Główna » Aktualności, RP Wschowska

LUBUSCY ROLNICY SZKOLĄ SIĘ I DEBATUJĄ

Autor: Red. dnia 8 grudnia 2008

5 grudzień 2008 roku był bardzo pracowity dla lubuskich rolników, a w szczególności dla delegatów Lubuskiej Izby Rolniczej. Pracowity dzień rozpoczął się o 9:30 posiedzeniem Komisji Rewizyjnej Lubuskiej Izby Rolniczej. KR wysłuchała sprawozdania Głównej Księgowej LIR z działalności izby za ostatnie jedenaście miesięcy oraz informacji o przejęciu od ANR OT w Gorzowie Wlkp. nieruchomości – była Agronomówka, położonej przy ulicy Batorego w Zielonej Górze.

Obrady Komisji Rewizyjnej

W godz. 10.15 – 13.30 w Hotelu „Ruben” w Zielonej Górze, przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z Lubuską Izbą Rolniczą przeprowadzili spotkanie informacyjno-szkoleniowe z PROW 2007-2013 nt. „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” i „Działania informacyjno-promocyjne”. W spotkaniu tym wzięło udział 78 rolników naszego regionu. Prelegenci z CDR w bardzo przystępny sposób przybliżyli naszym rolnikom cele jakie przyświecają systemom jakości żywności oraz jakie systemy są preferowane i objęte unijną i krajową pomocą. Nie obyło się oczywiście bez przypomnienia aktów prawnych regulujących ten obszar rolnictwa. Rolnicy zostali poinformowani, że pierwsze wnioski z tego zakresu będą przyjmowane w II półroczu 2009 roku. 

Uczestnicy szkolenia w hotelu Ruben w Zielonej Górze

Uczestnicy szkolenia w hotelu Ruben w Zielonej Górze

Po smacznym obiedzie, zafundowanym przez organizatorów szkolenia delegaci Lubuskiej Izby Rolniczej wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu LIR. 

Szkolenie nt. systemów jakości żywności

Spotkanie otworzył Członek Zarządu LIR Pan Zbigniew Żywień, wybrany na Przewodniczącego Obrad Walnego Zgromadzenia. Powitał on delegatów Walnego Zgromadzenia oraz przybyłych gości, wśród których byli: Jan Rydzanicz – dyrektor Reginalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Marek Żeromski – dyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi, Ryszard Kołodziej – dyrektor Agencji Rynku Rolnego OT w Gorzowie Wlkp., Jarosław Gniazdowski – dyrektor Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Marian Bień – zastępca dyrektora OT Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp., Krzysztof Pawlak – dyrektor OR KRUS w Zielonej Górze. 

Walne Zgromadzenie rozpoczęło się „minutą ciszy”. Delegaci uczcili w ten sposób zmarłego niedawno delegata LIR Pana Stanisława Klimuka  z Borowa Wielkiego. 

Walne Zgromadzenie LIR przyjęło dwie uchwały regulujące działalność LIR: 

– Uchwałę nr 1/III WZ/2008 w sprawie prowizorium budżetowego LIR na 2009 rok, 

– Uchwałę nr 2/III WZ/2008 w sprawie diet dla członków komisji szacujących straty w rolnictwie. 

Przewodniczący WZ przedstawił delegatom sprawozdanie z działalności LIR za okres 11 miesięcy 2008 roku. 

            W przerwie obrad swoje aktualne oferty dla lubuskich rolników przedstawili: IZOPOL – firma zajmująca się pokryciami dachowymi oraz szeroko współpracujący z rolnikami bank BGŻ. 

Zbigniew Żywień, przewodniczący WZ przedstawia sprawozdanie z działalności LIR w 2008r

Dyrektorzy jednostek okołorolniczych zaproszeni na WZ LIR

Prezentacja oferty IZOPOLU

Prezentacja oferty banku BGŻ

WZ LIR było też dobrą okazją do złożenia gratulacji Panu Janowi Rydzaniczowi, który objął kierownictwo utworzonej niedawno Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.. Delegaci podziękowali Janowi Rydzaniczowi za wieloletnią współpracę z kierowanym przez niego Wydziałem Środowiska i Rolnictwa LUW i życzyli sukcesów na nowym i odpowiedzialnym stanowisku. 

Korzystając z okazji dyrektor Rydzanicz podziękował LIR za dotychczasową współpracę oraz przedstawił zadania i kompetencje RDOŚ w Gorzowie Wlkp.. 

Zarząd wręcza podziękowania Janowi Rydzaniczowi za wieloletnie pełnienie funkcji dyrektora Wydziału Rolnictwa w LUW

Andrzej Bawłowicz

Delegat KRIR Pan Andrzej Bawłowicz złożył informację z działalności KRIR. Dowiedzieliśmy się, że zakończyła pracę wspólna komisja zajmująca się problemem szacowania szkód łowieckich. Efektem pracy tej komisji jest projekt nowego rozporządzenia w sprawie szacowania szkód łowieckich, który zawiera 90% poprawek środowiska rolniczego. 

Dyrektor Kołodziej  przedstawił informację z rynku zbóż, przypomniał o

Ryszard Kołodziej

dopłatach do materiału siewnego oraz skupie interwencyjnym. Delegaci dowiedzieli się, że transport zbóż do magazynów jest refundowany a skup interwencyjny kukurydzy rozpocznie się w przyszłym roku. Dyrektor Kołodziej prosił też delegatów o przypomnienie rolnikom, zajmujących się produkcją mleka o sprawdzenie dokumentacji produkcyjnej i poprosił o kontakt z ARR. Do tej pory wykorzystano 70%  przyznanej kwoty mlecznej. 

Jarosław Gniazdowski

Dyrektor Gniazdowski poinformował delegatów o rozpoczęciu wypłat z ONW. Do tej pory wysłano 70% decyzji o przyznaniu płatności. Do końca stycznia pozostałe 9 tys. wniosków zostanie napewno załatwionych. Wnioski o modernizację gospodarstw realizowane są terminowo. 

Dyrektor Żeromski z dumą poinformował, że wreszcie jest postęp

Marek Żeromski

 w melioracji. W roku 2008 udało się zwiększyć nakłady na remont urządzeń melioracyjnych z 6 mln zł. do 13,5 mln zł. Na 2009 rok przyznano 13 mln zł.. Nakłady te pewnie zostaną zwiększone. 

Dyrektor Bień przedstawił delegatom WZ LIR nowego dyrektora zielonogórskiej filii OT ANR w Gorzowie Wlkp. Pana Emiliana Dzika. Pan Bień przedstawił nam także sytuację na rynku ziemi. Sprzedaż ziemi została mocno zastopowana. W dużej mierze przyczyną tego stanu rzeczy są trudności w otrzymaniu kredytu. Kryzys finansowy dotarł już do tego obszaru.

Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej zakończyło wzajemne składanie życzeń świątecznych i noworocznych. 

WZ jest okazją do spotkania wszystkich pracowników z Oddziałów Terenowych LIR - na zdjęciu od prawej Małgorzata Pałys - Dyrektor Biura LIR, Eugeniusz Rudkiewicz - Kierownik Oddziału Terenowego LIR w Gorzowie Wlkp., Ewa Drebszok - Główna Księgowa, oraz specjaliści: Piotr Cichocki, Katarzyna Frąckowiak, Paweł Sas oraz Anna Słowik

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.