Główna » Aktualności, Wyróżnione

ZIMOWISKO 2024 – DODATKOWY NABÓR

Autor: Red. dnia 11 stycznia 2024

Szanowni Państwo

Informujemy, iż Lubuska izba Rolnicza prowadzi nabór na zimowisko w czasie ferii w 2024r. – w terminie 12-18.02.2024r.

Będzie to 7-dniowy wyjazd dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wyłącznie dla dzieci i młodzieży szkolnej urodzonych od 01 stycznia 2008 i których przynajmniej jedno z rodziców/ prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę bądź emeryturę, w okresie jakim jest organizowane zimowisko – konieczne jest zaświadczenie z KRUS.

Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 850,00 zł (osiemset pięćdziesiąt złotych) i należy jej dokonać do dnia 5.01.2024r. po wcześniejszym – telefonicznym bądź osobistym zgłoszeniu uczestnika zimowiska do Biura Lubuskiej Izby Rolniczej przy ul. Kożuchowskiej 15 A w Zielonej Górze,  tel. 68 324 62 62, 512 111 428 – osoba prowadząca nabór: Aneta Jędrzejko.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:

Krajowej Rady Izb Rolniczych,

ul. Żurawia 24 lok 15, 00-515 Warszawa

BNP PARIBAS

54 2030 0045 1110 0000 0211 7710,

z dopiskiem: CELE STATUTOWE, IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA ZIMOWISKA, TERMIN TURNUSU

UWAGA: brak uiszczonej opłaty w wyznaczonym terminie będzie jednoznaczny z niezakwalifikowaniem dziecka na zimowisko.

 Wypoczynek zimowy w formie turnusów wyjazdowych dla dzieci rolników w 2024 roku organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Lubuską Izbą Rolniczą został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 900,00 zł na każdego uczestnika. 

W ramach kosztów uczestnik zimowiska ma zapewnione:

  • zakwaterowanie,
  • wyżywienie,
  • wycieczki oraz atrakcje,
  • opiekę pedagogiczną,
  • ubezpieczenie,
  • transport na zimowisko z miejsca zbiórki i z powrotem.

Jak co roku, w celu sprawnego przeprowadzenia naboru prosimy Państwa o szczegółowe zapoznanie się z dokumentami i prawidłowe ich wypełnienie (właściwe wypełnienie formularzy, przesyłanych zazwyczaj przez Państwa pocztą tradycyjną, pozwoli uniknąć późniejszego wezwania do ich uzupełnienia).

Dokumenty podpisuje rodzic, na którego zostało wystawione zaświadczenie z KRUS!

Dokumenty wraz z potwierdzeniem przelewu proszę dostarczyć do 20 stycznia 2024r. na adres:

Lubuska Izba Rolnicza

Kożuchowska 15a

65-364 Zielona Góra

W związku z ograniczoną liczbą miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń do Biura LIR w Zielonej Górze.

Dokumenty obligatoryjne: 

– zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie w KRUS, wystawione na co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych (na zaświadczeniu muszą znaleźć się informacje jak w załączonym wzorze)  >>> otwórz

karta kwalifikacyjna zimowisko 2024

regulamin zimowiska 2024

klauzula KRIR zima 2024

klauzula FSUSR zima 2024

 

Dokumenty dodatkowe (wymagane w zależności od sytuacji prawnej): 

– w przypadku, gdy dziecko przebywa pod opieką inną niż rodziców należy dołączyć właściwe orzeczenie sądu

– w przypadku, gdy dziecko posiada inne nazwisko niż rodzic niezbędne jest złożenie przez rodziców stosownego oświadczenia >> wzór

– w przypadku, gdy adres zamieszkania uczestnika jest inny niż adres na zaświadczeniu KRUS należy dołączyć wyjaśnienie dlaczego występuje rozbieżność w adresie zamieszkania >> wzór

Dokumenty informacyjne:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.