Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

ARiMR PRZYJMUJE WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY PRZETWÓRCOM Z SEKTORA ROLNO – SPOŻYWCZEGO

Autor: Red. dnia 6 maja 2013

Nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” jest prowadzony dwuetapowo. W pierwszym etapie, od 29 kwietnia do 10 maja 2013 r.wnioski mogą składać grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw, spółki i spółdzielnie kontrolowane przez takie podmioty, a także podmioty skonsolidowane prowadzące działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych oraz centra dystrybucji produktów rolnych.

Następnie, od 13 do 24 maja br. wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać wszystkie uprawnione podmioty działające w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego.  W tegorocznym naborze, do rozdzielenia jest ok. 500 mln zł. O pomoc mogą ubiegać się podmioty spełniające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, a także zakłady, które zatrudniają mniej niż 750 osób, a ich roczny obrót nie przekracza 200 mln euro. Wysokość dofinansowania, jakie można otrzymać z ARiMR wynosi od 25% do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Wnioski o przyznanie pomocy są przyjmowane w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji. O kolejności przyznawania pomocy zdecyduje suma punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów:

1) jeżeli wśród kosztów kwalifikowalnych operacji największy odsetek stanowić będą koszty:

  • związane z wprowadzeniem nowych produktów, procesów lub technologii produkcji w skali całego przedsiębiorstwa – przyznanych zostanie 10 pkt, albo
  • związane z poprawą ochrony środowiska – wniosek otrzyma 5 pkt;

2) jeżeli w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pojawią się koszty dotyczące wdrażania systemów zarządzania jakością – przewidziano przyznanie 2 pkt;
3) jeżeli o pomoc ubiega się podmiot prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, w rozumieniu zalecenia Komisji nr 2003/361/WE – zasady przewidują przyznanie 5 pkt;
4) jeżeli bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji:

  • jest najwyższe w kraju – projekt otrzyma 5 punktów,
  • jest niższe od ww. – liczba punktów będzie proporcjonalnie mniejsza od maksymalnej, z uwzględnieniem wartości bezrobocia.

5) W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów o kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje niższa wartość wnioskowanej kwoty pomocy.

 Źródło: www.arimr.gov.pl

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.