Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

ELASTYCZNIEJ W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM – NOWELIZACJA USTAWY

Autor: Red. dnia 13 lutego 2013

Rada Ministrów przyjęła we 12 lutego br. założenia do projektu nowelizacji ustawy o rolnictwie ekologicznym. Nowe przepisy mają upoważnić ministra rolnictwa do wydania rozporządzenia dotyczącego stosowania odstępstw od warunków produkcji ekologicznej.

 

Celem proponowanej nowelizacji ma być wprowadzenie ułatwień dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną, jednostek certyfikujących oraz organów administracji publicznej odpowiedzialnych za ten sektor rolnictwa. Chodzi też o dostosowanie obowiązujących przepisów do wymogów europejskich – poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu.

Na podstawie nowych przepisów, minister rolnictwa będzie mógł wydać rozporządzenie wprowadzające generalne pozwolenie na zastosowanie niektórych odstępstw od zasad produkcji ekologicznej. Takim odstępstwem może być np. zgoda na trzymanie bydła na uwięzi w małym gospodarstwie, na równoległy chów zwierząt tego samego gatunku metodą ekologiczną i nieekologiczną czy na zmianę warunków w pomieszczeniach inwentarskich.

Obecnie, aby uzyskać taką zgodę, trzeba każdorazowo złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych lub Głównego Inspektora JHARS, który zapoznaje się z opinią w tej sprawie jednostki certyfikującej, kontrolującej danego producenta.

Nowe przepisy usuwają więc obowiązek każdorazowego występowania o zgodę na odstępstwa, co oznacza zmniejszenie obciążeń dla producentów ekologicznych i odciążenie administracji.

Przewidziano też wprowadzenie uproszczeń związanych z przekazywaniem przez jednostki certyfikujące Głównemu Inspektorowi JHARS danych dotyczących kontrolowanych producentów. Nie będą one musiały informować IJHARS o zmianach nieistotnych z punktu widzenia nadzoru nad produkcją ekologiczną. W związku z tym Główny Inspektor opracuje i przekaże jednostkom certyfikującym wzory formularzy określających taki zakres zmian, o których informowanie jest konieczne do przeprowadzenia skutecznej kontroli.

Zmieniony zostanie termin przekazywania informacji – ma to być 30 listopada każdego roku, a nie jak dotychczas 31 października.

Na podstawie nowych przepisów minister rolnictwa będzie mógł określić w rozporządzeniu warunki zwolnienia inspektora rolnictwa ekologicznego z obowiązku zdawania egzaminu co trzy lata, bez uszczerbku dla jakości nadzoru.

Zaproponowano regulacje umożliwiające jednostkom certyfikującym i Głównemu Inspektorowi dostęp do elektronicznej bazy danych o producentach ekologicznych, w posiadaniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednostki certyfikujące miałyby dostęp wyłącznie do informacji o producentach objętych kontrolą. Takie rozwiązanie przyczyni się do wyeliminowania błędnych informacji, np. dotyczących różnic w pomiarze działek i usprawni system nadzoru.

Za PAP, media, MRiRW

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.