Główna » Aktualności

LUBUSKIE FORUM ROLNICZE

Autor: Red. dnia 20 września 2017

W dniu 11 września br w siedzibie LOR ARiMR w Zielonej Górze obradowało Lubuskie Forum Rolnicze. Otwarcia posiedzenia i przywitania zebranych dokonał przewodniczący LFR Władysław Piasecki.

Po przyjęciu porządku obrad, jako pierwszy zabrał głos Karol Zieleński: z-ca dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Gorzowie Wlkp. W swej wypowiedzi przedstawił bieżącą sytuację w nowo powstałej instytucji KOWR. Głównymi założeniami przeprowadzonej reformy skutkującej połączeniem ANR i ARR było ograniczenie liczby urzędników oraz redukcja kosztów. Ministerstwo prognozuje, że docelowo w wyniku przeprowadzonych zmian w perspektywie 10 lat zostanie zaoszczędzonych niespełna 1 mld zł.

Siedziba KOWR pozostaje w Gorzowie Wlkp. przy ul. Fr. Walczaka 25, pozostałe oddziały to filia w: Zielonej Górze, Lubsku, Ośnie Lubuskim, Międzyrzeczu,  Baczynie oraz Popęszycach – z dodatkową filią w Sławie.

KOWR będzie miał charakter scentralizowany, co jest związane głównie z centralizacją procedur. ARR była agencją wykonawczą UE, działała wg systemów jakości i zarządzania ISO, również ku takiemu zalegitymizowaniu decyzji dyrektora wg nowo opracowywanych procedur, zmierza KOWR. Choć charakter tej instytucji jest centralny, to dążyć ona będzie do rejonizacji i regionalizacji działań PROW zmierzających do rozwoju obszarów wiejskich. Scentralizowane, czyli ujednolicone jest zarządzanie instytucją i proces decyzyjny.

Wśród zadań przejętych z ARR znalazły się m.in.: działania promujące produkty rolne, Fundusze Promocji, PROW 3.2, program szkolny, energia odnawialna w rolnictwie.

KOWR będzie prowadził działania zgodnie z Ustawą o Kształtowaniu Ustroju Rolnego i są to działania przejęte z ANR. W szczególności do zadań tych należeć będą: gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (dzierżawa i sprzedaż), wydawanie decyzji administracyjnych dot. obrotu gruntami rolnymi w Polce (UKUR), nadzór nad spółkami hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich, udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej na utrzymanie infrastruktury na terenach wiejskich, współpraca z samorządami w zakresie nieodpłatnego przekazywania gruntów.

Na pytanie prezesa LIR Stanisława Myśliwca o działającą przy ANR radę społeczną K. Zieleński odpowiedział, że Ustawa wprowadzająca KOWR mówi o tym, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wchodzi w pełnię praw i obowiązków znoszonych instytucji i takie kwestie, jak działająca przy ANR rada społeczna wg K. Zielińskiego również.

Następnie o głos został poproszony Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. Ryszard Mróz.  Dnia 12 czerwca 2017 roku Wojewoda Lubuski powołał zespół ds. opracowania strategii zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich województwa lubuskiego, w skład, którego weszli przedstawiciele instytucji, jak również przedstawiciele środowiska rolniczego. W chwili obecnej działania zespołu skupione są na zbieraniu informacji, następnie zostaną one przeanalizowane, a na ich podstawie opracowany będzie  moduł strategii zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich województwa lubuskiego. Analizie poddane zostaną wszystkie dziedziny dot obszarów wiejskich jak: gospodarcze, społeczne, oświatowe, kulturalne czy związane z gospodarką wodną (melioracje). Głównym celem i założeniem opracowania ww strategii jest polepszenie sytuacji w rolnictwie i obszarach wiejskich poprzez wykorzystanie warunków i możliwości województwa lubuskiego. Członek zarządu LIR Alfred Kałużny zwrócił uwagę, iż w owej strategii bezwzględnie należy ująć poprawę infrastruktury drogowej, gdyż bez tego trudno oczekiwać rozwoju obszarów wiejskich. W chwili obecnej nie można dojechać do wielu miejscowości samochodem wysokotonażowym, co skutecznie hamuje rozwój przedsiębiorczości i skutecznie zniechęca przyszłych inwestorów. Ryszard Mróz zapewnił, że w momencie planowania podjęcia określonego zagadnienia na spotkania zostaną zaproszone osoby spoza podstawowego składu zespołu dysponujące wiedzą i doświadczeniem w danym temacie, jak to miało miejsce podczas posiedzenia zespołu dotyczącego melioracji.

W kilku zdaniach z-ca dyrektora Lubuskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krzysztof Nowakowski podsumował zakończoną kampanię 2016. Na konta rolników wpłynęła rekordowa ilość pieniędzy z tytułu dopłat bezpośrednich i było to w woj. lubuskim 505 mln złotych.

Od 28 września będzie można składać wnioski na operacje PROW 2014-2020 –  inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000. Maksymalna wysokość pomocy wynosi 500 tys. zł. Standardowa wysokość wsparcia to 50% a dla młodych rolników 60%. Koszty kwalifikowane będą obejmowały zakup maszyn i urządzeń przeznaczonych do utrzymania trwałych użytków zielonych znajdujących się w obszarze Natura 2000, budowę budynków inwentarskich, wyposażenia do produkcji zwierzęcej w celu rozwoju zwierząt trawożernych, budowę wiat, magazynów na biomasę. Wnioski będzie można składać w oddziałach regionalnych właściwych ze względu na położenie gospodarstwa. Od 4 września, o pomoc mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych, a od 13 do 27 września producenci drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, którzy zostali poszkodowani w wyniku wiosennych przymrozków 2017.

Dyrektor ARiMR wspomniał również o zadaniu przejętym z ARR, jakim jest pełna obsługa grup producentów rolnych począwszy od przyjęcia wniosku po wypłatę środków.

Na zakończenie przewodniczący Władysław Piasecki podziękował wszystkim uczestnikom za spotkanie oraz zaprosił na kolejne posiedzenie LFR.

A.Jędrzejko

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.