Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

KOLEJNE PIENIĄDZE Z PROW-U!

Autor: Red. dnia 18 lutego 2013

W Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich od początku roku ruszyły, a także rozpoczną się kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy.Ich celem jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców małych miejscowości oraz promowanie obszarów wiejskich: umożliwienie rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz podniesienie wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Zaczynając od „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” nabór z II schematu tj. gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi będzie trwał od 4 marca do 30 kwietnia br. dostępny limit środków 32 141 557,42 zł, natomiast nabór z tzw. „małych retencji” trwa od 1 maja do 31 maja br. przy limicie środków 13 601 214,83 zł. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” są jednym z działań PROW, których celem jest poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Dostępny limit środków z tego działania to 30 634 605,65 zł.

Działanie to zakłada realizację projektów w zakresie:
– gospodarki wodno-ściekowej, tj. zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym systemów kanalizacji ściekowej lub kanalizacji zagrodowej – nabór zakończył się 18 stycznia br.
– tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych – nabór rozpoczął 21 stycznia i trwa do 22 lutego br.
– wytwarzania lub dystrybucji energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych – nabór rozpocznie się 25 lutego, zakończy 29 marca br.

 Od 2011 roku po zmianie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dodano jeszcze dwa zakresy do w/w działania. Pierwsze to „Tworzenie lub umożliwianie dostępu do infrastruktury szerokopasmowego Internetu lub modernizacji takiej infrastruktury”. Nabór na to działanie odbędzie się od 6 maja do 28 czerwca br. przy dostępnym limicie środków 8 885 466,97 zł. Drugi zakres to „Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie targowiska stałego”, nabór odbywać się będzie od 1 kwietnia do 30 kwietnia br. dostępny limit środków 4 420 191,84 zł. Od 7 stycznia do 1 marca br. odbywa się nabór do działania „Odnowa i rozwój wsi”, dostępny limit środków to 12 366 616,93 zł.

 *limit środków obliczony przy kursie Euro 4,1988.

Źródło: www.lubuskie.pl

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.