Główna » Aktualności, Stanowiska i komunikaty, Wyróżnione

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Autor: Red. dnia 16 listopada 2016

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) to forma elastycznego, nowoczesnego kształcenia zawodowego umożliwiająca przygotowanie się do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego wykształcenia.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe adresowane są dla osób dorosłych, które ukończyły szkołę średnią, zasadniczą szkołę zawodową, gimnazjum lub szkołę podstawową.

Szybkie przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień jest możliwe dzięki podziałowi każdego zawodu na kwalifikacje zawodowe.

System kwalifikacyjnych kursów zawodowych daje wyjątkową szansę osobom bez wykształcenia średniego na zdobycie tytułu technika. Mogą one już teraz zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzyskania wykształcenia średniego.

Po zakończeniu każdej kwalifikacji absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, co umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zakres danej kwalifikacji. Po zdaniu egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wydaje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie.

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mają teraz możliwość uzupełnienia „brakujących” kwalifikacji do poziomu technika bez konieczności powtarzania zakresu kształcenia odbytego w zasadniczej szkole zawodowej.

Nasze propozycje kształcenia na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy zawód
A.68.  Obsługa klienta w jednostkach administracji technik administracji
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych technik informatyk
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami technik informatyk
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami technik informatyk
M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych technik pojazdów samochodowych
M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych technik pojazdów samochodowych
M.42. Organizacja i prowadzenie procesuobsługi pojazdów samochodowych technik pojazdów samochodowych
T.6. Sporządzanie potraw i napojów technik żywienia i usług gastronomicznych
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych technik żywienia i usług gastronomicznych
T.11.  Planowanie i realizacja usług w recepcji technik hotelarstwa
T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie technik hotelarstwa
R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej technik rolnik
R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej technik rolnik

1/ Uwaga:

liczba godzin może ulec zmniejszeniu po zaliczeniu efektów na wcześniejszych etapach kształcenia / kursach itp. (indywidualna ścieżka dla każdego uczestnika – po przedstawieniu stosownych świadectw, zaświadczeń itp)

INFORMACJE

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) to nowa pozaszkolna forma kształcenia zawodowego dla osób dorosłych, która wypełni lukę w szkolnictwie zawodowym spowodowaną likwidacją szkół zawodowych dla dorosłych (m.in. techników uzupełniających) oraz ograniczeniem możliwości kształcenia w pewnych zawodach w Szkole Policealnej np. technik handlowiec. KKZ prowadzone są według programu nauczania uwzględniającego program kształcenia w zawodach których kwalifikacja dotyczy.

Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej. Od teraz można skończyć jedynie wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdobyć bardzo konkretne umiejętności z zakresu określonej kwalifikacji (możliwe jest szybkie przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych). Wprowadzenie KKZ umożliwia elastyczne reagowanie systemu kształcenia zawodowego  na potrzeby rynku pracy – mobilność edukacyjną i zawodową osób dorosłych, które sprosta wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

Osoba zainteresowana uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji zawodowych może liczyć na naszą pomoc w zaplanowaniu jej indywidualnej ścieżki edukacji  i kariery stosownie do jej potrzeb i możliwości oraz osiągniętych wcześniej efektów w kształceniu zawodowym.        Ważnym elementem podczas planowania kariery zawodowej opartej na KKZ jest możliwość zwalniania z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia (potwierdzonych stosownymi świadectwami, zaświadczeniami, certyfikatami).

DLACZEGO kwalifikacyjny kursów zawodowy w ZSTE w Skawinie?

-kształcenie bezpłatne

-system zaoczny (mniejsza ilość godzin niż w systemie stacjonarnym)

-zaświadczenia o ukończeniu kursu ważne bezterminowo

-dowolność w kolejności potwierdzania kwalifikacji (formy szkolne określają kolejność zdawania 1,2,3)

-możliwość „zaliczania” zdobytych wcześniej efektów kształcenia zawodowego np. efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów lub efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszarów kształcenia na podstawie przedłożonych świadectw, zaświadczeń i certyfikatów

-okres nauki na KKZ będzie krótszy niż w formach szkolnych (niż w Szkole Policealnej).

Naszym atutem jest też stworzona możliwość równoczesnego uzupełnienia wykształcenia dla słuchaczy mających wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i zasadnicze zawodowe  w Liceum Ogólnokształcącym  dla dorosłych

UCZESTNICY KKZ:

Uczestnikami kursu mogą być osoby dorosłe (pełnoletnie):

-dowolnym poziomie wykształcenia (podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe), zainteresowane zdobyciem dodatkowych kwalifikacji zawodowych

-osoby czynne zawodowo, bądź pozostające bez pracy, które z uwagi na potrzeby rynku pracy i pracodawców chcą się przekwalifikować.

WARUNKI NABORU:

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych naboru na kwalifikacyjny kurs zawodowy dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora ZST-E na podstawie regulaminu rekrutacji, po przeanalizowaniu dokumentów dostarczonych przez kandydatów, m.in. świadectwa ukończenia szkoły, ukończenia innych kursów, otrzymanych certyfikatów.

Kurs może zostać uruchomiony w dowolnym terminie od września do czerwca po zebraniu się grupy min. 20 uczestników.

UKOŃCZENIE KURSU, POTWIERDZANIE KWALIFIKACJI

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (formę i warunki ukończenia KKZ określa Dyrektor ZST-E).

Zaświadczenie uprawnia do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu.

UWAGA – możliwości (absolwenta KKZ):

Absolwent otrzymane zaświadczenie może przedstawić swojemu pracodawcy (zaświadczenia potwierdza zdobycie umiejętności w ramach określonej kwalifikacji, której kurs dotyczył).

Absolwent może na podstawie otrzymanego zaświadczenie o ukończeniu KKZ przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu.

Jeśli zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji (w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej), otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.

PROPONOWANA FORMA KSZTAŁCENIA:

system ZAOCZNY:

– co najmniej 1 raz na dwa tygodnie przez 2 dni

(sobota/niedziela lub piątek/sobota lub piątek/niedziela – w zależności od preferencji słuchaczy)

 

Wniosek o przyjęcie na KKZ >>pobierz

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.