Główna » Aktualności, RP Krośnieńska

KROŚNIEŃSKA RADA POWIATOWA LIR

Autor: Red. dnia 15 stycznia 2018

W dniu 10 stycznia br. we wsi Wielotów w Zajeździe Malinowym odbyło się posiedzenie Krośnieńskiej Rady Powiatowej LIR. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady oraz zaproszeni goście: Stanisław Myśliwiec – prezes LIR, członkowie Zarządu LIR: Stanisław Madej, Czesław Hładki, Alfred Kałużny; z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – kierownik wydziału Renata Lityńska, z ramienia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” – dyrektor Teresa Grzywaczewska i Mariusz Jankowski oraz Bartosz Fordoński z firmy Foton Technik.

Na zaproszenie przewodniczącego Rady Andrzeja Kuziemskiego odpowiedzieli również licznie przybyli rolnicy powiatu krośnieńskiego.

Po oficjalnym otwarciu obrad i przywitaniu zaproszonych gości przez przewodniczącego Rady głos zabrał prezes LIR przedstawiając aktualne problemy lubuskiego rolnictwa oraz najnowsze informacje o planowanych zmianach w projektach ustaw dotyczących rolnictwa, w tym m.in. Prawo Łowieckie. Poruszył również kwestie ubezpieczeń w rolnictwie w kontekście ubiegłorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Podkreślił także nieprzychylność rolnikom większości władz samorządowych, poprzez przyjmowanie GUS-owskiej wysokości stawki podatku rolnego za 2017 rok.

Następnie głos zabrała Renata Lityńska z KOWR-u. Przedstawiła aktualny stan zasobów gruntów rolnych w powiecie krośnieńskim oraz odpowiedziała na liczne pytania dotyczące możliwości kupna i sprzedaży ziemi przez osoby prywatne. Podkreśliła, iż po zastoju w obrocie ziemią spowodowanym wprowadzeniem nowych przepisów w 2016 roku, na chwilę obecną obserwowany jest zdecydowany wzrost.

W chwili obecnej do zagospodarowania w powiecie krośnieńskim pozostało ok. 2800 ha gruntów rolnych. W 2017 roku wydzierżawionych zostało 26 ha, a sprzedany został niecały hektar.

Osoby zainteresowane aktualnym wykazem nieruchomości, znajdujących się w zasobie i będących do zagospodarowania, kierownik Renata Lityńska zaprosiła do odpowiedniego oddziału KORW, gdzie takie informacje zostaną udostępnione.

Zachęciła także do korzystania ze strony internetowej KOWR, gdzie wszystkie wykazy są publikowane. Zaznaczyła, że zadaniem KOWR jest właściwe zagospodarowanie gruntów zarówno w formie dzierżawy jak i w formie sprzedaży istniejących zasobów a nie utrudnianie rolnikom gospodarowania. Na bieżąco są organizowane przetargi ograniczone.

Prezes LIR zauważył, że kryteria, jakie brane są pod uwagę przy organizacji przetargów ograniczonych, a o których kształt, lubuski samorząd rolniczy długo walczył, niestety zostały scentralizowane i w chwili obecnej nie są korzystne dla rolnika.

Członek Zarządu Alfred Kałużny zaapelował do zebranych o uważne wczytanie się w aktualnie obowiązujące przepisy, ponieważ zawierają wiele detali, których pominięcie skutkować może np. wykluczeniem młodego rolnika z udziału w przetargu (związane jest to z kryteriami takimi jak m.in. siedziba gospodarstwa czy posiadanie gruntów krócej niż 12 mies.)

Prezes Stanisław Myśliwiec podkreślił, że Ustawodawca przewiduje uczestnictwo przedstawiciela Izby w przetargu, ale jest to bardzo czasochłonne i szczególnie trudne w okresie wzmożonych prac polowych. Jednak taka możliwość istnieje i w miarę możliwości zainteresowani powinni z niej korzystać.

Przewodniczący Rady Andrzej Kuziemski zwrócił się z pytaniem jak wygląda sytuacja w momencie chęci sprzedaży przez osobę prywatną gruntu kl III poniżej 2 ha.

