Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

DOPŁATY POD CHOINKĘ – ARIMR ZACZYNA WYPŁATY DOPŁAT ZA 2012 r.

Autor: Red. dnia 12 grudnia 2012

Zgodnie z przepisami prawa, od 3 grudnia 2012 r. ARiMR rozpoczęła wypłatę tegorocznych dopłat bezpośrednich i płatności rolnośrodowiskowych. Wiosną tego roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło w Agencji ok. 1,36 miliona rolników, a spośród nich ok. 115 tys. ubiega się dodatkowo o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych.

W Polsce o płatności bezpośrednie ubiega się najwięcej rolników ze wszystkich państw członkowskich UE, toteż realizacja tych dopłat przez ARiMR jest największą operacją finansowąrealizowaną przez europejską agencję płatniczą. Na wypłatę dopłat bezpośrednich za 2012 r. przeznaczone zostanie ok. 14 miliardów złotych – 90% tej kwoty pochodzi z budżetu UE, a pozostałe 10% sfinansowane jest z budżetu krajowego. Natomiast na płatności rolnośrodowiskowe za rok 2012 zostanie przeznaczone ok. 1,5 mld zł. Płatności bezpośrednie i płatności rolnośrodowiskowe mogą byćrealizowane do 30 czerwca 2013 r.

Stawki poszczególnych płatności bezpośrednich za 2012 r. kształtują się w następujący sposób:

 • jednolita     Płatność Obszarowa (JPO) – 732,06 zł/ha;
 • uzupełniająca     płatność podstawowa – do powierzchni innych roślin i do powierzchni     gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin – 211,80     zł/ha;
 • płatność     uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność     uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność     niezwiązana z produkcją) – 1 276,38 zł/ha;
 • płatność     do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych     użytkach zielonych (płatność zwierzęca) – 306,99 zł/ha;
 • płatność     uzupełniająca do skrobi (płatność niezwiązana z produkcją) – 463,39     zł/tonę;
 • płatność     uzupełniająca do tytoniu (płatność niezwiązana z produkcją) – 5,62 zł/kg     tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz 3,93 zł/kg tytoniu jasnego     odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu     ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia;
 • oddzielna     płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 162,09     zł/tonę;
 • płatność     cukrowa – 52,44 zł/tonę; płatność do krów – 584,79 zł/szt.;
 • płatność     do owiec – 123,11 zł/szt.;
 • płatność     do roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych (specjalna     płatność obszarowa) – 672,56 zł/ha;
 • oddzielna     płatność do owoców miękkich – 2 670,66 zł/ha.

Od roku 2012, ARiMR nie będzie wysyłał decyzji o przyznaniu dopłat bezpośrednich do tych rolników, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane, uwzględniająich żądania i nie wymagają składania jakichkolwiek wyjaśnień, chyba że rolnik zażąda doręczenia mu takiej decyzji. Agencja przekazując na rachunek bankowy rolnika należne mu dopłaty bezpośrednie, w tytule przelewu umieści informację, iż decyzja o ich przyznaniu nie zostanie faktycznie doręczona. Dopłaty bezpośrednie są jednym z filarów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Wprowadzenie takich dopłat prowadzi np. do zrekompensowania rolnikom wysokich kosztów ponoszonych na zakup nawozów czy środków do ochrony roślin, niezbędnych do produkcji rolniczej. Gdyby nie takie wsparcie, ceny produktów rolnych byłyby zapewne znacznie wyższe niż są teraz, a europejskie rolnictwo nie byłoby w stanie konkurować swoimi produktami z producentami z Azji czy Ameryki. Wnioski o przyznanie dopłaty dopłat bezpośrednich składane są co roku w biurach powiatowych ARiMR w okresie od 15 marca do 15 maja, chyba, że któryś z tych dni jest ustawowo wolnym od pracy, wtedy termin przyjmowania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, zostaje przesunięty, tak by uwzględnić taki przypadek. Wnioski można składać również przez kolejne 25 dni po tym terminie, lecz wtedy należne dopłaty są obniżane o 1% za każdy roboczy dzień spóźnienia. Natomiast od 16 października 2012 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca tegoroczne wsparcie rolnikom gospodarującym w niekorzystnych warunkach lub w trudnym terenie (dopłaty ONW). Dotychczas w ramach tych płatności przekazała na konta bankowe blisko 535 tys. rolników ponad 860 mln zł. Do końca tego roku Agencja zakłada, że łączna kwota wypłat w ramach dopłat ONW wyniesie ponad miliard złotych. Realizacja wsparcia z tytułu ONW za 2012 r. zakończy się, zgodnie z unijnym prawem 30 czerwca 2013 r.

Departament Komunikacji Społecznej

źródło: ARiMR

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.