Lubuska Izba Rolnicza » Archiwum bloga » WYBORY DO IZB ROLNICZYCH – NABÓR KANDYDATÓW DO KOMISJI OKRĘGOWYCH
Główna » Aktualności

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH – NABÓR KANDYDATÓW DO KOMISJI OKRĘGOWYCH

Autor: Red. dnia 19 lipca 2023
W związku z przeprowadzanymi w 2023 roku wyborami do izb rolniczych Lubuska Izba Rolnicza ogłasza nabór kandydatów do Komisji Okręgowych.

Komisja wykonuje zadania i czynności określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych i w Uchwale nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

W skład Komisji może wejść osoba będąca płatnikiem podatku rolnego w województwie lubuskim.

W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do izb rolniczych.

 

Wymagane dokumenty:

Formularz Zgłoszenia Kandydata oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kandydata na Członka Komisji Okręgowej.

 

Czytelnie wypełnione i podpisane oryginały dokumentów należy złożyć u członka Komisji Wojewódzkiej lub w sekretariacie Lubuskiej Izby Rolniczej, ul. Kożuchowska 15a, 65-364 Zielona Góra do dnia 7 sierpnia 2023 r. do godz. 16:00 z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata – Okręg nr…

 

SKŁAD KOMISJI WOJEWÓDZKIEJ

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH – Uchwała nr 1/07/Z/2023 Zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej z dnia 12 lipca 2023 roku w sprawie sporządzenia wykazu okręgów wyborczych, nadania im numerów oraz ustalenia liczby członków wybieranych w poszczególnych okręgach do Rad Powiatowych Lubuskiej Izby Rolniczej.

 

WAŻNE: Zapis w oświadczeniu kandydata na członka Komisji Okręgowej, iż dana osoba jest członkiem LIR na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 1-3 ustawy o izbach rolniczych oznacza zgodnie z interpretacją Departamentu Prawno-Legislacyjnego MRIRW  z dnia 11.04.2019 r. iż: „Zgodnie z art. 1. ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku członkami samorządu rolniczego są min. osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym. (…) za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 (ustawy o podatku rolnym), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym może stanowić zatem tylko taki obszar gruntów rolnych, których łączna powierzchnia przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. (…) członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są podatnicy podatku rolnego, czyli osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gospodarstwa rolnego, tj. obszaru gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Posiadacze gruntów rolnych o powierzchni do 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego nie mieszczą się w definicji podatnika podatku rolnego stosowanej na potrzeby przepisów ustawy o izbach rolniczych i tym samym nie są z mocy prawa członkami samorządu rolniczego.”

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.