpowiadając na zadane pytanie powiedziała, że w przyszłym roku ma zmienić się Prawo wodne, które przewiduję zamiast obecnych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej utworzenie dwóch Dyrekcji: Rzeki Odry i Rzeki Wisły oraz przyznanie rzekom statutu samorządowego, bo obecnie odpowiedzialność za rzeki zostaje rozmyta między instytucjami.

 Poseł Jerzy Materna powiedział, że na wrzesień planowane jest spotkanie na temat poprawienia gospodarki wodnej na Odrze. Powiedział również, że powinny w budżetach samorządowych być ujęte środki na pogłębienie rzek W tym temacie jest bardzo dużo do zrobienia, swoją pomoc w tej kwestii zdeklarowali już nasi zagraniczni sąsiedzi Czesi i Niemcy.

 Prezes LIR W. Piasecki poruszył bardzo ważny temat obowiązującego Prawa łowieckiego, które należałoby uporządkować. Rolników interesują poprawnie naliczane odszkodowania za szkody łowieckie na ich polach. Nie powinno być tak, że myśliwi szacują szkody. Również rolnicy nie zgadzają się z obecnym stanem, że ich pola są wydzierżawiane kołom łowieckim przez starostę czy nadleśnictwo.

 Poseł Materna powiedział, że PZŁ istnieje już ponad 80 lat i możemy szczycić się w Europie tak dobrze prowadzoną gospodarką łowiecką. Należy zmienić obowiązujące przepisy, ale nie w taki sposób, że koła łowieckie będą płacić 100% odszkodowań, bo to może doprowadzić do upadłości wielu kół.

 Błażej Szczepanik nie zgadza się z taką sytuacją, że koła łowieckie korzystają z dopłat z ARiMR. Zgłaszają do dopłat poletka położone w środku lasu. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.

 Andrzej Kuziemski Członek Zarządu LIR poruszył kwestie szkód spowodowanych przez bobry. Trzeba uregulować problem odstrzałów na ten gatunek. Jeśli już RDOŚ wyda taki odstrzał to koła łowieckie powinny go wykonać, bo obecnie myśliwi nie są do tego chętni.

 Poseł Sługocki poprosił, aby w tych ważnych dla rolników kwestiach wytypować pisma do wszystkich lubuskich posłów, aby te sprawy zostały poruszone w Sejmie.

 Następnie Tomasz Możejko – dyrektor Oddz. ANR w Gorzowie Wlkp. przypomniał, że do końca roku można jeszcze skorzystać z preferencyjnych 2% kredytów na zakup ziemi. Poprosił, aby jak najszybciej składać wnioski o wykup dzierżawionych gruntów, bo procedura przygotowania do sprzedaży trwa długo.

 Tadeusz Woźniak – Wojewódzki Lekarz Weterynarii powiedział o nagłośnionych w ostatnim czasie przez media sprawach dotyczących wykrycia mięsa końskiego w produktach z wołowiny oraz o zwrotach do zakładów mięsnych niesprzedanych w sklepach produktów. W naszym województwie zostały zwiększone kontrole, po których WIW stwierdził, że ten problem nie dotyczy naszego województwa.

Przy okazji poinformował, że w dniach 24-15 maja w Żaganiu jest organizowana przez WIW konferencja nt. żywienia zwierząt, na którą już dziś serdecznie zaprasza zainteresowanych rolników.

 Stanisław Zawadzki – prezes LZHB powiedział, że hodowcy sprzeciwiają się przepisom zakazującym rytualnego uboju. Również jest problem z ubojem sanitarnym tzw. z konieczności, rzeźnie nie chcą przyjmować takich sztuk.

 Tadeusz Woźniak, mówił, ze ubój rytualny jest dopuszczalny w innych krajach UE i w Polsce też powinno tak być, również kwestia braku ubojni sanitarnych w każdym powiecie są sprawami pilnymi do podjęcia rozmów w rządzie.

 Ryszard Mróz – Wojewódzki Inspektor, WIORIN przypomniał, że od 28 stycznia tego roku obowiązuje zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora. Zastosowanie takiego materiału siewnego podlega sankcją finansowym łącznie z nakazem zniszczenia uprawy.

 Stanisław Tomczyszyn – Wicemarszałek Wojew. Lubuskiego podsumował dotychczasowe finansowanie z PROW 2007-2013. Zachęcał samorządy do budowania miejskich targowisk w miastach do 50 tys. mieszkańców, są na to jeszcze środki finansowe w Urzędzie Marszałkowskim.

 Krzysztof Pawlak – dyrektor oddz. KRUS przypomniał o zmianach w ubezpieczeniach rolniczych, które dotyczą umów zlecenie zawieranych przez rolników.

Także mówił o rolnikach, którzy osiągnęli wiek 65 lat, którym zostały przyznane renty strukturalne, ze względu na to, że wiek emerytalny został wydłużony o 2 lata, zostały utworzone tzw. renty okresowe. Tylko i wyłącznie na wniosek rolnika do oddziału KRUS taka renta zostanie przyznana.

Elżbieta Kwaśniewicz – dyrektor ARIMR powiedziała o najbliższych naborach w naszym województwie na działania:
– od 27 marca do 23 kwietnia – Modernizacja gospodarstw rolnych,
– od 15 do 26 kwietnia – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
–  od 29 kwietnia do 24 maja – Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej.

W tych działaniach o przyznaniu środków nie będzie decydować kolejność składanych wniosków tylko ilość przyznanych punktów. Wiencej informacji na ten temat można uzyskać na stronie ARiMR lub w oddziałach terenowych.

 Po wystąpieniu zaproszonych gości Andrzej Kuziemski przedstawił sprawozdanie z działalności statutowej Zarządu LIR w 2012 roku.

Na koniec spotkania Członkowie Walnego Zgromadzenia podjęli uchwały.

J.N.

GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.