Renata Lityńska powiedziała, że zgodnie z ustawą, rolnik może przekazać ziemię rolną osobie bliskiej, bądź drugiemu rolnikowi. W tej sytuacji nie ma udziału KOWR. W momencie, gdy osobą nabywającą grunt nie jest rolnik, ustawa dopuszcza możliwość przeprowadzenia takiej transakcji po przeanalizowaniu przesłanek ustawowych w zależności czy jest to wniosek zbywcy czy nabywcy nieruchomości. W roku ubiegłym na terenie południowym województwa (w sześciu powiatach) zostało przeprowadzonych 200 takich postępowań, z czego 85% stanowiły wnioski zbywcy. Na 200 wydanych decyzji 195 było pozytywnych a 5 negatywnych.

W dalszej części spotkania rolnicy zgłaszali swoje uwagi i niezadowolenie odnośnie szacowania szkód łowieckich oraz komisji powoływanych w roku ubiegłym po m. in. przejściu huraganu Ksawery.

W odpowiedzi prezes LIR powiedział, że niestety ustawa o Izbach Rolniczych, która powstała ponad 20 lat temu, i która miała być nowelizowana po dwóch latach ich funkcjonowania, do dziś pozostaje taka sama. Stąd ograniczone kompetencje i możliwości prawne Izb, a dzisiejszy szacunek pewnych organizacji i traktowanie Izby Rolniczej, jako partnera jest wynikiem zaangażowania i uporu działających w niej rolników.

Członek Zarządu Alfred Kałużny kończąc burzliwy temat myślistwa, zwrócił uwag, że należy uczestniczyć w sesjach Rady Gminy, podczas, których są przedstawiane plany łowieckie akceptowane przez wójtów, a jeśli są uwagi, co do ich realizacji, czy też do samych Kół Łowieckich należy wyciągnąć wnioski podczas następnych wyborów samorządowych.

W kwestii komisji klęskowych powoływanych przez wojewodów, przewodniczący Rady Andrzej Kuziemski podkreślił, że to sami poszkodowani rolnicy powinni zgłaszać się z wnioskami o ich powołanie, do wójtów, burmistrzów.  Tego nikt za nich nie zrobi. Dopóki szkoda nie zostanie zgłoszona nie zostanie powołana komisja.

Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie dyrektor Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Teresy Grzywaczewskiej.

Podkreśliła wartość porozumienia i współpracy „TUW” z Izbami Rolniczymi, mimo iż bywa ona różna. Rodzaje i charakter ubezpieczeń są wynikiem wsłuchania się w środowisko rolników i odpowiedzią na ich potrzeby a przygotowywane pakiety ubezpieczeń niejako ”szyte na miarę”. Każdy rolnik, który decyduje się na ubezpieczenie w TUW jest w pewnym stopniu jego właścicielem. Stąd stwierdzenie pani dyrektor: „pracujemy u Was i dla Was” Lata ubiegłe, obfitujące w fatalne w skutkach zdarzenia pogodowe typu przymrozki, susza, deszcze nawalne, huragany wpływają na coraz większa świadomość rolników, iż takie ubezpieczenia warto zawierać.

Następnie Mariusz Jankowski szczegółowo omówił najnowszy produkt „TUW” – pakiet ubezpieczeń o nazwie „Super Rolnik”. Zostały w nim przedstawione różne warianty ubezpieczenia uwarunkowane od wielu aspektów. Na koniec wystąpienia, podczas dyskusji ze zgromadzonymi rolnikami odpowiedział na liczne pytania i zgłaszane wątpliwości.

Jako ostatni głos zabrał Bartosz Fordoński z Foton Technik przedstawiając możliwości i korzyści płynące z zainstalowania fotowoltaiki w gospodarstwie rolnym.

Na zakończenie przewodniczący Rady podziękował wszystkim uczestniczącym w spotkaniu oraz życzył wszystkiego dobrego w 2018 roku.

Aneta Jędrzejko

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.