Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

FUNDUSZE NA ROZWÓJ ROLNICTWA I WSI 2014-2020

Autor: Red. dnia 14 stycznia 2014

Polska w nowej perspektywie finansowej otrzyma z budżetu UE ogółem co najmniej 114,6 mld euro, w tym na: politykę spójności – 82,5 mld euro, wspólną politykę rolną – 32,1 mld euro. W trakcie planowania są jeszcze fundusze na wspólną politykę rybacką i inne specjalne rodzaje wsparcia, na przykład w zakresie rynków rolnych. Środki bezpośrednio skierowane dla rolnictwa i wsi stanowić będą aż 28 % ogółu budżetu UE dla Polski. Takie informacje podał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na konferencji prasowej w dniu 13 stycznia br.

Płatności bezpośrednie – Stabilne reguły (zasady na siedem lat).

Na płatności bezpośrednie zostanie przeznaczona z budżetu UE kwota w wysokości 23,5 mld euro. Planuje się również dofinansowanie krajowe płatności bezpośrednich w wysokości około 230 mln euro. Zatem łącznie na płatności bezpośrednie dla polskich rolników w latach 2014-2020 zostanie przeznaczone łącznie ponad 23,7 mld euro. Środki te zapewnią realizację płatności bezpośrednich każdego roku na poziomie około 240 euro na ha.

Zaplanowanie środków finansowych na płatności bezpośrednie na siedem lat daje dobrą perspektywę dla całego sektora rolnego, a przede wszystkim stabilizuje zasady wsparcia w ramach WPR. Dotychczas wysokość środków finansowych na płatności bezpośrednie dla danej kampanii była ostatecznie określana dopiero w III kwartale danego roku.
Rozwój obszarów wiejskich

Z budżetu UE na ten cel zostanie przeznaczone 8,60 mld euro. Fundusz PROW 2014-2020 zostanie uzupełniony ze środków krajowych w wysokości prawie 5 mld euro. Łącznie na ten program planuje się przeznaczyć około 13,5 mld euro.

Celem nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie dalsze wparcie przede wszystkim poprawy konkurencyjności sektora rolnego. Znaczna część środków zostanie skierowana na dalszą modernizację gospodarstw rolnych (małych i średnich). Dużo większe środki niż dotychczas, zostaną przeznaczone na rozwój produkcji zwierzęcej.

PROW 2014-2020 będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla wspólnotowej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 w odniesieniu do celów strategii Europa 2020.

Polityka Spójności także na rozwój obszarów wiejskich

W ramach polityki spójności są planowane środki UE w wysokości 5,2 mld euro, które zostaną skierowane tylko na obszary wiejskie. Środki te zostaną skierowane w szczególności na infrastrukturę wodno – kanalizacyjną, gospodarkę wodną, rozwój przedsiębiorczości i reorientację zawodową rolników. Planuje się też przeznaczyć dużą cześć środków na rewitalizację społeczną infrastrukturalną na obszarach wiejskich.

Obszary wiejskie będą również bezpośrednim lub pośrednim beneficjentem wielu innych instrumentów polityki spójności, a każdy program operacyjny wskaże sposób wsparcia rozwoju tych obszarów.

W głównym, rządowym dokumencie w zakresie planowania wydatków z UE, tj. w Umowie Partnerstwa wskazano, dzięki staraniom Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi obszary wiejskie, jako jeden ze strategicznych obszarów wsparcia w Polsce w latach 2014-2020.

Za KRIR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.