Główna » Aktualności

KRUS WCZORAJ I DZIŚ

Autor: Red. dnia 5 kwietnia 2013

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest instytucją powołaną do realizacji zadań związanych z pełną obsługą ubezpieczenia społecznego rolników.

Ubezpieczenie społeczne rolników uregulowane zostało ustawą z 20 grudnia 1990r.

ZADANIA

1. Obsługa ubezpieczonych i świadczeniobiorców w sprawach dotyczących objęcia ubezpieczeniem społecznym, wymiaru i poboru składek na ubezpieczenie oraz przyznawania i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia.

2. Działalność na rzecz zapobiegania wypadkom w rolnictwie i rolniczym chorobom zawodowym, poprzez analizowanie przyczyn wypadków, prowadzenie nieodpłatnie szkoleń w zakresie ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, inicjowanie wdrażania do produkcji bezpiecznych maszyn i sprzętu stosowanego w rolnictwie oraz odzieży ochronnej.

3. Podejmowanie działań na rzecz pomocy ubezpieczonym i osobom uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia, wykazującym całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokującym jej odzyskanie w wyniku leczenia i rehabilitacji, albo zagrożonym całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym.

4. Inicjowanie i wspieranie rozwoju ubezpieczeń dobrowolnych.

5. Prowadzenie rozliczeń z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne emerytów i rencistów oraz rolników i pracujących z nimi domowników, ewidencjonowanie składek na kontach ubezpieczonych oraz przekazywanie informacji o ubezpieczonych i opłaconych za nich składek na ubezpieczenie zdrowotne do instytucji właściwej do spraw ubezpieczenia zdrowotnego.

6. Pobieranie zaliczek na podatek dochodowy do wypłacanych emerytur i rent, a po zakończeniu roku podatkowego obliczenie podarku dochodowego lub sporządzenie informacji o dochodzie uzyskanym z tytułu emerytury lub renty.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego działa na podstawie statutu, który nadaje minister właściwy do spraw rozwoju wsi, oraz regulaminu organizacyjnego, określonego przez Prezesa Kasy na podstawie Statutu.

HISTORIA UTWORZENIA OR KRUS W ZIELONEJ GÓRZE

W roku 1992 powołane zostały Oddział Regionalny KRUS w Zielonej Górze, którego obszarem działania było województwo zielonogórskie oraz Oddział Regionalny w Sulęcinie działający na terenie województwa gorzowskiego.

W wyniku reformy administracyjnej kraju w 1999 roku powstało województwo lubuskie. W związku z tym w okresie od 1999 do 2007 roku na terenie nowopowstałego województwa  działalność  w zakresie ubezpieczeń społecznych rolników prowadziły dwa oddziały regionalne KRUS z  siedzibami w Zielonej Górze i Sulęcinie.

W 2007 roku została przeprowadzona reforma KRUS polegająca m.in. na dostosowaniu obszarów działania Oddziałów do aktualnego podziału administracyjnego kraju. W wyniku tej reformy na podstawie Zarządzenia MRiRW, siedzibą oddziału regionalnego na teren województwa lubuskiego została Zielona Góra.

Strukturę organizacyjną Oddziału tworzą oddział i placówki terenowe. Oddział realizuje wszystkie sprawy dotyczące przyznawania i wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych dla rolników z obszaru województwa lubuskiego a także obsługuje rolników z terenu powiatu zielonogórskiego w zakresie ubezpieczenia  społecznego  rolników oraz sprawuje nadzór na pracą placówek terenowych, które znajdują się w: Gorzowie Wlkp., Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Sulęcinie, Świebodzinie i Żarach.

Ogółem OR KRUS w Zielonej Górze świadczy usługi na rzecz 20 188 świadczeniobiorców i 19 085 ubezpieczonych rolników.

Za KRUS

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.