Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

MODULACJA PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH

Autor: Red. dnia 13 września 2012

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w 2012 r. w nowych państwach członkowskich UE po raz pierwszy będzie zastosowana tzw. modulacja płatności bezpośrednich, czyli odpowiednie zmniejszenie płatności bezpośrednich. W państwach UE–15 stosowane są dwa rodzaje modulacji, tj. modulacja podstawowa i modulacja dodatkowa. Modulacja podstawowa polega na obniżeniu o 10% (w 2012 r.) kwoty płatności bezpośrednich przewyższających wartość 5 000 euro (a więc nie dotyczy gospodarstw otrzymujących do 5 000 euro). Dodatkowo, gospodarstwa otrzymujące powyżej 300 000 euro rocznie, mają obniżane płatności bezpośrednie o 4% nadwyżki ponad tę kwotę (modulacja dodatkowa). Kwoty uzyskane w związku ze stosowaniem modulacji powiększają środki przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich.

W związku ze stosowaniem modulacji w UE-15 krajowe płatności uzupełniające w nowych państwach członkowskich muszą zostać pomniejszone zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji z dnia 24 lipca 2012 r. zatwierdzającą przyznanie krajowych uzupełniających płatności bezpośrednich w Polsce za rok 2012.

Dotyczyć to będzie rolników, którzy otrzymują krajowe płatności uzupełniające, a łączna kwota wszystkich płatności bezpośrednich (unijnych i krajowych) przekracza 5 000 euro. Kwota redukcji wyniesie 10% nadwyżki łącznej kwoty wszystkich płatności bezpośrednich (unijnych i krajowych) ponad 5 000 euro, a w przypadku, gdy łączna kwota płatności (unijnych i krajowych) przewyższa 300 000 euro, redukcja będzie powiększona o kwotę odpowiadającą 4% nadwyżki płatności uzupełniających ponad 300 000 euro. Kwota redukcji nie może jednak przekraczać całkowitej kwoty płatności uzupełniających, które mają zostać przyznane rolnikowi za dany rok.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczył w prowadzonej na forum UE dyskusji na temat krajowych płatności uzupełniających, a działania podjęte wspólnie z ministrami rolnictwa innych nowych państw członkowskich zaowocowały zmianą podejścia stosowanego przez KE, z korzyścią dla rolników z nowych państw członkowskich. Pierwotnie proponowany przez Komisję Europejską sposób dokonania redukcji skutkowałby zmniejszeniem krajowych płatności uzupełniających w Polsce o ok. 232 mln euro, podczas gdy szacunki dokonane na podstawie obecnych regulacji wskazują, że kwota ta będzie znacznie niższa i wyniesie ok. 101 mln euro.

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 73/2009, w przypadku gospodarstw otrzymujących z budżetu unijnego powyżej 300 000 euro, płatności wspólnotowe również zostaną obniżone o 4% nadwyżki tej kwoty (modulacja dodatkowa). Środki finansowe powstałe z tego pomniejszenia zostaną przeniesione na finansowanie instrumentów w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich.

Jednocześnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 671/2012 z dnia 11 lipca 2012 r., zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, w roku 2013 możliwe będzie przyznawanie tzw. przejściowego wsparcia krajowego.

Wsparcie przyznawane będzie tym sektorom, które otrzymywały w 2012 r. krajowe płatności uzupełniające, tj: Sektor I (który obejmuje m. in. zboża, rośliny oleiste, wysokobiałkowe i motylkowate) sektor upraw paszowych na trwałych użytkach zielonych (sektor, w którym stosowano tzw. płatność zwierzęcą), sektor chmielu, sektor skrobi ziemniaczanej, sektor tytoniu.

Środki finansowe przeznaczone na przejściowe wsparcie krajowe zostały przewidziane w przyjętym przez Radę Ministrów projekcie budżetu na 2013 r.

Za KRIR

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI
z dnia 24.07.2012r.
zatwierdzająca przyznanie krajowych uzupełniających płatności bezpośrednich w Polsce za rok 2012

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.