Główna » Aktualności

KREDYT STUDENCKI 2012-2013 I ZASADY PORĘCZANIA JEGO SPŁATY

Autor: Red. dnia 10 października 2012

Informujemy, że od 1 października do 15 listopada 2012 r. studenci i doktoranci mogą ubiegać się o kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa.

Zgodnie z wytycznymi o w/w kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne), pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia. Istotne jest także to, że mogą ubiegać się o niego także uczestnicy studiów doktoranckich. Warunkiem otrzymania kredytu jest również kryterium dochodowe, które w 2011/2012 roku wynosiło 2100 zł. W grudniu 2012 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustali maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą go do otrzymania kredytu studenckiego.

W pierwszej kolejności jest on przeznaczony dla osób, które mają rzeczywiście trudną sytuację materialną, a chcą studiować perspektywiczny kierunek, czyli taki, który daje szansę znalezienia pracy po ukończeniu studiów – dającej dochody gwarantujące spłatę kredytu bez problemów.

W drugiej kolejności osoby, których rodzina pomimo niskich dochodów może zagwarantować spłatę kredytu.

Osoby, których zabezpieczenie spłaty kredytu jest niewystarczające w stosunku do wymagań banku mogą ubiegać się o poręczenie spłaty przez BGK lub AR i MR.

W roku akademickim 2010/2011 wprowadzono nowe, korzystniejsze warunki poręczeń kredytów studenckich przez Bank Gospodarstwa Krajowego:

  • 100% – w przypadku studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej (z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej), bez względu na dochód,
  • 100% -w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza  600 zł,
  • 70% -w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł.

O poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wsi. W zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie Agencja może udzielić poręczenia:

  • do 80% studentom mającym niewystarczające zabezpieczenie,
  • do 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę nie przekracza 600,
  • 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie uprawnia do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Poręczenia AR i MR są bezpłatne i obejmują okres o miesiąc dłuższy niż wynikający z umowy o przyznaniu kredytu.

W zakresie udzielania nowych poręczeń kredytów studenckich AR i MR podpisała umowy z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi), i SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Student, który stara się o uzyskanie poręczenia z ARiMR powinien w wybranym oddziale jednego z tych banków złożyć oprócz wniosku, dokument o dochodach w rodzinie, jak również zaświadczenie z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi. Konieczne jest też ustanowienie prawnego zabezpieczenia poręczenia ARiMR w formie weksla in blanco.

Kredyty studenckie są udzielane z Funduszu Kredytów i Pożyczek Studenckich prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego przez PKO Bank Polski S.A., Bank PEKAO S.A., SGB-Bank S.A. i Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

W przypadku odmowy banku zawarcia ze studentem umowy, ze względu na niewystarczające zabezpieczenie kredytu tzn. oceny negatywnej, student będzie mógł w terminie do dnia 28 lutego 2013 r. złożyć wniosek o udzielenie kredytu w innym banku.

Kredyt udzielany na okres studiów I i II stopnia (łączny okres) wypłacany jest maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich udzielany i wypłacany jest maksymalnie przez 4 lata. Raty kredytu wypłacane są przez 10 miesięcy w roku akademickim (X-VII) w wysokości 600 zł miesięcznie. Tak więc w ciągu roku osoba posiadająca taki kredyt ma szansę otrzymać 6000 zł. Spłata kredytu następuje po dwóch latach od zakończenia studiów. Oprocentowanie kredytu wynosi połowę stopy redyskontowej NBP, co na dzień dzisiejszy stanowi 2,5%. W czasie studiów i przez 2 lata po ich ukończeniu odsetki od kredytu spłaca państwo. W przypadku trudności w spłacie kredytu bank może zmniejszyć wysokość spłacanej raty do 20% miesięcznego dochodu kredytobiorcy lub czasowo zawiesić spłatę kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Dodatkowo kredyt jest umarzany w 20% kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni. W szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową (np. choroba, wypadek) lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (np. niepełnosprawności).

Studentom korzystającym z kredytu przypominamy o dostarczeniu w terminach do dnia 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej albo zaświadczenia z uczelni o kontynuowaniu studiów.
Więcej informacji na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl. Zapraszamy także do Lubuskiego Oddziału Regionalnego i podległych Biur Powiatowych Agencji w godz. 7:30-15:30.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.